Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Prze­kazaliśmy dotację dla szpitala

Mamy przyjem­ność poin­for­mować, iż w dniu 5 maja br. w Szpitalu Wielospecjalistycz­nym im. dr. L. Błażka w Ino­wrocławiu została pod­pisana umowa pomiędzy Gminą Pakość, którą reprezen­tował bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, a Szpitalem reprezen­towanym przez Dyrek­tora Eligiusza Patalasa, dotycząca prze­kazania środ­ków finan­sowych w for­mie dotacji w wysoko­ści 8 tys. złotych na zakup sprzętu medycz­nego. Prze­kazana dotacja została prze­znaczona na zakup aparatu do EKG– Schil­ler car­diovit z wózkiem.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD