Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Powszechny Spis Rolny 2020

W ter­minie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w nim jest obowiąz­kowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycz­nym, dostar­czającym szerokiego zakresu infor­macji o gospodar­stwach rol­nych na wszyst­kich szczeblach podziału terytorial­nego kraju.

Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspól­nej Polityki Rolnej.

Pod­mioty objęte badaniem:
• gospodar­stwa indywidualne,
• gospodar­stwa rolne osoby praw­nej i jed­nostki organizacyj­nej nie­mającej osobowo­ści praw­nej.
PSR to badanie pełne, które prze­prowadzimy wyłącz­nie w for­mie elek­tronicz­nej, tj. z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego do prze­prowadzenia spisu (tzw. for­mularz elektroniczny).

Metody spisu:
• samospis inter­netowy (CAII) za pośred­nic­twem interak­tyw­nej aplikacji, która będzie dostępna na stronie inter­netowej Głów­nego Urzędu Statystycz­nego (GUS),
• wywiad telefoniczny (CATI), który prze­prowadzi rach­mistrz telefoniczny,
• wywiad bez­pośredni (CAPI), który prze­prowadzi rach­mistrz terenowy (z wykorzystaniem urządzenia mobilnego).

Obowiązek udziału w spisie rol­nym.
Użyt­kow­nik gospodar­stwa rol­nego, który nie spisze się sam i nie prze­każe danych rach­mistrzowi telefonicz­nemu, nie może odmówić udzielenia odpowiedzi rach­mistrzowi terenowemu.
Udzielenie odpowiedzi nie­zgod­nych ze stanem fak­tycz­nym lub odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne prze­widziane w prze­pisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.

Obowiązek zachowania tajem­nicy statystycz­nej
Wszyst­kie dane indywidualne i osobowe, które zbieramy w spisie rol­nym są:
• poufne,
• pod­legają szczegól­nej ochronie,
• objęte tajem­nicą statystyczną na zasadach określonych w art. 10 ustawy o statystyce publicz­nej.
Jakie pytania usłyszą rol­nicy w trak­cie spisu?
W spisie rol­nym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
- osoby kierującej gospodar­stwem rol­nym;
- położenia gospodar­stwa na obszarach o ograniczeniach natural­nych;
- osobowo­ści praw­nej;
- typu własno­ści użyt­ków rol­nych;
- produk­cji ekologicz­nej;
- rodzaju użyt­kowanych grun­tów;
- powierzchni zasiewów według upraw;
- powierzchni nawad­nianej;
- zużycia nawozów mineral­nych i organicz­nych;
- pogłowia zwierząt gospodar­skich według grup wiekowo-​użytkowych;
- rodzaju budyn­ków gospodar­skich;
- liczby maszyn i urządzeń w gospodar­stwie rol­nym;
- wkładu pracy w gospodar­stwo rolne użyt­kow­nika i człon­ków jego gospodar­stwa domowego oraz pracow­ników najem­nych.
(Dokładny zakres infor­macji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załącz­niku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszech­nym spisie rol­nym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).)
W gminie (mie­ście) pracami spisowymi kieruje wójt, bur­mistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gmin­nego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gmin­nego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kan­dydatów na rach­mistrzów terenowych.
Naboru kan­dydatów dokonuje się spo­śród osób:
- peł­nolet­nich;
- zamiesz­kałych w danej gminy;
- posiadających co naj­mniej śred­nie wykształ­cenie;
- posługujących się językiem pol­skim w mowie i w piśmie;
- które nie były skazane za umyślne prze­stęp­stwo lub umyślne prze­stęp­stwo skar­bowe.
Kan­dydaci na rach­mistrzów przejdą szkolenie, które zakoń­czy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co naj­mniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kan­dydatów na rach­mistrzów terenowych prowadzoną przez gmin­nego komisarza spisowego. Miej­sce na liście zależy od liczby punk­tów z egzaminu — im więcej, tym lepiej. Rach­mistrza terenowego powoła zastępca wła­ściwego wojewódz­kiego komisarza spisowego, czyli Dyrek­tor Urzędu Statystycz­nego spo­śród osób z naj­wyż­szą liczbą punk­tów z egzaminu.
Wynagrodzenie rach­mistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby prze­prowadzonych bez­pośred­nich wywiadów z użyt­kow­nikiem gospodar­stwa rolnego.

Kon­takt:
Bieżące infor­macje o spisie rol­nym dostępne są na stronie inter­netowej: spisrolny​.gov​.pl
Urząd Miej­ski w Pako­ści
Ul. Rynek 4, 88170 Pakość
koor­dynator gminny — Syl­wia Rygiel­ska tel. 52 56 66 087, e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.

Urząd Statystyczny
w Byd­gosz­czy
ul. Ks. Stanisława Konar­skiego 13
85066 Byd­goszcz:
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Prosimy wszyst­kich rol­ników o prze­kazywanie infor­macji o spisie rolnym.

Akty prawne:

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD