Twój urząd

Projekty realizowane przez Gminę Pakość

W związku z zakoń­czeniem okresu finan­sowania projek­tów w ramach wdrażania Lokal­nej Strategii Roz­woju na lata 20082015 LGD Czar­noziem na Soli w zakresie „Małe projekty” oraz „Odnowa i roz­wój wsi” infor­mujemy o realizowanych przez Gminie Pakość w latach 20082014 projektach.


Projekty realizowane przez Gminę Pakość