Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego — rozszerzenie

Szanowni Pań­stwo,
przy­pominamy, że z dniem 1 stycz­nia 2019 r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze­kształ­ceniu prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916), prawo użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych wyłącz­nie budyn­kami miesz­kal­nymi jed­norodzin­nymi lub miesz­kal­nymi wielorodzin­nymi, w których co naj­mniej połowę liczby lokali stanowią lokale miesz­kalne wraz z budyn­kami gospodar­czymi, garażami, innymi obiek­tami budow­lanymi lub urządzeniami budow­lanymi, umoż­liwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budyn­ków miesz­kal­nych prze­kształca się w prawo własno­ści tych gruntów.

Po otrzymaniu zaświad­czenia potwier­dzającego prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego w prawo własno­ści wydanego przez Urząd Miej­ski w Pako­ści wła­ściciel ma dwie drogi postępowania:
1. Pozostawienie opłaty rocz­nej z ter­minami do zapłaty odpowied­nio:
do dnia 31 marca każ­dego roku przez okres 20 lat (99 lat w przy­padku przed­siębior­ców)
do dnia 29 lutego 2020 r. — opłata prze­kształ­ceniowa należna za 2019 rok
wysokość opłaty prze­kształ­ceniowej jest równa wysoko­ści opłaty rocz­nej z tytułu użyt­kowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu prze­kształ­cenia.

2. Wła­ściciel gruntu może zgłosić na piśmie zamiar jed­norazowego wniesienia opłaty prze­kształ­ceniowej w wysoko­ści stanowiącej iloczyn rocz­nej opłaty prze­kształ­ceniowej i pozostałego okresu jej spłaty (druk zgłoszenia w załącz­niku lub do pobrania w wer­sji papierowej w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści).

W przy­padku wniesienia opłaty jed­norazowej za prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów można skorzystać z bonifikaty.

W odpowiedzi na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jed­norazowej wydawana jest z Urzędu w ter­minie 14 dni infor­macja o wysoko­ści opłaty jed­norazowej.

Po jej uregulowaniu przez wła­ściciela wydawane jest z Urzędu zaświad­czenie o wniesieniu opłaty jed­norazowej. To zaświad­czenie należy złożyć w Sądzie razem z wnioskiem o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu rosz­czenia o opłatę. Od tego wniosku Sąd pobiera opłatę stałą w wysoko­ści 250,00 zł.

Uwaga: jeżeli zaświad­czenie potwier­dzające prze­kształ­cenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., w przy­padku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jed­norazowej w ter­minie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświad­czenia, przy­sługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło prze­kształ­cenie, pod warun­kiem wniesienia opłaty jed­norazowej uwzględ­niającej tę bonifikatę w ter­minie 2 miesięcy od dnia otrzymania infor­macji o wysoko­ści opłaty jednorazowej.

Obowiązujące Bonifikaty
1. Na pod­stawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze­kształ­ceniu prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) zgod­nie z art. 9a. Bur­mistrz Pako­ści udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jed­norazowej w wysoko­ści 99%:
1) osobom, w stosunku do których orzeczono nie­peł­nospraw­ność w stop­niu umiar­kowanym lub znacz­nym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono nie­peł­nospraw­ność przed ukoń­czeniem 16 roku życia, lub zamiesz­kującym w dniu prze­kształ­cenia z tymi osobami opiekunom praw­nym lub przed­stawicielom ustawowym tych osób,
2) człon­kom rodzin wielo­dziet­nych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grud­nia 2014 r. o Kar­cie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390),
3) inwalidom wojen­nym i woj­skowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojen­nych i woj­skowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 z późn. zm.),
4) kom­batan­tom oraz ofiarom represji wojen­nych i okresu powojen­nego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycz­nia 1991 r. o kom­batan­tach oraz nie­których osobach będących ofiarami represji wojen­nych i okresu powojen­nego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.),
5) świad­czeniobior­com do ukoń­czenia 18 roku życia, u których stwier­dzono cięż­kie i nieod­wracalne upo­śledzenie albo nie­uleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatal­nym okresie roz­woju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­czeniach opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków publicz­nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), lub ich opiekunom praw­nym
— będącym wła­ścicielami budyn­ków miesz­kal­nych jed­norodzin­nych lub lokali miesz­kal­nych
służących wyłącz­nie zaspokajaniu potrzeb miesz­kaniowych tych osób.

2. Na pod­stawie uchwały Nr IV/​37/​2019 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jed­norazowo za prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów, stanowiących dotych­czas własność Gminy Pakość (Dzien­nik Urzędowy Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego z 2019 r. poz. 1206)

Bonifikaty wynoszą odpowied­nio:
- 60 % — w przy­padku gdy opłata jed­norazowa zostanie wniesiona w roku,
w którym nastąpiło prze­kształ­cenie;
- 40 % — w przy­padku gdy opłata jed­norazowa zostanie wniesiona
w drugim roku po prze­kształ­ceniu;
- 20 % — w przy­padku gdy opłata jed­norazowa zostanie wniesiona
w trzecim roku po przekształceniu;


Warun­kiem udzielenia bonifikaty jest brak zadłużenia w opłacie rocz­nej z tytułu użyt­kowania wieczystego.
W przy­padku pytań, infor­macji udziela Inspek­tor ds. gospodarki nie­ruchomo­ściami i roz­woju gospodar­czego – nr telefonu: 52 566 60 88 (UM Pakość, pierw­sze piętro, pokój nr 16).

Wzór zgłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD