Twój urząd

Posiedzenie Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2018 r.

Uchwałą Nr XX/​223/​2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie prze­prowadzenia kon­sul­tacji spo­łecz­nych z miesz­kań­cami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatel­ski Gminy Pakość na 2018 r.”, Rada Miej­ska w Pako­ści dała „zielone światło” do współ­uczest­niczenia miesz­kań­ców Gminy Pakość w projek­towaniu wydat­ków na realizację zadań finan­sowanych z budżetu Gminy.

Określone zostały rów­nież rodzaje zadań moż­liwych do realizacji, zarówno tych inwestycyj­nych polegających m.in. na budowie, prze­budowie, adap­tacji czy moder­nizacji ogól­nodostęp­nych elemen­tów infrastruk­tury miej­skiej oraz polegających m.in. na organizacji wydarzeń o charak­terze prospołecz­nym, kul­tural­nym, oświatowym lub spor­towym, a także inicjatyw mających na celu poprawę warun­ków życia i funk­cjonowania jak naj­więk­szej grupy miesz­kań­ców. Na realizację budżetu obywatel­skiego, zwanego rów­nież budżetem par­tycypacyj­nym, w 2018 r. prze­znaczona została kwota 200.000,00 zł, w tym 118.000,00 zł zostanie roz­dysponowanych w obszarze miasta Pakość a 84.000,00 zł na obszarze wiej­skim Gminy.

Dnia 20 czerwca br. miesz­kańcy Gminy mieli moż­liwość złożenia swoich propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatel­skiego w 2018 r. m.in. w wyznaczonych punk­tach na terenie Gminy oraz za pośred­nic­twem poczty tradycyjnej.

Dnia 26 czerwca br. odbyło się w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści pierw­sze posiedzenie Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2018 r., w składzie: Jerzy Joachimiak – Prze­wod­niczący Zespołu, Bar­bra Białecka, Józef Per­dał, Grażyna Krystyna Tomaszew­ska, Michał Krusiń­ski, Adrianna Nowicka oraz Marzena Krajew­ska. Zespół w ww. składzie dokonał wyboru: Zastępcy Prze­wod­niczącego Zespołu, którym został Michał Krusiń­ski oraz Sekretarza Zespołu, którym została Adrianna Nowicka. Następ­nie Zastępca Bur­mistrza Pako­ści – Szymon Łep­ski prze­kazał na ręce Prze­wod­niczącego Zespołu for­mularze zgłoszonych zadań do budżetu obywatel­skiego Gminy Pakość na 2018 r., a Zespól dokonał oceny for­mal­nej wniosków. Łącz­nie wpłynęło 14 for­mularzy. Szacun­kowa war­tość zgłoszonych zadań wynosi ponad 500.000,00 zł. Wśród zadań zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego są m.in. budowa nowych lub roz­budowa ist­niejących placów zabaw dla dzieci, budowa siłowni napo­wietrz­nych, stworzenie parku street work-​out, zagospodarowanie prze­strzeni w cen­trum wsi, budowa ścieżki dydak­tycz­nej oraz stworzenie klubu morsa. W wyniku oceny for­mal­nej wniosków Zespół do spraw budżetu obywatel­skiego do oceny merytorycz­nej skierował 13 zadań, jedno zadanie zostało odrzucone z uwagi na brak wymaganej liczby pod­pisów popierających zadanie. Ocena merytoryczna zostanie dokonana do dnia 31 sierp­nia br. Następ­nie Zespół wskaże listę moż­liwych do realizacji zadań, na które miesz­kańcy będą głosować w dniach od 4 września 2017 r. do 30 września 2017 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD