Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Projekt „Nowa jakość na kujawsko-​pomorskim rynku”

Instytut Roz­woju i Innowacji Euro-​Konsult realizuje na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego projekt pn. „Nowa jakość na kujawsko-​pomorskim rynku pracy”.

Celem głów­nym projektu „Nowa jakość na kujawsko-​pomorskim rynku pracy” jest poprawa sytuacji zawodowej 138 osób (72K i 66M) zatrud­nionych na umowach krót­koter­minowych, pracujących w ramach umów cywilno-​prawnych, ubogich pracujących powyżej 29 roku życia (os.fiz. pracujące lub zamiesz­kujące na obszarze woj. kujawsko-​pomorskiego w rozumieniu prze­pisów KC) osiągnięta dzięki ich uczest­nic­twu we wspar­ciu zakładającym doradz­two zawodowe wraz z IPD, szkolenia kursy oraz pośrednictwo.

Projekt realizowany jest w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktyw­no­ści zawodowej w regionie, Pod­działanie: RPKP.08.02.02 Wspar­cie osób pracujących znaj­dujących się w nie­korzyst­nej sytuacji na rynku pracy.

Szczegóły w załącznikach.

pdfPismo prze­wod­nie583.40 KB

pdfPlakat 10.58 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD