Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Prze­budowane oświetlenie przy ul. Myśliw­skiej w m. Łącko

Przy ul. Myśliw­skiej w m. Łącko prze­budowane zostało oświetlenie uliczne.

Ist­niejące dotych­czas, wysłużone oprawy i panele solarne zastąpiono oprawami LED, zasilanymi z sieci elek­troener­getycz­nej, która gwaran­tuje oświetlenie drogi nie­zależ­nie od warun­ków atmos­ferycz­nych (nasłonecz­nienia). Do mon­tażu nowych opraw wykorzystano ist­niejące słupy oświetleniowe, które zostały skablowane. Wykonawcą prac był 5K Ser­wis Sp. z o.o. z Woj­dala. Koszt wykonania prze­budowy to 82.963,50 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD