Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Prosimy o uszanowanie roślinności!

Szanowni Pań­stwo,
W grud­niu zeszłego roku ukoń­czona została realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści”. W ramach tej inwestycji dokonano nasadzeń róż­nego rodzaju roślinności.

Staramy się by rynek był naszą wizytówką, by miasto wyglądało pięk­nie. Nie­stety, w ostat­nich dniach notujemy częste nisz­czenie roślin­no­ści. Osoby, które tego dokonują nisz­czą cały wysiłek pracow­ników, szkodząc przy tym wizerun­kowi miasta i jego miesz­kań­ców! Prosimy o uszanowanie naszej wspól­nej własno­ści!

Zatem apelujemy do miesz­kań­ców o zgłaszanie do wła­ściwych instytucji sytuacji nisz­czenia zieleni! Zwracajmy uwagę na to, co się dzieje wokół nas i w razie koniecz­no­ści reagujmy!

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD