Twój urząd

Prze­budowa oświetlenia w gminie Pakość

W dniu 30 paź­dzier­nika 2017 roku zostały zakoń­czone roboty budow­lane przy realizacji zadania inwestycyj­nego pn: „Prze­budowa oświetlenia w gminie Pakość” w zakresie robót budow­lanych polegających na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projek­towanych lamp oświetleniowych w m. Pakość, na terenie działek nr 1 Pakość, obręb 1 oraz 13 obręb Lud­kowo, gm.Pakość.

W ramach przed­miotowego zadania ustawiono 3 słupy oświetleniowe, na których zostały zamon­towane 4 oprawy oświetleniowe LED. Wykonawcą prac było Przed­siębior­stwo Wielobran­żowe ELEK­PIS Piotr Szczepaniak z Pako­ści. Koszt realizacji zadania to: 26.160,38 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD