Twój urząd

Program RODZINA 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świad­czenia wychowaw­czego w ramach programu Rodzina 500 plus będą wydawane w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści od dnia 21 marca 2016 r. w pokoju nr 5.

Wnioski dostępne są rów­nież w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści – Biuro Obsługi Interesanta, w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej oraz w Cen­trum Komunikacji Spo­łecz­nej w Kościelcu.

Wniosek o przy­znanie świad­czenia wychowaw­czego można pobrać ze strony inter­netowej: http://ops.pakosc.pl/attachments/089_wniosek%20500+.pdf

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD