Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kontakty

Cen­trala Urzędu 525665024
525666073
525666074
Sekretariat 525666072
525666076
fax 525666075
Bur­mistrz — Zyg­munt Groń 525666072
Z-​ca Bur­mistrza — Róża Sielecka 525666072
Sekretarz Gminy — Joanna Zemełka 525666085
Skarb­nik — Anna Kruszka 525666077
Księgowość 525666078
Kasa 525666079
Płace, Kadry 525666080
Podatki, opłaty lokalne 525666081
525666082
Ewiden­cja lud­no­ści, wydawanie dowodów osobistych, ochrona danych osobowych, współ­praca z zagranicą, roz­wiązywanie problemów alkoholowych, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, działal­ność gospodarcza 525666083
Urząd Stanu Cywil­nego, ochrona zabytków 525666084
Biuro Rady Miejskiej 525666086
Kierow­nik Referatu Organizacyj­nego i Komunikacji Społecznej 525666087
Leśnic­two, gospodarka wodna, roz­wój gospodar­czy, gospodarka miesz­kaniowa, Ochrona środowiska, ochrona przy­rody, inwestycje, gospodarka komunalna 525666088
525666089
Budow­nic­two, planowanie prze­strzenne, inwestycje 525666090
Peł­nomoc­nik Bur­mistrza ds. rolnych 525666091
Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa 525666093
Księgowość 525666094
Oświata i kul­tura, sport i turystyka, promocja Gminy 523569041
Urzad Miej­ski w Pako­ści: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Adres skrzynki podaw­czej na plat­for­mie ePUAP: /​UMPAKOSC/​SkrytkaESP
Referat Organizacyjny i Komunikacji Spo­łecz­nej: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Referat Budżetowo — Finan­sowy: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Referat Komunalno – Inwestycyjny, Roz­woju i Ochrony Środowiska: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Referat Spraw Obywatel­skich, Kul­tury i Edukacji: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Cen­trum Usług Wspól­nych Gminy Pakość: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.

Nr konta ban­kowego:
Rachunek dochodów Urzędu Miej­skiego (podatki, opłaty lokalne, opłata skar­bowa)
64 8170 1034 0050 0207 2000 0020

Rachunek pod­stawowy (opłata za udostęp­nienie danych osobowych)
43 8170 1034 0050 0207 2000 0010

Sumy depozytowe (wpłaty wadium)
72 8170 1034 0050 0207 2000 0070

GODZINY PRACY
Poniedziałek 7:0015:00
Wtorek 7:0016:00
Środa 7:0015:00
Czwar­tek 7:0015:00
Piątek 7:0014:00

KASA URZĘDU:
9:0012:00

Zaproszenie do skorzystania z bez­płat­nej pomocy prawnej

Uprzej­mie infor­mujemy, iż w dniach 2227 września 2014r. odbędzie się ogól­nopol­ska akcja „Nie­bieski Parasol” – Dni Bez­płat­nych Porad Praw­nych pod hasłem: „Bądź mądry przed szkodą. Praca – Rodzina — Biz­nes”. Towarzyszyć jej będzie szeroka kam­pania infor­macyjna o zasięgu ogól­nopol­skim i lokalnym.

Czytaj więcej: Zaproszenie do skorzystania z bez­płat­nej pomocy praw­nej

Referaty

  1. Organizacyjno — Prawny
  2. Komunalno — Inwestycyjny, Rol­nic­twa i Ochrony Środowiska
  3. Spraw Obywatel­skich, Obron­nych i Ochrony Zdrowia
  4. Finan­sowy
  5. Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy
  6. Urząd Stanu Cywilnego

Szer­sza infor­macja o referatach oraz spo­sobie załatwiania spraw w Biuletynie Infor­macji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD