Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Prze­kazanie kolej­nego placu budowy

W dniu dzisiej­szym prze­kazaliśmy kolejny plac budowy pod inwestycję pn.: „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki”.

Obec­nie droga posiada nawierzch­nię grun­tową, z licz­nymi ubyt­kami oraz nie­rów­no­ściami, co w znacz­nym stop­niu utrud­nia komunikację i stwarza duże nie­bez­pieczeń­stwo dla uczest­ników ruchu drogo­wego przed­miotowej drogi.

Prze­budowa polegać będzie na ułożeniu nawierzchni bitumicz­nej (war­stwa ścieralna gr. 4 cm, war­stwa wiążąca gr. 4 cm, war­stwa wyrów­naw­cza z kamienia wapien­nego do 8 cm, ist­niejące pod­łoże z kruszywa łamanego) wraz z wykonaniem poboczy i zjaz­dów na posesje. Odwod­nienie powierzch­niowe wykonane zostanie za pomocą spad­ków poprzecz­nych. Długość remon­towanego odcinka to 450 m.

Kwota otrzymanej dotacji na dofinan­sowanie moder­nizacji dróg dojaz­dowych do grun­tów rol­nych z Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego wynosi 81 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji — 194 274,47 zł.

Inwestycje realizować będzie firma Zakład Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski z Mogilna, która wygrała prze­targ nieograniczony na wykonanie tego zadania.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD