Twój urząd

Prosimy o stosowanie się do organizacji ruchu

W związku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu przy ul. Rynek od dnia 14 września 2021r. do dnia zakoń­czenia realizacji zadania inwestycyj­nego pn.: „Zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści” prosimy o stosowanie się do znaków — w szczegól­no­ści zakazu zatrzymywania się w określonych godzinach.

Nie stosowanie się do znaków powoduje znaczne utrud­nienia w prowadzeniu prac oraz ruchu pojaz­dów budow­lanych, co w kon­sekwen­cji prowadzić będzie do postępowania man­datowego przez funk­cjonariuszy Policji.

Ogłoszenie o czasowej organizacji ruchu…

zakaz