Twój urząd

Poro­zumienie z Ukrainą podpisane

24 września 2018 r. Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal uroczy­ście pod­pisał Memoran­dum o poro­zumieniu między Gminą Pakość a Stowarzyszeniem Samorządów Lokal­nych Obwodu Połtaw­skiego na Ukrainie. Ze strony ukraiń­skiej poro­zumienie pod­pisał Prze­wod­niczący Związku Organów Samorządowych Regionu Połtaw­skiego Vol­dymyr Mykiichuk, któremu pod­czas wizyty w Pako­ści towarzyszyła kil­kunastoosobowa grupa współpracowników.

Celem Memoran­dum jest roz­wój part­ner­stwa na poziomie samorządów, współ­praca poprzez wspar­cie i realizację wspól­nych wydarzeń, projek­tów, wymiany infor­macji i doświad­czeń pomiędzy człon­kami Połtaw­skiego Okręgowego Stowarzyszenia Władz Lokal­nych, Połtaw­skiego Stowarzyszenia Samorządów Lokal­nych Połtaw­skich Przed­stawicielstw Regional­nych Ukraiń­skich Obywateli, a przed­stawicielami władz Gminy Pakość oraz Samorządem Pakości.

Pod­pisane Memoran­dum o Poro­zumieniu otwiera nowe moż­liwo­ści pogłębiania współ­pracy w obszarze sek­torów publicz­nych, pomoc w refor­mowaniu samorządu lokal­nego na Ukrainie i wdrażanie działań edukacyj­nych, w tym także wymiany uczniów, specjalistów i eks­per­tów środowiskowych.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD