Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Prze­bieg procesu planowania strategicz­nego w gminie Pakość

Zadanie 1. 19 czerwca 2001 r.

  • Spo­tkanie wstępne kon­sul­tan­tów MISTiA z Zarządem Miej­skim w Pakości
  • Prezen­tacja metodologii budowania strategicz­nego planu rozwoju
  • Ustalenie listy uczest­ników spo­tkań warsz­tatowych — powołanie Kon­wentu Strategicznego.

Zadanie 2. wrzesień — paź­dzier­nik 2001 r.

Opracowanie Profilu społeczno-​gospodarczego gminy Pakość — diagnoza obej­mująca lata 19952000, porów­nanie z gminami sąsied­nimi oraz ten­den­cjami społeczno-​gospodarczymi powiatu ino­wrocław­skiego, regionu kujawsko-​pomorskiego i Polski.

Zadanie 3. wrzesień — paź­dzier­nik 2001 r.

Badanie ankietowe klimatu dla roz­woju przed­siębior­czo­ści w gminie Pakość — prowadzone wśród lokal­nych pracodawców.

Zadanie 4. 1113 września 2001 r. — warsz­taty strategiczne

  • Prezen­tacja metodologii planowania strategicz­nego metodą partnerską
  • Określenie domen strategicz­nych (priorytetowych kierun­ków roz­woju) dla gminy Pakość.
  • Opracowanie analizy zasobów gminy (sil­nych i słabych stron poszczegól­nych domen strategicz­nych) oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrz­nego — (analiza SWOT, analiza PESTER).
  • Określenie moż­liwo­ści roz­woju gminy w trzech pod­stawowych domenach strategicz­nych wyłonionych na pod­stawie prze­prowadzonych analiz.

Zadanie 5. 2627 września 2001 r. — warsz­taty strategiczne

Skon­struowanie planów działań (planów operacyj­nych) dla określonych domen strategicz­nych — zapis w układzie celów strategicz­nych, celów operacyj­nych i zadań do realizacji. Praca Kon­wentu Strategicz­nego w grupach zadaniowych wraz z zaproszonymi eks­per­tami lokalnymi.

Zadanie 6. 10 paź­dzier­nika 2001 r. — warsz­taty strategiczne

Określenie ram organizacyj­nych dla zadań strategicz­nych — scalenie planów działań w kom­pletny dokument strategii roz­woju gminy Pakość.

Zadanie 7. 2425 paź­dzier­nika 2001 r. — warsz­taty szkoleniowe

  • Prze­prowadzenie szkolenia z zakresu pozyskiwania środ­ków zewnętrz­nych — zasady aplikowania, pisanie wniosków gran­towych, źródła finan­sowania środ­ków pozabudżetowych.
  • Prze­prowadzenie szkolenia z pod­staw zarządzania projek­tami — zasady i struk­tura przy­gotowania projektu, narzędzia zarządzania projek­tami, budżet projektu, har­monogram realizacji.

Zadanie 8. 8 listopada 2001 r.

Spo­tkanie kon­sul­tan­tów MISTiA z człon­kami Kon­wentu Strategicz­nego, pod­sumowujące prace nad Strategią Roz­woju Gminy Pakość.
Określenie zasad wdrażania strategii — weryfikacji oraz aktualizacji celów i zadań w niej zawartych.

Zadanie 9. grudzień 2001 r.

Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści — prezen­tacja głów­nych zapisów Strategii Roz­woju Gminy Pakość oraz Profilu Społeczno-​Gospodarczego Gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD