Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Pracodawcy poszukiwani

Urząd Miej­ski w Pako­ści poszukuje pracodaw­ców z terenu naszej gminy i okolic gotowych do zatrud­nienia miesz­kań­ców Pako­ści oraz obywateli Ukrainy prze­bywających na terenie Gminy Pakość.

Wolne miej­sca pracy można zgłaszać na adres: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. wraz z podaniem:
• nazwy firmy, adresu, numeru telefonu,
• nazwy stanowiska pracy, liczbę wol­nych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględ­nieniem liczby wol­nych miejsc pracy dla osób nie­peł­nospraw­nych,
• ogólny zakres obowiąz­ków,
• miej­sce wykonywania pracy,
• rodzaj umowy stanowiącej pod­stawę wykonywania pracy,
• wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
• datę roz­poczęcia pracy, infor­mację o sys­temie i roz­kładzie czasu pracy, sys­tem wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrud­nienia w przy­padku pracy na pod­stawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przy­padku umowy cywil­nopraw­nej,
• jakie są oczekiwania wobec kan­dydatów do pracy, w tym: poziom wykształ­cenia, umiejęt­no­ści, upraw­nienia, doświad­czenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD