Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Porad­nik turysty — warto prze­czytać przed wyjaz­dem na wakacje

Muszelka z plaży, oryginalny upo­minek, regionalna wędlina… Czasem dopiero na granicy, okazuje się, że prze­wozimy towary, za które grozi nam w Pol­sce wysoka grzywna, albo od 3 do 5 lat więzienia. Aby unik­nąć przy­krych nie­spodzianek, warto poznać zarówno pol­skie prawo celne, jak i prze­pisy w kraju, do którego wyjeżdżamy.

Jak nie zostać wakacyj­nym prze­myt­nikiem
• Wracając z urlopu, zamiast do pracy możesz trafić do więzienia! Wystar­czy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku.
• Wbrew pozorom w strefie Schen­gen nie wszyst­kie towary można swobod­nie prze­wozić.
• Uwaga, prze­myt­nicy wykorzystują nie­świadomych turystów jako swoich pośred­ników! Sprawdź, jak się przed tym chronić.
• Kłopotliwe muszelki i azjatyc­kie medykamenty — w 2021 r. Krajowa Administracja Skar­bowa (KAS) zatrzymała 20,9 tys. okazów CITES.

Strefa Schen­gen – nie wszyst­kie towary można swobod­nie przewozić

W Holan­dii kupisz legal­nie marihuanę, ale za jej wywóz do więk­szo­ści europej­skich krajów możesz trafić za kratki. Poszczególne pań­stwa w strefie Schen­gen mają odrębne prze­pisy prawne. Pamiętaj o tym, podróżując po Europie. Róż­nego rodzaju regulacje dotyczą m.in. prze­wozu leków, zwłasz­cza psychotropowych, na padaczkę, ADHD, a także sil­nych środ­ków prze­ciw­bólowych. Restryk­cyjne prze­pisy obowiązują np. w Nor­wegii. Wiele sub­stan­cji, których powszech­nie używamy m.in. w Pol­sce, tam nie kupimy lub musimy mieć na nie receptę. Możemy zabrać ze sobą określoną ilość leków w oryginal­nych opakowaniach, ale musimy mieć zaświad­czenie lekar­skie, żeby udowod­nić, że są one prze­znaczone na własny użytek. Odpowied­nie dokumenty są nie­zbędne także, gdy prze­wozimy przed­mioty zabyt­kowe. Więcej o podróżach w strefie Schen­gen na stronie – granica​.gov​.pl.

Samo­chodem możesz prze­wieźć 10 cygar, stat­kiem – 50, a kanapkę z serem musisz zjeść przed unij­nym szlabanem

Pod­czas prze­kraczania granic zewnętrz­nych UE lub strefy Schen­gen zwróć uwagę przede wszyst­kim na war­tość prze­wożonych prezen­tów i pamiątek oraz ilość tzw. wyrobów akcyzowych (papierosy, alkohol). War­to­ści te są różne w zależ­no­ści od środka trans­portu. W przy­padku podróży trans­por­tem lądowym, zgłoś wwożone towary o war­to­ści powyżej 300 euro, a gdy dostajesz się na teren UE drogą lot­niczą lub mor­ską — powyżej 430 euro. Różne limity dotyczą także wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Na granicy zgłoś także więk­szą ilość gotówki – limit to 10 tys. euro albo odpowied­nik w innych walutach.
Pamiętaj, że na teren UE nie możemy przy­wozić żyw­no­ści pochodzenia zwierzęcego: mięsa, wędlin, nabiału. Takie produkty mogą zawierać patogeny wywołujące choroby zakaźne u zwierząt. Dlatego na granicy trzeba wyrzucić je do specjal­nego pojem­nika. Wyjąt­kiem może być żyw­ność dla nie­mow­ląt i produkty spo­żyw­cze, których używasz ze względów zdrowot­nych. Żyw­ność pochodzenia nie­zwierzęcego możesz przy­wieźć na teren UE bez granicz­nej kon­troli sanitar­nej, ale tylko na własne potrzeby. W przy­padku produk­tów roślin­nych do UE możesz wwieźć tylko 5 gatun­ków owoców: banany, kokosy, duriany, ananasy i dak­tyle. Przed podróżą koniecz­nie sprawdź, jakie prze­pisy celne obowiązują w kraju, do którego się wybierasz – np. na stronie ambasady. Więcej infor­macji na stronie granica​.gov​.pl

Prze­myt­nicy „zatrud­niają” turystów

W nie­których krajach za prze­myt nar­kotyków grozi nam wiele lat więzienia, a nawet kara śmierci. W dodatku prze­stępcy próbują wykorzystywać turystów jako swoich pośred­ników, często zupeł­nie nie­świadomych. Jak się ochronić? Przede wszyst­kim nie przyj­muj od obcych osób żad­nych rzeczy do prze­wiezienia. Może okazać się, że „leki dla cioci” są nar­kotykiem lub innym nie­legal­nym towarem. Pamiętaj też o tym, aby cały czas mieć na oku swój bagaż, żeby nikt nie mógł go pod­mienić ani niczego do niego nie „pod­rzucił”. Nie zostawiaj bagażu bez opieki, ponie­waż może on zostać uznany za podej­rzany. W momen­cie kiedy takim pakun­kiem zain­teresują się służby, możesz dostać kolejną pamiątkę z urlopu — mandat.

Kłopotliwe muszelki i azjatyc­kie medykamenty

KAS w 2021 r. zatrzymała 20,9 tys. okazów CITES – gatun­ków zagrożonych wyginięciem, które są chronione postanowieniami Kon­wen­cji Waszyng­toń­skiej (CITES). W tym zatrzymaliśmy: 1572 żywe zwierzęta, a także 18,5 tys. okazów medykamen­tów medycyny azjatyc­kiej.
W waliz­kach turystów można znaleźć skóry ze zwierząt, kość słoniową, koralowce, muszle, ale rów­nież róż­nego rodzaju medykamenty tradycyj­nej medycyny azjatyc­kiej. Często wśród przejętych pamiątek są wypchane zwierzęta, takie jak duże koty lub krokodyle. Czasami można znaleźć rzad­kie okazy typu kolce jeżozwierza, zęby z aligatorów, czy też zęby hipopotamów. Kupowanie takich pamiątek z chronionych zwierząt i roślin, to nie tylko przy­kładanie ręki do ich cier­pienia i wymierania całych gatun­ków. To rów­nież prze­stęp­stwo, za które grozi nam wysoka grzywna, kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat, oraz utrata okazu.
Chronionych gatun­ków roślin i zwierząt jest kil­kadziesiąt tysięcy i nauczenie się ich jest prak­tycz­nie nie­moż­liwe. Przed wyjaz­dem za granicę sprawdź, na jakie kłopotliwe pamiątki warto zwrócić szczególną uwagę. Infor­macje na ten temat znaj­dziesz na stronie podatki​.gov​.pl oraz stronach ambasad poszczegól­nych krajów. Jed­nak naj­lepiej będzie, jeśli zrezygnujesz z zakupu przed­miotów wykonanych ze zwierząt.

Dlaczego nie można zabrać ze sobą znalezionych na plaży muszli czy koralowców?

Takie pamiątki są modne. Tury­ści, nawet jeśli ich nie kupują, często próbują ode­rwać kawałek rafy. Wyobraźmy sobie, co się dzieje, gdy tak robi tylko co dziesiąty turysta. Poza tym przy­zwolenie na prze­wożenie takich przed­miotów automatycz­nie stwarza sprzyjające warunki do roz­woju nie­legal­nego han­dlu. W efek­cie rafa w Morzu Śród­ziem­nym już teraz jest zdewastowana, a chronione zwierzęta są poławiane, aby pozyskać z nich modne muszle.

Więcej infor­macji na stronach podatki​.gov​.pl i granica​.gov​.pl

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD