Twój urząd

Pytania do Burmistrza

UWAGA!

W związku z pracami kon­ser­wacyj­nymi w witrynie moż­liwość zadawania pytań będzie czasowo wyłączona. Zapraszamy z zapoznaniem się z pytaniami o odpowiedziami udzielonymi do tej pory.

Co z budową trybuny na stadionie miejskim w Pakości ? (2015-08-05)

Etap projek­towania mamy za sobą, dokumen­tacja jest gotowa. Etap realizacji uzależ­niony jest od pozyskania środ­ków finan­sowych. Zachęcam do prze­czytania ostat­nich WP, w których w opisujemy proces planowania samorządowych inwestycji na naj­bliż­sze lata.

Jaki efekt przyniusł postulat p. Proskury w sprawie większej ilościu busów do Pakości z Inowr? (2015-08-04)

Odpowiedzi na inter­pelacje rad­nych zamiesz­czane są w kolej­nych wydaniach Wiadomo­ści Pakoskich, w tym przy­padku w wydaniu czerw­cowym. Nie­stety prze­woź­nicy, do których wystąpiliśmy z propozycją uruchomienia dodat­kowych kur­sów z Ino­wrocławia do Pako­ści zareagowali negatyw­nie. Odpowiedzi pisem­nej udzielił Kujawsko-​Pomorski Trans­port Samo­chodowy Oddział w Ino­wrocławiu stwier­dzając, że „w soboty, nie­dziele oraz w godzinach pozasz­czytowych, utrzymywanie komunikacji regular­nej jest dla prze­woź­ników nierentowne”

Kiedy będzie przycinka róż na ulicy Mogileńskiej (2015-08-03)

Myślę, że uda się wykonać pielęgnację zieleni, w tym rów­nież na ul. Mogileń­skiej, jesz­cze w sierpniu

kiedy zostanie naprawiony chodnik przy ulicy św.jana (2015-08-02)

Koniecz­no­ści usunięcia uszkodzenia w nawierzchni chod­nika przy ul. Św. Jana w Pako­ści została zgłoszona telefonicz­nie do zarządcy drogi – Rejon Dróg Wojewódz­kich w Ino­wrocławiu. Zgod­nie z uzyskaną infor­macją w dniu 03 sierp­nia 2015 r. usterka zostanie usunięta. Wskazać dodat­kowo należy, iż przed­miotowa awaria była już wielo­krot­nie usuwana przez Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści oraz Rejon Dróg Wojewódz­kich w Ino­wrocławiu. W chwili obec­nej brak jest moż­liwo­ści określenia przy­czyny częstego wymywania pod­budowy spod kostki betonowej.

Czy można zmusić spółdzielnie ,aby sprzątała trawniki na osiedlu którch srają psy ,a właściciele mają w głęboko w nosie (2015-07-15)

Jeśli sprawa dotyczy terenów Spół­dzielni, należy ten problem zgłosić w administracji Spół­dzielni lub na zebraniu członków.

Panie burmistrzu ! Czy w Pakości są jakieś służby którym można zgłosić wałęsające się psy ?? ,które biegają same bez kagancó (strach się bać przejść) (2015-07-15)

Sprawę należy zgłosić w Referacie Komunalno-​Inwestycyjnym, Rol­nic­twa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

kiedy bedzie internet hoc godzine darmowy tak obiecano rozszerzenie do fontanny i nic nie zrobiono (2015-07-13)

Ter­min realizacji uzależ­niony jest od planów roz­budowy sieci ServNet.

Panie Burmistrzu kiedy doczekamy się ścieżki rowerowej do Piechcina? (2015-07-09)

W celu sfinan­sowania tej inwestycji, wspól­nie z Bar­cinem planujemy skorzystać ze środ­ków finan­sowych Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich. Nie­stety w tym roku nie będzie to jesz­cze możliwe.

Dlaczego w casie panujących upałów nasza OSP ne rozstawiła kurtyny wodnej na rynku (2015-07-07)

Uwagę prze­kazałem Prezesowi OSP.

Ponawiam moje pytanie odnośnie ławek na błoniach. Jest lato wiele osób tam chodzi . Mam nadzieję , że znajdą się fundusze na ławki . (2015-07-05)

Zleciliśmy zakup ławek.

Panie Burmistrzu informuję, że w Ludwińcu w okresie letnim w porze wieczornej nie ma wody, PUG w tej kwestii nic nie robi. (2015-07-01)

Taka sytuacja jest wynikiem panujących tem­peratur i zwięk­szonym zużyciem wody. Infor­mację prze­kazałem Przed­siębior­stwu Usług Gmin­nych, które administruje ujęciami wody oraz siecią wodociągową.

A co Pan sądzi o zaproszeniu do naszej miejscowości zespołu Modesta Pastiche, nawet jakby to miał być normalny koncert? (2015-06-25)

Organizacja imprez kul­tural­nych i zapraszanie zespołów muzycz­nych leży w gestii Ośrodka Kul­tury i Turystyki. Zespół Modesta Pastiche ma bar­dzo ciekawe brzmienie.

Dlaczego gmina nie stara sie o dodatkowe środki dla młodych ludzi/ stanowiska pracy? zero perspektyw. Kiedy zostanie zrobione coś w tym kierunku? (2015-06-22)

Trzeba by tu doprecyzować sfor­mułowanie „dodat­kowe środki dla młodych ludzi/​stanowiska pracy”. Takimi działaniami zaj­muje się PUP i trzeba z nich korzystać. Gmina natomiast, zgod­nie z nowymi założeniami wydat­kowania środ­ków unij­nych z EFRR i EFS, przy­gotowuje wiele projek­tów w ramach nowej per­spek­tywy, które uwzględ­niają powstanie nowych miejsc pracy, w tym rów­nież dla młodych ludzi. Miejmy nadzieję, że te środki jak naj­szyb­ciej zostaną uruchomione.

mam pyt dotyczace gospodarowania odpadami bio czy nie moglyby byc odbierane w okresie letnim co tydzien. wylag much, okropne zapachy, robale... (2015-06-12)

Częstotliwość odbioru odpadów komunal­nych z terenu Gminy Pakość została określona w Uchwale nr XIX/​167/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 listopada 2012 w sprawie określenia szczegółowego spo­sobu i zakresu świad­czenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunal­nych od wła­ścicieli nie­ruchomo­ści, na których zamiesz­kują miesz­kańcy, na terenie Gminy Pakość, po wcześniej­szym jego uzgod­nieniu z Pań­stwowym Powiatowym Inspek­torem Sanitar­nym w Ino­wrocławiu. Każdy miesz­kaniec gminy Pakość, bez dodat­kowych kosz­tów, może prze­kazywać bio — odpady do Punktu Selek­tyw­nej Zbiórki Odpadów Komunal­nych, który mie­ści się w m. Gieb­nia na terenie składowiska odpadów komunalnych.

Panie Burmistrzu, może wypożyczalnie sprzętu wodnego zareklamować w Sanatoriach w Inowr? (2015-06-05)

Myślę, że to dobry pomysł.

Co pan myśli na temat wybudowania kina w Pakości? (2015-05-28)

Myślę, że kino mogłoby powstać w part­ner­stwie publiczno-​prywatnym i Gmina byłaby skłonna prze­znaczyć na ten cel odpowiedni grunt.

Czy w każdą noc na targowisku musi się palić światło? Czy nie jest to marnowanie energii? (2015-05-27)

Oświetlenie na tar­gowisku jest oświetleniem ledowym, ener­goosz­częd­nym, w związku z czym jego koszty są niskie. Zweryfikujemy jed­nak koniecz­ność oświetlania całego placu.

Witam,czy ma Pan wiedzę lub gdzie można znaleźć informację nt. mieszkań do zakupu w Pakości - deweloperskie czy od os. prywatnej? (2015-05-12)

Wła­ściciele prywat­nego zasobu miesz­kaniowego nie infor­mują tut. Urzędu o chęci zbycia własnych lokali miesz­kal­nych. Analogiczna sytuacja dotyczy miesz­kań deweloper­skich. Chętni do zakupu miesz­kania bądź domu mają do wyboru oferty z rynku pier­wot­nego i z rynku wtór­nego. Z pew­no­ścią dużą pomocą w prze­szukiwaniu ofert nie­ruchomo­ści jest Inter­net. Do wyboru mamy dziesiątki por­tali specjalizujących się w zamiesz­czaniu ofert sprzedaży i wynajmu nie­ruchomo­ści.
W przy­padku sprzedaży lokali, stanowiących gminny zasób nie­ruchomo­ści, infor­macje o prze­targu, zawsze zostają zamiesz­czane na stronie inter­netowej www​.bip​.pakosc​.pl

Panie Burmistrzu, jak skomentuje Pan wyniki I tury wyborów na Prezydenta RP? (2015-05-11)

Nie zdziwił mnie zbliżony wynik dwóch pierw­szych kan­dydatów, natomiast zaskoczył wysoki rezul­tat trzeciego. Myślę, że Polacy mają dość „klin­czu PO-​PiS” i poszukują innego rozwiązania.

Czy w naszej gminie przyznawane są "Karty Dużej Rodziny"? (2015-05-04)

Tak. Kart Dużej Rodziny wydaliśmy do tej pory ponad 100. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej

Gdzie można zakupić flagę z herbem Pakości. (2015-05-04)

Proszę zgłosić się do Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej lub do sekretariatu Urzędu Miejskiego

Czy fakt obchodzenia 50-lecia ślubu należy zgłosić, czy Urząd poprzez posiadanie odpowiednich ksiąg i rejestrów sam wie i wręcza medal? (2015-05-01)

Urząd wie” o przy­padających rocz­nicach ślubu, ale uroczysto­ści organizujemy na wniosek zain­teresowanych (naj­czę­ściej ich dzieci), ponie­waż nie każdy sobie tego życzy. Medal Za Długolet­nie Pożycie Mał­żeń­skie, nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Pol­skiej, w opar­ciu o prze­pisy ustawy.

Czy policja może zrobić cokolwiek w sprawie dokonywanych w każdą sobotnią noc aktów wandalizmu na ul. Mieleńskiej? (2015-04-26)

Zgłoszenie prze­kazałem Policji

proszę pana czy jest mozliwość ustawienia chociażby kilku ławek na t/zw Błoniach( droga od gimnazjum do dworcowej) (2015-04-22)

Tak, jest to moż­liwe. Przy naj­bliż­szym zakupie ławek uwzględ­nimy to miejsce.

Czy urząd miasta mógłby poprzeć inicjatywę postawienia w mieście paczkomatu firmy InPost ? Było by to bardzo duże ułatwienie dla mieszkańców (2015-04-20)

Jestem za, ale nikt z InPost-​u się do nas w tej sprawie nie zwrócił. Myślę, że znalazło by się bez­pieczne miejsce.

w Urzędzie Miejskim w Pakości nie można uzyskać informacji z archiwalnych ksią zgonów i urodzeń, urzędnicza nie chce zająć się sprawą. 3 próby i nic. (2015-04-19)

Proszę stawić się osobi­ście. Nie udzielamy telefonicz­nych infor­macji dot. danych zawar­tych w aktach stanu cywilnego.

1. Dokąd serv-net będzie w Rybitwach ? 2. Czy urząd w końcu dogada się z powiatem odnośnie drogi Rybitwy - Łącko ? (2015-04-17)

Infor­macji odnośnie roz­budowy sieci inter­netowej udzielają przed­stawiciele ServNet-​u. Drugie pytanie chyba dotyczy prze­budowy drogi powiatowej Rybitwy-​Łącko. Obec­nie w Starostwie trwają prace dotyczące opracowania strategii roz­woju tzw. Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego, w którym uczest­niczy nasza Gmina. Na tym etapie nie ma jed­nak jesz­cze tak szczegółowych planów, dotyczących prze­budowy tego kon­kret­nego odcinka drogi powiatowej. Zachęcam do zapoznawania się z infor­macjami, dotyczącymi aktual­nego stanu przy­gotowań do absorp­cji unij­nych środ­ków, zamiesz­czanymi na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Fiber to the home – światłowód do każ­dego domu szkoda że nie w Pakości... Kiedy zostanie podłączona reszta ulic? (2015-04-17)

Światło­wód do każ­dego domu”, to hasło mar­ketin­gowe. Trudno byłoby wskazać miasto, w którym Inter­net udostęp­niony jest drogą światło­wodową do każ­dego domu. U nas trwa roz­budowa sieci taką tech­nologią, w opar­ciu o unijne środki, którą realizuje prywatny pod­miot. Roz­budowa ta następuje suk­cesyw­nie, w miarę realizacji kolej­nych projek­tów, a bliż­szych infor­macji udzielają przed­stawiciele inwestora, firmy ServNet.

Dlaczego wycinacie wycinane są zdrowe drzewa rosnące wzdłuż drogi w miejscowości Radłowo (w pobliżu skrzyżowania z drogą prowadzącą do szerokiego kam (2015-04-16)

Gmina obec­nie nie prowadzi wycinki drzew.

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs na Dyrektora OKiT gdyż niedługo miną te 3 miesiące, na które Pan powołał nową Panią kierownik? (2015-04-15)

Proszę śledzić Biuletyn Infor­macji Publicznej.

Witam. Chciałbym się dowiedzieć czemu ul. Przybyszewskiego będzie miała tylko 5.5m szerokości i tak szeroki chodnik? 2 auta ledwo się zmieszczą (2015-04-14)

Ulica Przy­byszew­skiego jest drogą osiedlową o raczej małym natężeniu ruchu. Wg mnie ruch pojaz­dów w takich miej­scach powinien być mak­symal­nie spo­wol­niony, a piesi powinni mieć zapew­nione warunki bez­piecz­nego poruszania się.

Kiedy w końcu zacznie ktoś w końcu sprzątać chodnik na ul. Mogileńskiej ? (2015-04-12)

Uwagę prze­kazałem Wykonawcy usługi sprzątania miasta.

W Rybitwach na "amerykance" na początku drogi jest duży ubytek na drodze (2015-04-10)

Jesteśmy w trak­cie postępowania o udzielenie zamówienia publicz­nego w zakresie napraw cząst­kowych nawierzchni dróg. Naprawa zostanie wykonana po pod­pisaniu umowy z Wykonawcą.

kiedy będzie darmowy internet w pakosci tak jak obiecywano (2015-04-08)

Myślę, że chodzi o Hot­spoty. Ich „mapa działania” uzależ­niona jest od roz­budowy sieci, którą realizuje ServNet. Będą to jed­nak tylko wyznaczone obszary w prze­strzeni publicz­nej. Pozostały dostęp do Inter­netu jest odpłatny.

Czy możliwe jest otworzenie żłobka? Czy może w końcu w Pakosci zrobi sie coś dla pracujących mam? (2015-03-31)

Odp. udzieliłem 20.02.2014, 20.11.2014, 26.11.2014

Na ul. Barcińskiej na wysokości Orlika pojawiły się ubytki w nawierzchni. Proszę o podjęcie działań (2015-03-31)

Zgłoszenie prze­kazaliśmy zarządcy drogi. Dziękuję za informację.

Witam, we wjeździe na ul. Żabią są straszne dziury, można popsuć tam autko. Czy jest możliwość załatania ich? (2015-03-27)

Dziękuję za zgłoszenie. Ubytek uzupeł­nimy w ramach cząst­kowych napraw nawierzchni dróg w ter­minie kwiecień/​maj.

Czy w Pakości jest program dofinansowań do modernizacji instalacji grzewczych na ekologiczne takie jak kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaniczne? (2015-03-21)

Tak, w dniu 12 lutego 2015 r. Rada Miej­ska w Pako­ści pod­jęła Uchwałę Nr III/​29/​2015 w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinan­sowanie ochrony środowiska i gospodarki wod­nej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i spo­sobu jej roz­liczania. W/​w Uchwala określa, że o dofinan­sowanie mogą starać się pod­mioty określone w art. 403 ust. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj.

1) pod­mioty nie­zaliczone do sek­tora finan­sów publicz­nych, w szczegól­no­ści: osoby fizyczne, wspól­noty miesz­kaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy;

2) jed­nostki sek­tora finan­sów publicz­nych będące gmin­nymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dofinan­sowania, zgod­nie z § 6 w/​w Uchwały, w przy­padku zakupu i mon­tażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła ener­gii do pod­grzewania wody użyt­kowej i/​lub wspomagania cen­tral­nego ogrzewania (instalacje solarne, pomy ciepła), wynosi 1.000,00 zł na gospodar­stwo domowe. Zgod­nie powyż­szym na zakup i mon­taż ogniw fotowol­taicz­nych można uzyskać dofinan­sowanie, tylko w przy­padku wykorzystania ich w spo­sób wyżej wymieniony. Nie ma moż­liwo­ści dofinan­sowania ogniw fotowol­taicz­nych, które wykorzystywane będą do produk­cji ener­gii elek­trycz­nej na cele gospodar­stwa domowego.

Czy nie jest tak, że jeśli miasto posiada spółkę komunalną to nie musi ogłaszać przetargu na sprzątanie, tylko może zlecić taką usługę bez przetargu? (2015-03-21)

Miasto musi uwzględ­nić rów­nież aspekt ekonomiczny. W tym kon­kret­nym przy­padku oferta firmy, obec­nie realizującej wspo­mnianą usługę, była o wiele korzyst­niej­sza dla Zamawiającego. Jakość świad­czonej usługi jest monitorowana.

jakim prawem zatrudnia sie ludzi z zewnatrz do sprzatania miasta jak w miescie jest dosc ludzi bezrobotnych (2015-03-19)

Wybór wykonawcy usługi sprzątania miasta oraz jej zlecenie nastąpiło w opar­ciu o postępowanie, prze­prowadzone zgod­nie z Prawem Zamówień Publicznych.

czy pakosc wlaczy sie w promocje miasta przez odwiedziny pociagu turkol czy pociag nawet sie nie zatrzyma u nas? (2015-03-19)

Zapraszam do włączenia się w organizację przejazdu. Proszę zgłosić się do OKiT w celu omówienia szczegółów.

Witam. Czy nowa ekipa sprzątająca miasto ma jakieś zaplecze socjalne na terenie Pakości? (2015-03-18)

Zapew­nienie odpowied­nich warun­ków socjal­nych pracow­nikom sprzątającym miasto należy do obowiąz­ków Wykonawcy zamówienia. Ta kwestia nie jest przed­miotem zain­teresowania Zamawiającego.

Dla kogo jest siłownia w OKIT? Dla ludzi, czy dla Pana radnego? To wstyd, że kupując karnet można trenować tylko 4 godziny dziennie, a w weekendy wcal (2015-03-18)

Uwagi prze­kazałem Dyrek­torce OKiT.

Panie Burmistrzu, kiedy rozpoczną się prace związane z ułożeniem kostki na ul. Przybyszewskiego i ścieżki rowerowej do Piechcina? (2015-03-16)

Budowę ścieżki rowerowej w kierunku Piech­cina zaplanowaliśmy w 2016 roku, z uwagi na moż­liwość finan­sowania jej ze środ­ków PROW-​u, natomiast prze­budowę ulicy Przy­byszew­skiego roz­pocz­niemy w kwietniu.

Czy juz ogloszono konkurs na dyrektora OKiT (2015-03-14)

Nie, jesz­cze nie ogłoszono konkursu.

Kiedy Gmina będzie emitowała obligacje i po jakim czasie będzie wykup? (2015-03-13)

Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz ze specyfikacją warun­ków kon­kursu zostało wysłane do instytucji finan­sowych. Ter­min złożenia ofert upływa 23 marca 2015r. Obligacje zostaną wyemitowane w 2015r. a wykupione w latach 20202027, zgod­nie z uchwałą Nr III/​23/​2015 Rady Miej­skiej w Pakości.

Gdzie zgłosić wałęsające się psy po miejscowości, które niszczą ogrodzenia aby dostać się na posesje ? (2015-03-05)

Takie sygnały proszę zgłaszać do Urzędu Miej­skiego, Referat Komunalno-​Inwestycyjny.

Panie Burmistrzu, czy wiadomo już jaka gwiazda umili nam czas podczas Dni Pakości 2015 ? :) (2015-02-22)

Wkrótce OKiT ogłosi swoje plany na sezon letni, w tym zamierzenia dotyczące organizacji Dni Pakości.

Czy jest możliwość zakupu pamiątki z Pakości w postaci magnesu np. na lodówkę lub naklejki? Jeśli tak to gdzie? (2015-02-18)

Obec­nie Gmina nie dys­ponuje takimi pamiąt­kami promocyj­nymi, nie­mniej jed­nak zlecenie ich wykonania roz­ważone zostanie przy opracowywaniu kolej­nych materiałów promujących gminę.

Witam czy chociaż w ferie mógłby być otwarty orlik bo to wstyd ze dzieci z naszego miasta muszą jeździć na orlik do Janikowo albo do Barcina ? (2015-02-17)

Infor­muję, iż od 18 lutego br. (środa) udostęp­nione jest dla miesz­kań­ców naszej gminy boisko spor­towe Orlik przy ul. Mogileń­skiej. Orlik otwarty jest w godz. 1218.

Chcę zgłosić nagminne łamanie zakazu wjazdu znak b5 sam. ciężarowych oraz ciągników rolniczych przez małą obwodnicę dlaczego Policja nie reaguje (2015-02-14)

O zaist­niałych okolicz­no­ściach poin­for­mowany zostanie Komisariat Policji w Pako­ści w celu ewen­tual­nego zin­ten­syfikowania kon­troli policyj­nych na tej drodze.

Czy jest możliwość odbycia stażu w urzędzie miasta i co należy zrobić w tym kierunku ? Dziękuje za odpowiedź (2015-02-11)

Proszę złożyć swoje CV i spraw­dzimy, jakie są moż­liwo­ści sfinan­sowania i odbycia stażu.

czy będzie rozszerzony darmowy internet poza rynek i kiedy to nastąpi (2015-02-09)

Wspópracujemy z inwestorem w celu roz­szerzenia ilo­ści dar­mowych punk­tów dostępu do sieci Inter­net tzw. „hot­spotów”. Kiedy prze­każe nam szczegóły, będziemy infor­mować wszyst­kich zainteresowanych.

Chcę zgłośic ul Różaną do posypania piaskiem bo mieszkający tam pan K. jakoś tego nie widzi a jest bardzo śliski od tygodnia (2015-02-08)

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Na ul. Krzyżanowskiego samochody parkują wzdłuż ulicy co utrudnia wyprzedzanie, stwarza także zagrożenie. Czy można coś w tej sprawie zrobić? Pozdrawi (2015-02-08)

W tegorocz­nych planach inwestycyj­nych Powiatu znaj­duje się prze­budowa tego odcinka drogi wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu.

Czy są jakies palany zdrobienia drogi na ul Łazienkowej na samym koncu ??? Ciezko jest dojechac gdy jest odwilz lub pada deszcz...???? (2015-02-04)

Dostrzegamy koniecz­ność prze­budowy tej czę­ści ulicy Łazien­kowej, w pierw­szej kolej­no­ści jed­nak musimy upo­rać się z ulicą Żabią. Ideal­nym roz­wiązaniem byłoby kom­plek­sowa prze­budowa tych dwóch ulic wraz z nad­brzeżem Noteci.

Oszczędzanie na OSP?To są podziekowania dla ludzi którzy ryzykowali swoim zdrowiem a nawet zyciem?? (2015-02-02)

Nie rozumiem tego pytania. W bieżącym roku na OSP skierowaliśmy o 200 tys. zł więcej niż w latach ubiegłych.

Praca Interwencyjna kiedy będzie coś o niej wiadomo ? (2015-01-31)

Pytanie należy skierować do Powiatowego Urzędu Pracy. W ostat­nich latach umowy zawierane były w marcu.

Czy w związku z poj. się pociągu TURKOL - może warto byłoby się dogadać z innymi gminami i wystosować pismo do PKP o wznowienie połączenia kolejowego? (2015-01-24)

Zapraszam na roz­mowę do ratusza. Sprawa wymaga dłuż­szych wyjaśnień.

Gdzie można zgłosić wadliwą lampę przy ul. Ogrodowej? (2015-01-22)

Dziękuję za zgłoszenie.

Realizuje dokumnet fotograficzny o Kolejce Linowej Janikowo - Piechcin, Szukam kontaktu z ludzimi mieszkającymi w pobliżu Klolejki. Chciałbym ich spor (2015-01-16)

Zapraszam do Pakości.

Dlaczego orliki w Pakosci sa zima zamkniete w innych gminach orliki sa otwarte? (2015-01-14)

Animatorzy, pracujący na Orlikach, mają umowy zawarte na okres 10 miesięcy i jest to jeden z powodów. Nie mamy też w tej chwili osób z robót publicz­nych, którzy obsługują te obiekty. Udostęp­nienie jed­nak jest moż­liwe, po uprzed­nim zgłoszeniu w CIT.

Może Pakość w II połwie roku zaprosi pociąg firmy TURKOL?To by była super atrakcja dla dzieci? (2015-01-13)

Odp. na to pytanie udzieliłem 5 .01.; podej­mujemy kroki organizacyjne.

Kiedy zostanie zrobiona droga na ul.Przybyszewskiego?Są tu same dziury,niszczymy tylko auta,stan drogi oceniam na najgorszy w Pakości. (2015-01-09)

Prze­budowę ulicy Przy­byszew­skiego mamy zapisaną jako zadanie inwestycyjne w przyjętym przez Radę Miej­ską budżecie na 2015 rok.

czy zainteresuje się ktoś z ratusza oświetleniem w Kościelcu ponieważ od miesiąca jest cisza a problem się powiększa (2015-01-08)

Awarie oświetlenia w m. Kościelec były zgłaszane kil­kukrot­nie. Z infor­macji uzyskanych od pracow­nika ENEA, zostały one usunięte. Z uwagi na ponowne zgłoszenie braku oświetlenia w Kościelcu, w naj­bliż­szych dniach oddelegowany pracow­nik urzędu wykona prze­gląd i ponow­nie zgłosimy awarię oświetlenia do operatora.

Dlaczego centrum informacji turystycznej czynne jest w dni powszednie, a nie w weekendy? Przecież są to najlepsze dni na zwiedzanie. (2015-01-07)

Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej czynne jest rów­nież w soboty w godz. od 10 do 14, a w okresie let­nim od 9 do 17.

Turkol organizuje 19.04.15 (info na stronie organizatora) organizuje przejazd pociągiem do Barcina. Czy miasto Pakość włączy się w tę formę promocji? (2015-01-05)

Ciekawa propozycja, warto się włączyć. Pozdrawiam

Witam mam pytanie czy istnieje dofinansowanie do wymiany pieca centralnego ogrzewania w gminie Pakość?? prosze o szybką odpowiedz pozdrawiam (2015-01-03)

Nie­stety, nie mamy takiego programu.

Witam kiedy zostanie naprawione swiatło przy przejsciu dla pieszych na ul. św jana, dzieci boja sie przechodzić bo kierowcy ich nie widzą (2015-01-03)

Firma kon­ser­wująca oświetlenie od kilku dni naprawia uszkodzone lampy. Jed­nocześnie negocjujemy nowe warunki umowy dotyczącej tej usługi tak, by w przy­szło­ści skrócić czas usuwania usterek.

witam interesuje mnie dlaczego w naszym miescie bibloteka publiczna znajduje sie w remizie nigdzie tego nie ma remiza powinna byc dla strazakow (2015-01-02)

Budynek Ochot­niczej Straży Pożar­nej jest obiek­tem gmin­nym, podob­nie jak stadion czy budynek Ośrodka Kul­tury. Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej mie­ści się w budynku Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych a przez analogię byłoby wskazane, by OPS rów­nież dys­ponował samodzielną siedzibą. Decydującymi względami są tutaj jed­nak prze­słanki czysto ekonomiczne, chodzi o racjonalne gospodarowanie zasobami gmin­nymi. Należy nad­mienić, że strażacy mogą nieod­płat­nie korzystać z pomiesz­czeń Ośrodka Kultury.

Czy to jest normalne, że radiowozy rozjeżdżają ścieżki Kalwaryjskie? Powinien chodzić patrol pieszy... (2015-01-01)

Sugestię prze­każę Komen­dan­towi Komisariatu.

czym zajmuje sie PUG skoro p. Kawka ( pracownik urzedu) zatrudnia pracownikow interwencyjnych (2014-12-22)

Zadania Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych określone są w umowie spółki, która jest pod­miotem prawa han­dlowego. Pan Kawka nie zatrud­nia pracow­ników inter­wen­cyj­nych, jedynie nad­zoruje ich pracę. Wykonują oni roboty zlecane przeze mnie bez­pośred­nio na rzecz Gminy.

Dlaczego policja patrolująca ul. Wyszyńskiego w godzinach porannych jeździ radiowozem bez świateł? Czyżby jakiś wyjątek od reguły? (2014-12-22)

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Proszę się zwrócić z bez­pośred­nim pytaniem do Komen­danta Komisariatu.

Panie Burmistrzu co Pan zamierza zrobić aby zapewnić miejsca pracy żeby można było godnie żyć by młodzi ludzie nie uciekali za chlebem do innych państ (2014-12-18)

Problem bez­robocia jest problemem bar­dzo złożonym, a jego roz­wiązaniem nie można obar­czać wyłącz­nie samorządu, który moż­liwo­ści w tym zakresie ma stosun­kowo ograniczone. Odpowiedzi na podobne pytanie udzieliłem 20.11.2014 r.

Może Policja powstrzyma tzw A-Janka który w poszukiwaniu puszek niszczy śmietniki, nie zamyka klap, dziurawi worki i "rozbebesza" uliczne śmietniczki (2014-12-16)

Sprawę prze­każę Policji.

Firma Oponeo.pl chce wybudować nowy zakład może warto wysłać ofertę biznesową do tej firmy. (2014-12-15)

Dziękuję za infor­mację. Szefowie firmy byli już w Pako­ści, ale ofertę warto ponowić.

Czy jest przewidziany remont ulicy dworcowej? jej stan nawierzchni nie należy do zadowalającego, fatalnego - od paru lat nikt nic nie robi z tym (2014-12-11)

Z oceną, że „nikt nic nie robi z tym” się nie mogę zgodzić. Problemem ulicy Dwor­cowej jest nie tylko stan nawierzchni, ale rów­nież stan odcinka kanalizacji, która jest uszkodzona i wymaga prze­budowy. Takie zadanie zostało umiesz­czone w projek­cie budżetu na 2015 rok i jeśli Rada Miej­ska zaak­cep­tuje potrzebę realizacji tego zadania, w przy­szłym roku ulica zostanie przebudowana.

Panie burm_u komu możnemy głośić imiennie w pugu sliskie drogi gminne jaki nr tel komórki prosze o odp. bez wymijania sie ogólnikami (2014-12-10)

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych, Pani Bar­bara Cyganek tel. 695 995 481; Urząd Miej­ski w Pako­ści, Pan Bogusław Kawka tel. 604 255 434; powszech­nie dostępne numery telefonów stacjonar­nych w/​w instytucji.

Czy musi dojść do wypadku kogoś z ratusza aby zauważyć że mamy zimę i jest ślisko mieleńska szkolna itd radzić musimy sami co Pan na to (2014-12-10)

W przy­padku nagłych, a nawet zapowiadanych opadów mar­z­nącej mżawki lub śniegu, 100-​procentowe, cał­kowite i natych­miastowe roz­wiązanie problemu nie­stety nie jest moż­liwe. Konieczne jest wypeł­nienie swoich obowiąz­ków przez wszyst­kich zarząd­ców dróg, chod­ników, placów, jak rów­nież wszyst­kich wła­ścicieli nieruchomości.

chciala bym sie dowiedziec jak jest z godz pracy pani kierownik bibloteki ta pani w godzinach pracy jest trzy razy w domu na zakupach itd (2014-12-10)

Biblioteka Publiczna w Pako­ści otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00. Każdy przy­padek prywat­nego i służ­bowego wyj­ścia pracow­ników musi być odnotowany. Spraw­dzę nade­słaną informację.

witam czy burmistrz morze zainterweniować w sprawie oświetlenia w Kościelcu bo z połowa są problemy typu gaśnięcie (2014-12-09)

Dziękuję za infor­mację, zgłoszenie prze­każę do wła­ściwych służb.

Panie Burmistrzu czy istnieje możliwość otwarcia Clubu Fitness dodatkowo w godzinach okołopołudniowych np od 10 do 14 ?? (2014-12-08)

Sprawę należy roz­poznać, ponie­waż club fit­ness funk­cjonuje przy Ośrodku Kul­tury. Zasugeruję takie rozwiązanie.

Czy w Pakości są słuzby które interweniuja w takich warunkach pogodowych jakie były od piatku wieczora do soboty zanim sie ocieplił wszędzie było lodo kto odpowiada za tki stan (2014-12-08)

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy. W przy­padku dróg wojewódz­kich — Zarząd Dróg Wojewódz­kich, dróg powiatowych — Zarząd Dróg Powiatowych, za drogi gminne oraz chod­niki i place należące do gminy — Gmina, w imieniu której usługę corocz­nie realizuje Przed­siębior­stwo Usług Gminnych.

A może Pan powie ile zarabia, to chyba nie tajemnica (2014-12-07)

Moje oświad­czenia mająt­kowe udostęp­nione są w Biuletynie Infor­macji Publicznej.

Witam. Czy jest możliwość aby zrobić w Pakości lodowisko dla dzieci aby można było jeździć na łyżwach? (2014-12-06)

Warunki pogodowe, jak na razie, nie sprzyjają budowie lodowiska. Lodowisko sztuczne, to dość znaczne koszty.

który paragraf w k.p. mówi że zaraz po ślubowaniu należy głosowac gażę włodarza zaprzecza to co Pan pisze dobrze tak oszukiwac (2014-12-05)

Stosunek pracy bur­mistrza jest stosun­kiem pracy z wyboru. Stosunek pracy z wyboru nawiązuje się z chwilą wyboru lub objęcia stanowiska, przy czym zgoda wybranej osoby stanowi prze­słankę waż­no­ści wyboru. Zgod­nie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym objęcie obowiąz­ków przez bur­mistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady miej­skiej ślubowania. Akt ten nastąpił pod­czas sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści w dniu 1 grud­nia br., a więc po złożeniu tego ślubowania bur­mistrz roz­poczyna pracę w nowej kaden­cji, nawiązując tym samym nowy stosunek pracy. Do stosunku pracy z wyboru stosuje się odpowied­nio art. 29 kodeksu pracy, który m.in. roz­strzyga odpowied­nio, że jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisem­nej, pracodawca powinien, naj­póź­niej w dniu roz­poczęcia pracy przez pracow­nika, potwier­dzić pracow­nikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warun­ków. Jed­nym z tych warun­ków jest właśnie ustalenie wynagrodzenia za pracę. Zgod­nie z art. 18 ust.2 pkt 2 wspo­mnianej ustawy o samorządzie gmin­nym do wyłącz­nej wła­ściwo­ści rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia bur­mistrza, co właśnie nastąpiło pod­czas ostat­niej sesji. Mam nadzieję, iż te wyjaśnienia skłonią Pana do tego, by w przy­szło­ści, przed sfor­mułowaniem opinii w sprawach budzących pewne wąt­pliwo­ści prawne, po prostu skorzystać z porady prawnika.

Dlaczego na pierwszej sesji, ustala się wynagrodzenie burmistrza? Nie za szybko! (2014-12-04)

Jest to wymóg nawiązania nowego po wyborach stosunku pracy, w opar­ciu o prze­pisy Kodeksu Pracy, którego jed­nym ze skład­ników jest złożenie ślubowania, a drugim określenie wysoko­ści wynagrodzenia.

Na ul. Inowrocławskiej w kierunku do stacji paliw wykopano rów pod kable i powstała nierówność dośc niewygodna dla rowerzystów, kiedy to naprawią. (2014-12-01)

Powstałe nie­rów­no­ści planujemy naprawić w ramach remon­tów cząst­kowych dróg.

Panie Burmistrzu, czy istnieje możliwość umieszczenia wyników wyborów samorządowych na stronie Pakości? (2014-11-28)

Na 1 grud­nia Komisarz Wybor­czy wyznaczył ter­min odbycia pierw­szej sesji, z której prze­kazaliśmy relację na naszej stronie inter­netowej wraz z infor­macją o wyborze Prze­wod­niczącego Rady. Wyniki wyborów umie­ściliśmy w Biuletynie Infor­macji Publicznej.

kiedy beazie rozszeżony zasieg internetu bezpłatnego na całą pakosc (2014-11-27)

Tzw. otwarty punkt dostępu do sieci inter­netowej funk­cjonuje w obrębie Rynku. Planujemy uruchomić dodat­kowe hot spoty w obrębie parku kul­turowego (fon­tanna) oraz nad małym Jeziorem Pakoskim, jed­nak dopiero po roz­budowie sieci o te obszary, którą realizuje ServNet.

czy da sie zrobic cos ze studzinkami na ulicy jankowskiej ? np przesniesc je na chodnik (2014-11-26)

Mamy dokumen­tację w sprawie wymiany odcinka kanalizacji w ulicy Jan­kow­skiej. Ter­min realizacji uzależ­niony jest decyzji dotyczącej prze­budowy drogi wojewódz­kiej, w tym rów­nież ulicy Jan­kow­skiej. Tym samym problem uszkodzonych studzienek powinien zostać załatwiony.

Może by odbudować dawną stację PKP (tak jak wyglądała w latach świetności) i zrobić tam bud. użyteczności gminnej? (2014-11-26)

Propozycja bar­dzo ciekawa, ale jak na razie nie do zrealizowania. Nie­ruchomość, na której pobudowana była stacja kolejowa należy do PKP. Może kiedyś… Ser­decz­nie pozdrawiam.

Dlaczego Pakość, licząca 5800 mieszkańców miasta Pakość nie będzie posiadała żłobka? Jak Pan chce zatrzymać młodych? Piechcin(2900miesz)posiada żłobek (2014-11-26)

Rozumiem Pani roz­goryczenie. Uznaliśmy jed­nak, że pierw­szoplanową potrzebą w zakresie opieki nad dziećmi jest budowa nowego przed­szkola lub prze­budowa obec­nego. W projek­cie budżetu na 2015 rok zaproponowałem zabez­pieczenie środ­ków na opracowanie dokumentacji.

Kiedy można spodziewać się oficjalnych wyników wyborów samorządowych na stronie internetowej? (2014-11-24)

Oficjalne wyniki wyborów publikuje Pań­stwowa Komisja Wyborcza.

Kiedy zostaną rozebrane rudery przylegające do budynków p. Grzechowiaka.Tam bawią się dzieci ,aż będzie wypadek. (2014-11-21)

Sprawę zbadamy i ew. poin­for­mujemy odpowied­nie służby nad­zoru budowlanego.

Panie Burmistrzu, może by tak na przyszłe Dni Pakości zaprosić Donguralesko? (2014-11-20)

Propozycję prze­każę do OKiT.

Panie Burmistrzu, czy Pana zdaniem Pakość powinna posiadać żłobek? (2014-11-20)

Moim zdaniem Pakość powinna posiadać żłobek, ale bar­dziej potrzebne jest roz­wiązanie problemu przed­szkola. Odpowiedzi, co do planów w tym zakresie udzieliłem 20.02.2014 r.

Czy są konkretne pomysły na ściągniecie inwestorów do tzw. Strefy ekonomicznej, na której od lat nic się nie dzieje i stworzenie miejsc pracy? (2014-11-20)

Nie ma u nas tzw. strefy ekonomicz­nej, a „kon­kret­nym pomysłem na ściągnięcie inwestorów” są tzw. uchwały pomocowe, które musimy zweryfikować. Tym zaj­mie się nowa Rada Miejska.

Jakie ma Pan pomysły na zmniejszenie bezrobocia wśród młodych ludzi w naszej gminie? (2014-11-20)

Nie­zwykle waż­nym czyn­nikiem jest powszechne uświadomienie, że pomyśl­ność ekonomiczna miesz­kań­ców i ich rodzin jest nie­ro­ze­rwal­nie zależna od roz­woju spo­łecz­nego, od zmiany ich postaw spo­łecz­nych, od ich własnych działań w zakresie edukacji i samoroz­woju. Pod­stawą jest zro­zumienie, że jakość życia miesz­kań­ców, zwłasz­cza ich sytuacja materialna, może się zmienić wyłącz­nie przy podej­mowaniu działań przez samych miesz­kań­ców. Działania samorządu mogą tylko aktyw­ność miesz­kań­ców stymulować i ułatwiać, ale nie są w stanie ich zastąpić” – cyt. z naszej Strategii. To, co robi nasza gmina w tym zakresie od lat, to przede wszyst­kim stosun­kowo wysokie nakłady na oświatę.

Niektórzy mnieszkańcy oś. KUjawskiego przy ulicy Mogileńskiej otrzymali pojemniki do segregowania śmieci czy otrzymaja je wszystie gospodarstwa domowe (2014-11-20)

Zakładamy roz­szerzenie tej akcji, w miarę moż­liwo­ści sys­temu gospodarki odpadami.

W takim razie jakie znaczenie dla rozwoju naszej gminy w kontekście bezrobocia mialo wg. Pana powstanie parku kulturowego? (2014-11-20)

Realizując projekt parku kul­turowego m.in. upo­rząd­kowaliśmy znaczną część prze­strzeni publicz­nej i będziemy to w dal­szym ciągu robić, bo takie cele wyznaczyła nam Strategia Roz­woju naszej Gminy. Mam tu na myśli dal­szą prze­budowę ulic, zagospodarowanie terenów nad­rzecz­nych i wiele innych inwestycji, których realizacja wpływa na poprawę stanu infrastruk­tury tech­nicz­nej, ale także na nasz zewnętrzny wizerunek. Dobry wizerunek gminy, to kwestia naszej wiarygod­no­ści i zwięk­szenie naszych szans na pozyskanie poten­cjal­nych inwestorów.

Co oprócz zupełnie zbędnego Parku kulturowego zamierza Pan zrobić dla mieszkańców Pakości? Może tym razem coś dla młodych ludzi? Praca? (2014-11-19)

Decyzję o realizacji projektu Parku Kul­turowego pod­jęła nasza spo­łecz­ność, wspól­nie i w spo­sób demokratyczny. Można mieć w tej sprawie inne zdanie, ale osobi­ście uważam, że każdy projekt, realizowany w naszej gminie, ma znaczenie dla Jej roz­woju. Dal­sze zamierzenia naszego samorządu określone zostały w Strategii Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142024, uchwalonej w marcu br. przez Radę Miej­ską w Pako­ści, która publikowana jest na naszej stronie internetowej.

Panie Burmistrzu, w związku z wygraną w wyborach pytanie, kiedy ul Kwiatowa będzie skanalizowana (konkrenkretny rok chociażby) (2014-11-19)

Nie ma wyznaczonego ter­minu realizacji budowy kanalizacji ul. Kwiatowej. Mamy prawie gotową dokumen­tację na prze­budowę kanalizacji ulic Rynek, Szeroka, Świętego Jana, Lipowa i Jan­kow­ska, do końca lutego będzie gotowa dokumen­tacja na budowę kanalizacji i odcinka wodociągu w ulicy Różanej. W projek­cie budżetu na 2015 rok mamy zapisaną budowę kanalizacji w ul. Wyszyń­skiego (jako III etap prowadzonej inwestycji) oraz ul. Dwor­cową. Po zrealizowaniu tych planów zapadną dal­sze decyzje, co do roz­budowy sieci kanalizacyj­nej w mie­ście i gminie.

Może tak na przyszłe Dni Pakości zaprosić Dawida Podsiadło razem z zespołem Curly Heads? :) (2014-10-26)

Propozycję prze­każę do Ośrodka Kul­tury. Myślę, że powinno ich wpłynąć więcej, wów­czas łatwiej będzie pod­jąć decyzję, jaki zespół zaprosić.

P.Burmistrzu. Warto pomyśleć o ścieżce turyst. na wieżę klasztoru franciszkanów. To mega atrakcja! (2014-10-25)

Ciekawy pomysł, trzeba to roz­ważyć, przede wszyst­kim z udziałem franciszkanów.

Dlaczego pracownicy urzędu rozwieszali Pana Banery wyborcze? (2014-10-24)

Jeden z banerów był zawieszany przy siedzibie OSP, przez strażaków i po godzinach pracy.

Czemu w Pakości etat dostaje się tylko po znajomości jak np. w przedszkolu miejskim ,hotel itp. (2014-10-23)

Przy­kłady wskazane w pytaniu dotyczą jed­nostek organizacyj­nych gminy, w których nabory do pracy na wolne stanowiska prowadzą kierujący tymi jed­nost­kami. Zbadam, jaki tryb naborów stosowany jest w prak­tyce w tych jed­nost­kach oraz czy zarzut jest uzasadniony.

Dlaczego Fundacja nie zezwoliła kwestować 1 listopada KWW Bez Podziałów? (2014-10-22)

Czy to jest pytanie do bur­mistrza? Proszę zapytać Fundację.

Chciałbym sie dowiedzieć kiedy na pakoskim rynku bedzie internet na światłowodach , na innych ulicach w Pakości jest już dawno założony . (2014-10-22)

Jesteśmy wpraw­dzie w stałym kon­tak­cie z firmą prowadzącą roz­budowę sieci, nie­stety firma nie udostęp­nia tak szczegółowych planów inwestycyj­nych. Według ostat­nich infor­macji planowana jest roz­budowa sieci w rejonie Gorzan. Zwrócimy się z zapytaniem.

Dlaczego wydaje Pan Raport z Realizacji Inwestycji teraz na miesiac przed wyborami, jest to agitacja wyborcza, prowadzona jawnie przez Pana (2014-10-17)

Raport, o którym mowa, został wydany w czerwcu i jest to jeden z przejawów realizacji zasady jaw­no­ści działania organów gminy, o której mowa m.in. w ustawie o samorządzie gminnym.

czy mozna zrobic cos z zielonym swiatlem na przejsciu dla pieszych stanowczo za krotko sie swieci (2014-10-15)

Według zarządcy drogi, częstotliwość działania sygnalizacji świetl­nej przy drodze wojewódz­kiej, w ciągu ulicy Bar­ciń­skiej, speł­nia określone normy

kto pracuje w policji (2014-10-15)

W więk­szo­ści policjanci

kiedy będzie zwiekszony zasięg internetu na całą pakosc od początku roku (2014-10-15)

Prace związane z roz­budową sieci inter­netowej są prowadzone według planów firmy Serv-​Netu. Firma nie podaje szczegółowych ter­minów prowadzonej inwestycji.

Czy Pan Żelazny posiada orzeczenie o niepełnosprawności, gdyż bardzo często zajmuje miejsce dla inwalidów na parkingu pod gminą ?? (2014-10-10)

Wymieniony pracow­nik obec­nie nie posiada takiego orzeczenia

Czy możliwa jest interwencja w sprawie niedziałającej lampy na ul. Mieleńskiej? (2014-10-09)

Dziękuję za zgłoszenie.

Gdzie moga a gdzie nie moga wywieszać - prowadzic agitacji wyborczej przyszli radni (2014-10-09)

Miej­sca, gdzie komitety wybor­cze mogą bez­płat­nie umiesz­czać plakaty wybor­cze określone zostały w zarządzeniu Bur­mistrza Pako­ści z dnia 25 sierp­nia 2014 r. i są to:

 • słup infor­macyjny usytuowany w pobliżu przy­stanku autobusowego przy ul. Bar­ciń­skiej w Pakości,
 • słup infor­macyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości,
 • słup infor­macyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Bar­ciń­ska – Mieleń­ska w Pakości.

Natomiast w odniesieniu do prowadzenia agitacji wybor­czej, zgod­nie z art. 108 § 12 Kodeksu wybor­czego zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

 1. na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorial­nego oraz sądów;
 2. na terenie zakładów pracy w spo­sób i w for­mach zakłócających ich nor­malne funkcjonowanie;
 3. na terenie jed­nostek woj­skowych i innych jed­nostek organizacyj­nych pod­ległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywil­nej, a także skoszarowanych jed­nostek pod­ległych ministrowi wła­ściwemu do spraw wewnętrznych.

Ponadto zabroniona jest agitacja wybor­cza na terenie szkół wobec uczniów. Na ścianach budyn­ków, przy­stan­kach komunikacji publicz­nej, tablicach i słupach ogłoszeniowych innych niż wyżej wskazane, ogrodzeniach, latar­niach, urządzeniach ener­getycz­nych, telekomunikacyj­nych i innych można umiesz­czać plakaty i hasła wybor­cze wyłącz­nie po uzyskaniu zgody wła­ściciela lub zarządcy nie­ruchomo­ści, obiektu albo urządzenia.

Czemu wstrzymuje Pan decyzje o rozszerzeniu pow 150 znaków pytania do Pana (2014-10-03)

Zasady obowiązujące użyt­kow­ników pod­czas korzystania z modułu określone są w regulaminie, który każdy Użyt­kow­nik zobowiązany jest zaak­cep­tować i prze­strzegać. Wszel­kie uwagi na temat działania modułu „Pytania do bur­mistrza” w naszym ser­wisie inter­netowym należy kierować na adres: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.. W przy­padku bar­dziej skom­plikowanych problemów zapraszam na roz­mowę do ratusza.

Z tego wynika że organizator wykazał daleko idąca ostrożność w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie meczu a Pan w dobre imie naraża zawodników (2014-10-02)

Nie jest, to pytanie, ale skomen­tuję wypowiedź. Z tego wynika, że mamy różną ocenę sytuacji, tylko że w Pań­skiej ocenie widoczny jest nie­stety brak reflek­sji nad moż­liwymi kon­sekwen­cjami, które mogłyby dotknąć wszyst­kich uczest­ników zdarzenia, nie tylko zawod­ników. Myślę, że „daleko idącą ostroż­no­ścią” ze strony Organizatora byłoby zastosowanie się do obowiązujących norm. Moje stanowisko w tej sprawie opublikowane zostało we wczoraj­szym wydaniu Gazety Pomor­skiej oraz na stronie www​.pakosc​.pl. Dal­szą polemikę uważam za bezcelową.

Ile decyzji wydał Pan w zakresie organizacji meczu Notecianka Elana toruń (2014-10-02)

Swoją decyzję w sprawie organizacji meczu zmieniłem po uzyskaniu stanowiska Organizatora, któremu zależało na odbyciu zawodów bez udziału publicz­no­ści. Według opinii Policji mogłoby to spo­wodować powstanie nie­legal­nego zgromadzenia poza obiek­tem stadionu, z nie­prze­widywal­nymi konsekwencjami.

Artukuł mecz Elana Torun Jak przy tylu nieprawidłowościach które wskazał pan w decyzji pozytywnej, swiadomnie narazał na utrate zdrowia Pan kibiców, (2014-10-02)

Wskazane w uzasad­nieniu decyzji „nie­prawidłowo­ści” zaczerp­nięte zostały z opinii Policji oraz służb medycz­nych. Speł­nienie przez wnioskodawcę wymogów, określonych w ustawie o bez­pieczeń­stwie imprez masowych oraz uzasad­nieniu decyzji, w znaczący spo­sób ograniczyłoby poten­cjalne zagrożenie bez­pieczeń­stwa uczest­ników, w tym rów­nież kibiców.

dlaczego stadion miejski nie dostosowany do meczów podwyzszonego ryzyka a gmina jest wlaścicielem to nie tylko problem zarzadu klubu (2014-10-01)

Organizatorem meczów pił­kar­skich jest Klub, nie Gmina i to Organizator w pełni odpowiada za ich prze­bieg. W tym szczegól­nym przy­padku ustawa o bez­pieczeń­stwie imprez masowych nakłada na Organizatora określone, rygorystyczne obowiązki, których wypeł­nienie daje lub nie pod­stawę do wydania wła­ściwej decyzji administracyj­nej. Zakres publicz­nej pomocy, udzielanej Klubowi przez Gminę ma rów­nież określone ramy. Nie jest zadaniem Gminy roz­budowywanie na Stadionie Miej­skim „klatek dla publicz­no­ści”. Pozdrawiam

Panie Burmistrzu jakie były powody aby nie odbył się mecz Notecianki z Elaną Toruń? Dlaczego nie wyraził Pan zgody?! (2014-09-28)

Organizator otrzymał zezwolenie na zor­ganizowanie zawodów, pod warun­kiem zachowania wymogów określonych w ustawie o bez­pieczeń­stwie imprez masowych.

Czy jest plan odsnieżania dróg. Jeżeli jest to prosze uwzglednić mieleńska do ludkowa , bądż przypomniec Panu Kawce ze tam tez są ludzie którzy jeżdżą (2014-09-24)

Sugestię uwzględ­nimy w planie zimowego utrzymania dróg.

kiedy zajmie się Pan likwidacją nielegalnego szrotu w Kościelcu 83 (2014-09-22)

Odpowiadałem już na to pytanie, sprawa jest w toku. Wyznaczony został ter­min roz­prawy sądowej, ponadto toczy się postępowanie administracyjne.

Dlaczego klub Tropicana w Kościelcu niefunkcjonuje ? (2014-09-11)

Budynek, w którym zlokalizowany był wspo­mniany klub, nie jest gmin­nym obiektem.

Czy na ul Powst Wlkp można zrobić zakaz stawiania samochodów na ulicy ? Są duże podwórka a na ulicy stoi ich tyle, że nie można spokojnie przejechać (2014-09-10)

Trudno mi jed­noznacz­nie odpowiedzieć. Musimy przeanalizować sprawę, być może zapytać miesz­kań­ców ulicy Powstań­ców Wlkp. Przy­dałby się wniosek poparty pod­pisami osób, które są za wprowadzeniem ograniczenia.

Dlaczego osoby z robót publicznych spożywają alkohol w czasie pracy?? Dlaczego nikt tego nie skontroluje?? (2014-09-08)

Kon­trole trzeź­wo­ści pracow­ników robót publicz­nych są przeprowadzane.

Notecianka seniorzy osiągają b.słabe wyniki sportowe. Czy gmina może jakoś wpłynąć na sztab klubu? (2014-09-06)

Nie. Mam jed­nak nadzieję, że Notecianka zacznie wygrywać.

Witam! Jak można zadać sensowne pytanie gdy ta strona przyjmóje zaledwia 150 znaków. Nie da się coś z tym zrobić! (2014-09-06)

Problem prze­każę administratorowi.

Na ulicy szkolnej od kilku tygodni nie świecą się niektóre lampy. Boimy się o swoje samochody, jest ciemno. Czy moze burmistrz zainterweniowac? (2014-09-06)

Dziękuję za infor­mację, działamy.

Zrezygnowano z przyjęcia wozu z PSP Inowrocław do naszej jednostki OSP ! Dlaczego?? (2014-09-02)

Z niczego nie zrezygnowano, ten 12-​letni wóz jest cały czas do naszej dys­pozycji. Pozdrawiam Naczel­nika OSP i wszyst­kich druhów strażaków.

Co z tymi "konsekwencjami służbowymi" w stosunku do osoby, ktora udzielała kredytów w hotelu? (2014-08-27)

Prze­prowadzone postępowanie wyjaśniające nie potwier­dziło faktu prowadzenia takiej działal­no­ści. Jed­nocześnie pracow­nicy hotelu zostali poin­struowani o obowiązujących stan­dar­dach w tym zakresie.

Proszę wyegzekwować te zwiększone patrole policji, co kilka dni kradną mieszkańcom auta! (2014-08-26)

Dodat­kowe patrole policyjne, finan­sowane przez gminę, są szczegółowo co miesiąc roz­liczane, w opar­ciu o pod­pisaną umowę.

Kiedy w naszej gminie można spodziewać się punktów darmowego dostępu do internetu, tzw. hot-spotów? (2014-08-25)

Pierw­szy hot-​spot zain­stalowany jest i funk­cjonuje w Rynku, mamy w planie uruchomienie następnych.

Czy w tym roku beda dorzynki wiejskie w kościelcu ?jesli tak to kiedy ? (2014-08-25)

Dożynki wiej­skie w Kościelcu zaplanowano na 31 sierp­nia br.

Czy bedzie zamknięte Centrum Komunikacji Społesznej w Kościelcu W 2015r (2014-08-22)

Nie ma takich planów.

w hotelu można wziąć kredyt (parabank męża dyrektorki), kredytu udzielają pracownice. Co Pan na to? (2014-08-21)

Sprawę roz­poznam. Jeśli wskazane fakty się potwier­dzą, działal­ność taka zostanie zaprzestana i wyciągnięte będą kon­sekwen­cje służbowe.

KPTS zamierza wycofać kurs Ino-Pakość. To katastrofa dla pracujących (2014-08-19)

Gmina nie ma wpływu na kształt roz­kładu jazdy, możemy jedynie wystąpić z prośbą o wyjaśnienia, ale trudno podej­mować jakiekol­wiek działania, w opar­ciu o przy­pusz­czalne zamierzenia. Proszę wystąpić do mnie z pismem, podając szczegóły.

Dlaczego nasze OSP jako jedyne w Powiecie OSP w KSRG Nie może dostać nowego Wozu?? (2014-08-18)

Sprawa pozyskania wozu strażac­kiego jest w trak­cie załatwiania.

gdzie sie odbędą tegoroczne dożynki i kiedy? (2014-08-18)

Tegoroczne dożynki odbędą się 7 września, tradycyj­nie na Kal­waryj­skim Wzgórzu oraz w sołec­twie Rycerzewko.

Czy istnieje możliwość zakupu ziemi pod budowę garażu na osiedlu mogileńskim? (2014-08-17)

W chwili obec­nej gmina nie planuje wydzielenia działek pod zabudowę garażami.

Czy przewidywane jest spotkanie w właścicielami ogrodów nad Notecią w sprawie rewitalizacji? (2014-08-02)

Spo­tkanie kon­sul­tacyjne w sprawie zagospodarowania terenów nad­brzeż­nych Noteci z wła­ścicielami ogrodów jest planowane.

Czy ul.Mieleńska zostanie podłączona do sieci serv-net? Też należymy do miasta.... (2014-07-21)

W dniu 17 lipca br. odbyliśmy spo­tkanie z prezesami firmy Serv-​Net, którzy złożyli zapew­nienie o dal­szej, suk­cesyw­nej roz­budowie tej sieci światło­wodowej na terenie miasta. Obec­nie oczekujemy na infor­macje o ter­minach i planach tej rozbudowy.

Witam. Na kiedy planowane jest otwarcie sklepu Dino? (2014-07-17)

Myślę, że wkrótce, nie znam jed­nak daty otwar­cia sklepu.

Czy i kiedy będzie zrobiona droga w Ludwińcu od Pana Kasprzaka w stronę lasu? (2014-07-12)

Kom­plek­sowa prze­budowa w/​w drogi nie jest ujęta w naj­bliż­szych planach, ponie­waż miesz­kańcy mają zapew­niony dobry dojazd inną drogą, o lep­szym stanie tech­nicz­nym. Zleciłem prze­prowadzenie prze­glądu wymienionej drogi oraz ewen­tual­nych napraw bieżących.

KIEDY BEDZIE ZROBIONA DROGA Z MIELNA DO PAKOŚCI? (2014-07-10)

Prze­budowa drogi powiatowej na odcinku Woj­dal, Mielno — Pakość, wg infor­macji uzyskanej z Zarządu Dróg Powiatowych, planowana jest w 2015 roku.

czy przedsiębiorstwo usług gminnych podejmie się wyjaśnieniem braków wody w Kościelcu (2014-07-07)

Odp.uzyskania od Dyrek­tora PUG-​u M.Wojtysiaka: „…w związku z wysoką tem­peraturą otoczenia nastąpił więk­szy niż zwykle roz­biór wody, a tym samym nie­znacz­nie spadło ciśnienie w sieci. Po otrzymaniu infor­macji o problemie pod­jąłem decyzję o załączeniu nowej, bar­dziej wydaj­nej pompy oraz nakazałem pod­wyż­szenie ciśnienia w sieci. Dodat­kowo na bieżąco monitorowane jest działanie stacji uzdat­niania wody, a zdarzające się próby kradzieży wody z hydran­tów (nie­legalne pod­lewanie) zgłaszane są policji…”

Czy zostanie zbudowane boisko do siatkówki plażowej na terenie j.Pakoskiego ? tzn. na plaży (2014-07-03)

Boisko do siat­kówki na plaży jest zbudowane, pozostaje tylko kwestia mon­tażu słup­ków i siatki. Kto ma chęć potrenować, może to zgłosić do CIT na numer tel. podany na tablicy ogłoszeń.

ponawiam pyt: czy gmina może sfinans/dofinansować mi studia podyplomowe? (2014-07-02)

Prze­praszam ale odpowiedzi na pytania nie były udzielane ze względu na trud­no­ści tech­niczne. Nie­stety nie ma moż­liwo­ści dofinan­sowania przez gminę studiów podyplomowych.

Witam, czy na terenie gminy Pakość istnieje DPS ? (2014-06-28)

DPS-​y są jed­nost­kami powiatowymi. Na terenie naszej gminy nie funk­cjonuje Dom Pomocy Społecznej.

Czy można zlikwidować Ludkowo i włączyć do Pakości? Mieszka tam mało ludzi. (2014-06-27)

W sołec­twie Ludkowo-​Mielno-​Wojdal zamiesz­kuje łącz­nie 326 osób, w samym Lud­kowie 207. Nie ma planów „likwidacji” sołectwa.

witam, czy gmina może dofinansować/ sfinansować mi studia podyplomowe?UP nie ma już pieniędzy (2014-06-24)

Nie­stety, nie ma takiej możliwości.

Witam. Jak długo potrwa budowa drogi na ul. 21 stycznia? (2014-06-23)

Prze­budowę nawierzchni ulic 21 Stycz­nia i 600-​Lecia planujemy zakoń­czyć we wrześniu/​październiku.

Czy jest w planach połorzenie nowej nawierzchni na ulicy Dworcowej, jesli tak to kiedy? (2014-06-21)

Gmina przy­gotowuje wymianę kanalizacji w ulicy Dwor­cowej, po której naprawimy kom­plek­sowo nawierzchnię.

Czy jest szansa, aby dni Pakości odbyły sie w innym miejscu niż stadion miejski? (2014-06-14)

Dni Pako­ści zaplanowane są w kilku miej­scach na terenie gminy. Na stadionie miej­skim odbędą się trzy imprezy: tur­niej pił­kar­ski 21 czerwca, impreza rekreacyjno-​sportowa 22 czerwca oraz kon­cert na zakoń­czenie Dni, 28 czerwca. Ze względów organizacyj­nych, logistycz­nych i bez­pieczeń­stwa jest to naj­bar­dziej odpowied­nie miej­sce do prze­prowadzenia tego typu imprez.

Czy planowany jest gazociąg do Ludwińca? (2014-06-13)

Roz­budowa sieci gazowej odbywa się w opar­ciu o plany inwestycyjne PGNiG.

Czy jest w planie zamontowanie oświetlenia na drodze powiatowej do Ludwińca? (2014-06-13)

Nic mi nie wiadomo o planach związanych z budową oświetlenia przy drodze powiatowej do Ludwińca.

Czy są jakies szanse aby dostac sie na prace interwencyjne ? (2014-06-12)

Nabór każ­dej osoby do prac inter­wen­cyj­nych poprzedzony jest analizą w Powiatowym Urzędzie Pracy. Proszę złożyć stosowny wniosek.

Dlaczego młodzi ludzie na interwencje nie mogą dostać pracy a ci którzy piją w pracy mają pracę? (2014-06-11)

Proszę zgłosić sie do mnie osobi­ście, poszukamy roz­wiązania sprawy.

czy doczekamy się wypożyczalni kajaków? (2014-06-09)

Prace związane z budową zadaszenia (miej­sca prze­chowywania sprzętu wod­nego) są na ukoń­czeniu. Wypożyczal­nia powinna zacząć działać jesz­cze przed wakacjami, tj od 19 czerwca.

przejście przy skrzyżowaniu ulic cmentarnej i krzyżanowskiego,nie dojdziemy do przystanku (2014-06-03)

Gdzie tu pytanie?

Oficjalne wyniki wyborów powinny chyba ujmować wszystkie oddane głosy? (2014-06-03)

Oficjalne wyniki wyborów ogłasza i publikuje Pań­stwowa Komisja Wybor­cza, która decyduje o tre­ści tych ogłoszeń.

Jaka była frekfencja w wyborach na ul. Dworcowej? (2014-05-27)

Obwodowa Komisja Wybor­cza Nr 7, mająca swą siedzibę w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej, gdzie głosowali miesz­kańcy ulicy Dwor­cowej, zanotowała frekwen­cję na poziomie 19,70% (śred­nia frekwen­cja w gminie — 17,92%)

Czy na plaży miejskiej w Pakości można rozsądnie rozpalić ognisko lub grilla ? (2014-05-25)

Regulamin korzystania z obiektu zabrania cyt.: „palenia ognisk i grilli bez zgody Administratora oraz pozostawiania palących się przed­miotów”. Innymi słowy, taki zamiar należy zgłosić w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, tel. 52356 9041

Czy zamierza Pan ubiegać się o stanowisko Burmistrza w wyborach 16.11.?a (2014-05-24)

Tak, zamierzam kandydować.

co się dzieje z wodą w koscielcu gdy robi się cieplej nie idzie się umyć ani wykąpać (2014-05-22)

Sprawę prze­kazałem do wyjaśnienia do Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych, zarządzającego siecią
wodociągową.

Kiedy Gmina podejmie widoczne kroki w sprawie likwidacji nielegalnego szrotu w Kościelcu 83 (2014-05-20)

Gmina złożyła pozew w Sądzie dotyczący zwrotu nie­ruchomo­ści. W sprawie szrotu toczy się postępowanie administracyjne.

Czy ul. Dworcowa należy do osiedla 600-lecia? Kto konstruował nowe okręgi wyborcze? (2014-05-19)

Kwestie podziału gminy Pakość na obwody głosowania i okręgi wybor­cze uregulowane zostały w uchwałach Rady Miej­skiej w Pako­ści pod­jętych w 2012 r. Podział zawarty w tych uchwałach uprzed­nio został zaopiniowany i zaak­cep­towany przez Komisarza Wybor­czego w Byd­gosz­czy jako podział w pełni zgodny z zasadami prawa wybor­czego.
W tym podziale ul. Dwor­cowa przy­pisana została do okręgu wybor­czego nr 8, wraz z ulicami: Bar­ciń­ska, Błonie, Cmen­tarna, Grobla, część Mieleń­skiej oraz Ogrodowa. Miesz­kańcy tych ulic oddają swoje głosy wybor­cze w lokalu wybor­czym z siedzibą w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści (obwód głosowania nr 7). Wyłączenie ul. Dwor­cowej z tego obwodu głosowania, w związku z przynależ­no­ścią do wspól­nego z ww. ulicami okręgu wybor­czego nr 8, spo­wodowałoby koniecz­ność utworzenia dodat­kowego obwodu głosowania, prze­znaczonego wyłącz­nie dla miesz­kań­ców tej ulicy, co mogłoby być uznane jako działanie nie­racjonalne i nie­celowe z punktu widzenia zasad tworzenia obwodów głosowania.

Czy OSP mogłaby umieścić na nadnoteckim drzewie od strony Roszarni podpórki dla bocianiego gniazda? (2014-05-18)

Pytanie prze­kazałem prezesowi OSP. Pozdrawiam.

Po co przystanek na Barcinskiej kalwaria skoro nie ma pasow dla pieszych. (2014-05-18)

Trzeba się zdecydować, czy te pasy dla pieszych mają być zlokalizowane na wysoko­ści przy­stanku autobusowego czy par­kingu i CIT. Zgod­nie z obecną organizacją ruchu przej­ście dla pieszych usytuowane jest przy skrzyżowaniu ulic Cmen­tar­nej i Krzyżanow­skiego z Barcińską.

Dlaczego nie ma pasow na ul Barcińskiej przy parkingu cmentarza i budynku Centrum inf. turystycznej? (2014-05-18)

Wystąpimy do zarządcy drogi z taką propozycją.

Dzień dobry Panie Burmistrzu. Czy droga w Ludkowie doczeka się remontu, chociażby zasypania dziur? (2014-05-15)

Proszę o kon­takt telefoniczny lub osobisty.

Czy w Pakości istnieje możliwość otrzymania drzewek do zasadzenia na swojej nieruchomości ? (2014-05-14)

Proszę złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem.

Kiedy zostanie wybudowana ulica Przybyszewskiego? Już 30 lat mamy zamiast ulicy polną drogę! (2014-05-13)

Naj­póź­niej w przy­szłym roku. W czerwcu, w ramach robót publicz­nych, roz­poczynamy prze­budowę nawierzchni ul. Pałuc­kiej i 21-​Stycznia… Nie­dawno zakoń­czyliśmy roboty związane z budową kanalizacji oraz sieci inter­netowej na Pań­stwa osiedlu. Pełny zakres inwestycji został podzielony na etapy, a jej realizacja prze­biega zgod­nie z założonym planem. Pozdrawiam

Czy każdy może spacerować po terenie Yacht Clubu, czy tylko właściciele jachtów i domków? (2014-05-13)

Jest to teren zamknięty, zasady korzystania powinien określać Regulamin.

Po co została utworzona wiata przystankowa w Kościelcu ? (2014-05-12)

Wiata przy­stan­kowa w Kościelcu została zakupiona i zamon­towana ze środ­ków fun­duszu sołec­kiego, decyzję w tej sprawie pod­jęli miesz­kańcy na zebraniu wiej­skim. Odpowiedzi na to pytanie mogą udzielić miesz­kańcy Kościelca. Myślę, że ta decyzja ma swoje uzasadnienie.

Dlaczego urząd miasta chce zlikwidować świetlicę w Radłowie? (2014-05-09)

To nie­praw­dziwa infor­macja, Gmina nigdy nie miała takich planów.

To dlaczeko na Wikipedi piszecie ze jest planowana inwestycja basenu ? Mniej pisac wiecej robic (2014-05-09)

Oficjalny ser­wis Gminy Pakość znaj­duje się pod adresem: www​.pakosc​.pl, zamiesz­czone tam infor­macje odzwier­ciedlają działania i zamierzenia pakoskiego samorządu. Wikipedia jest wolną encyklopedią inter­netową, którą każdy może redagować, co nie zawsze idzie w parze z poprawną moderacją zamiesz­czonych tam informacji.

W ogóle bedzie jakiś basen ? (2014-05-07)

Na podobne pytanie odpowiadałem 30 kwiet­nia br. Nie zapadła decyzja o tym, czy powstanie basen w Pako­ści, kiedy to nastąpi i jaki on będzie. Przed pod­jęciem takiej decyzji, musimy wspól­nie przeanalizować jej zasad­ność, koszty budowy i utrzymania obiektu, moż­liwo­ści pozyskania środ­ków na realizację itp. Ostateczną decyzję podej­muje Rada Miejska.

jaki jest plan działań firmy servnet (2014-05-06)

Nie znam szczegółowych planów działania firmy Servnet. Jeśli chodzi o moż­liwość pod­łączenia się do ich sieci, to należy się skon­tak­tować z przed­stawicielem firmy, który udzieli peł­nej informacji.

Kiedy możemy oczekiwać budowy nowoczesnego basenu? (2014-04-30)

Nie­stety nie mogę określić ter­minu. Decyzję o budowie basenu trzeba będzie poprzedzić szczegółowymi analizami.

Dlaczego na planie miasta na tej stronie internetowej nie ma poczty? (2014-04-30)

Nie ma rów­nież Policji, Straży Pożar­nej i wielu innych obiek­tów. Zgłosimy ten problem grafikowi, przy­gotowującemu mapę.

Otrzymałem wyjaśnienia, iż wspo­mniane placówki są naniesione na mapę (bazującą na roz­wiązaniu Mapa Google) przez wła­ściwe pod­mioty. Punty te są widoczne po zastosowaniu powięk­szenia mapy z tego też względu grafik nie dołączał dodat­kowych znacz­ników do naszego planu miasta.

A czy mozna oszacowac czas budowy tego hipermatketu ? (2014-04-27)

Przede wszyst­kim nie będzie to hiper­mar­ket. Czas budowy inwestor określił na ok. 34 miesiące.

dlaczego w Kościelcu 83 działka 51/52 - budowlana prowadzona jest działalność gospodarcza (2014-04-27)

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, które należałoby zadać użyt­kow­nikowi nie­ruchomo­ści. Odpowiedzi w tej sprawie udzielałem m.in. 21 marca i 12 kwiet­nia br.

co jest budowane w miejscu zburzonej kamienicy kolo restauracji "Rybka" (2014-04-24)

Przy ulicy Bar­ciń­skiej realizowana jest budowa sklepu sieci han­dlowej „Dino”.

co z budową szopy na prywatnej działce przez gminę w Kościelcu (2014-04-21)

Gmina nie buduje szop, tym bar­dziej na prywat­nej nieruchomości.

Ile Burmistrz Pakości zarabia miesiecznie? (2014-04-16)

Infor­macja o dochodach bur­mistrza zawarta jest w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej, w zakładce Burmistrz/​Oświad­czenie mająt­kowe, na stronie bip​.pakosc​.pl

co z nielegalnym punktem demontażu pojazdów szrotem w Kościelu 83 to nie jest działka rzemieślnicza (2014-04-12)

Działka nr 51 o pow. 0,10 ha, położona w m. Kościelec, zgod­nie z ewiden­cją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ino­wrocławiu stanowi Bi — inne tereny zabudowane oraz B-​tereny miesz­kaniowe, natomiast budynek na niej wzniesiony ma funk­cję han­dlowo — usługową.

Zgod­nie z Cen­tralną Ewiden­cją i Infor­macją o Działal­no­ści Gospodar­czej, którą prowadzi Minister Gospodarki, przed­siębiorca oświad­czył, że jego działal­ność gospodar­cza polega między innymi na naprawie pojaz­dów, a nie na ich demon­tażu.
W celu spraw­dzenia posiadanych przez przed­siębiorcę pozwoleń — decyzji i potwier­dzenia charak­teru prowadzonej działal­no­ści, wystąpiliśmy z pisem­nym zapytaniem o udzielenie ww. infor­macji do Starostwa Powiatowego w Ino­wrocławiu oraz do przed­siębiorcy. Gmina nie posiada upraw­nień do wydawania zezwoleń na prowadzenie opisanej działalności.

To kiedy te ulice będą miały dostęp do słynnego szerokopasmowego internetu "dla wszystkich"? (2014-04-10)

No tak. Cieszę się, że Inter­net dostar­czany przez Serv-​net zyskał miano „słyn­nego”. Firma ta roz­budowuje swoją sieć suk­cesyw­nie, według określonego projektu. Na pod­stawie uzyskanych infor­macji, w bieżącym roku planowane jest pod­łączenie kolej­nych ulic w mieście.

Czy ulice Topolowa,Inowrocławska,Fabryczna należą do Pakości? Pytanie o internet serv net (2014-04-10)

Tak, wymienione ulice należą do Pakości

Brak pieszych patroli. Policjanci mieszkający i pracujący w pakości to zły pomysł (2014-04-01)

Dziękuję za opinię.

Policja jeździ po dróżkach parkowych autem.Policjanci są tak leniwi i nie stać ich na pieszy patrol? (2014-03-30)

Uwagę prze­kazałem Komendantowi.

Czy umieszczanie ogłoszeń na przystankach autobsowych jest dozwolone? (2014-03-24)

Nie wyrażaliśmy zgody, na umiesz­czanie jakich­kol­wiek ogłoszeń czy plakatów na przy­stan­kach autobusowych. Umiesz­czanie ich bez naszej zgody jest niedozwolone.

Poziom co niektórych pytań jest żałosny.Warto je zamieszczać na reprezentatywnej stronie Pakości? (2014-03-23)

No tak…, może nie warto. Ktoś jed­nak musiałby peł­nić rolę cen­zora… Myślę, że lep­szym roz­wiązaniem będzie doprecyzowanie zapisów regulaminu.

Proszę o kontakt z osobą która zajmuję się organizacją Dni Pakośći (2014-03-23)

Głów­nym koor­dynatorem organizacji Dni Pako­ści jest Pani Bar­bara Szat­kow­ska, Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki.

Panie burmistrzu, czy w naszej gminie jest szansa na zatrudnienie osoby która ukończyła logopedie (2014-03-22)

Logopedów w naszej gminie zatrud­niają dyrek­torzy placówek oświatowo-​wychowawczych, do których proszę złożyć ofertę zatrudnienia.

Panie burmistrzu, kiedy ulica kwiatowa doczeka się kanbalizacji? (2014-03-22)

Nasz Samorząd, jak wiele innych w kraju, ukierun­kowuje swoje plany inwestycyjne na nowe moż­liwo­ści finan­sowania inwestycji infrastruk­tural­nych, pojawiające się wraz z nową per­spek­tywą środ­ków unij­nych na lata 20142020 oraz inne formy zasilania budżetu środ­kami zewnętrz­nymi. Od pozyskania tych środ­ków uzależ­niony jest ter­min realizacji kon­kret­nych zadań. Określenie precyzyj­nego ter­minu nie jest jesz­cze moż­liwe, ale zadanie to znaj­duje się w katalogu przed­się­wzięć, zaplanowanych w nowej Strategii Roz­woju Gminy Pakość.

co Pan Burmistrz zamierza zrobić z nielegalnym szrotem w Kościelcu (2014-03-21)

Toczy się postępowanie administracyjne w tej sprawie, przy­gotowujemy rów­nież wniosek o wsz­częcie postępowania sądowego.

Witam, Chciałbym się dowiedzieć jaki jest poziom bezrobocia w naszej gminie? Pozdrawiam ;) (2014-03-12)

Taką statystykę prowadzi Powiatowy Urząd Pracy. Według PUP, stopa bez­robocia dla powiatu ino­wrocław­skiego wynosi 24,1%, a liczba zarejestrowanych z gm.Pakość na koniec stycz­nia 2014 r. to 989 osób.

Czy jest możliwośc powstania drugiego palcu zabaw dla młodszych dzieci na osiedlu bloków (2014-03-12)

Trudno mi powiedzieć, o jakie osiedle bloków chodzi. Jeśli mówimy o osiedlu KSM-​u, sprawa wymaga poro­zumienia z Zarządem Spół­dzielni, wyznaczenia lokalizacji, określenia kosz­tów, itp.

Zbuku na dni pakości ? a nie jakis chłam (2014-03-11)

Dni Pako­ści, to święto całego miasta. Może kiedyś odwiedzi nas i Z.B.U.K.U…

Dlaczego dzieci z Kościelca dostają niższe stypendium niż dzieci z Pakości - czy to inna gmina? (2014-03-08)

Kryteria uzyskania i wysokość kwoty stypen­dium ustala dyrek­tor szkoły.

CZY OSOBA POBIERAJACA ZASWIADCZENIA PRZED EMERYTALNE MOZE PRACOWAC W WIELKIEJ BRYTANI NA PELEN ETAT? (2014-03-03)

Pytanie należałoby skierować do Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych.

Czy jest możliwość przedłużenia umowy o prace stażu lub interwencyjnych w Urzędzie Miejskim? (2014-02-27)

Każda umowa jest sprawą indywidualną. Proszę skon­tak­tować się z Urzędem Miejskim.

Kładka na tzw Werze nie ma kilku desek, wypadek jest tylko kwestią czasu. (2014-02-25)

Kładka jest własno­ścią RZGW w Poznaniu, a sprawę należy zgłosić w Nad­zorze Wod­nym w Pako­ści tel. 666 879 019

Czy planuje się w Pakości otworzyć żłobek? Kiedy ewentualnie może to nastąpić. (2014-02-20)

Nie ma takich planów.

Dlaczego pracownicy socjalni notorycznie robią zakupy w godzinach pracy? (2014-02-20)

Czyn­ność ta stanowi jeden z elemen­tów ich obowiąz­ków służ­bowych. W ten spo­sób, w artykuły żyw­no­ściowe, zaopatrywane są świetlice środowiskowe, jak rów­nież starsi pod­opieczni OPS-​u.

Co dalej z tamą przy j. pakoskim? Kto zainwestuje na terenach z taką infrastrukturą drogową? (2014-02-13)

Myślę, że tama przy J.Pakoskim pozostanie na swoim miej­scu, natomiast za jej stan tech­niczny odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wod­nej w Poznaniu. Za stan tech­niczny nawierzchni drogi na tamie odpowiada wła­ściciel drogi, tj. powiat ino­wrocław­ski i proszę zwrócić uwagę, że ubiegłym roku prze­budowany został odcinek tej drogi oraz wcześniej, droga w Lechowie, prowadząca do terenów inwestycyj­nych w Giebni. W tym roku gmina planuje rów­nież prze­budowę jed­nej z dróg w m. Gieb­nia. Należy pamiętać, że stan dróg jest tylko jed­nym z czyn­ników mających wpływ na decyzje inwestycyjne.

Czy jest możliwe odbycie stażu w urzędzie gminy na stanowisku informatyk ? (2014-02-11)

Jest taka moż­liwość. Proszę o osobiste przy­bycie do Urzędu Miejskiego.

Widać, że drzewa były wycinane w 2013roku czy w 2014roku powstanie nowa droga do Mielno? (2014-02-10)

Jest to droga powiatowa, która w tym roku zostanie pod­dana prze­budowie, ze środ­ków Powiatu Inowrocławskiego.

Witam, czy jest możliwe utworzenie na terenie gminy specjalnej strefy ekonomicznej? (2014-02-04)

Utworzenie specjal­nej strefy ekonomicz­nej uzależ­nione jest od speł­nienia określonych warun­ków. Istotą SSE jest, że na ich obszarze przy­sługuje pomoc publiczna for­mie zwol­nienia podat­kowego. Na terenie naszej gminy obowiązują tzw. uchwały pomocowe, gwaran­tujące pomoc publiczną dla inwestujących u nas przedsiębiorców.

Czy UM planuje w końcu coś zrobić z grasującym nad Notecią w okresie letnim ekshibicjonistą? (2014-02-04)

Nic mi o tym nie wiadomo, sprawą zain­teresuję policję.

Czy nasza jednostak OSP otrzyma nowy woz strazcki w tym roku ? (2014-02-01)

Czynione są starania o pozyskanie wozu strażac­kiego. Mam nadzieję, że zakoń­czą się suk­cesem. Pozdrawiam naszych dziel­nych strażaków.

Pytam o działania UM zmierzające do zwiększenia liczby mieszkańców w Pakości (2014-01-29)

Nie­znaczny spadek liczby miesz­kań­ców, jest ten­den­cją obser­wowaną nie tylko w naszej gminie. Spraw­dziłem, podob­nie jest w Janikowie, Gniew­kowie, Krusz­wicy i w wielu innych miastach. Jesli chodzi o działania Urzędu Miej­skiego, to nasz wpływ na to zjawisko, jest nie­stety niewielki.

W nowej strategii jest punkt o przywróceniu pociągów pasażerskich. Jakie kroki podejmie gmina? (2014-01-29)

Konieczne jest współ­działanie wszyst­kich zain­teresowanych samorządów, a przede wszyst­kim operatora kolejowych prze­wozów pasażer­skich w regionie. Jeśli taka wspólna wola zostanie osiągnięta i znajdą się środki finan­sowe na realizację, to przy­wrócenie połączenia jest moż­liwe. Gmina będzie o to zabiegać.

Cy jest możliwość dofinansowania przebudowy centralnego ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe? (2014-01-28)

Gmina dofinan­sowuje budowę oczysz­czalni przy­domowych, likwidację azbestu, nie­stety nie finan­sujemy inwestycji prze­budowy ogrzewania.

Co ze wzrostem demograficznym w mieście? Janikowian i Gniewkowian przybywa. (2014-01-27)

Proszę o doprecyzowanie pytania. Pozdrawiam

czy nie mozna byloby zrobic lodowiska dla dzieci jak to bylo robione kilkanascie lat temu (2014-01-26)

Mamy w planie, w okresie ferii zimowych, uruchomienie „ślizgawki” na boisku przy Szkole Pod­stawowej. Mam nadzieję, że aura dopisze.

To jest strategia 'rozwoju'? Nie ma pan i radni żadnych pomysłów na Pakość? (2014-01-17)

Strategia roz­woju gminy jest wyrazem woli miesz­kań­ców. Swoje „pomysły na Pakość” mogą zgłaszać wszyscy, rów­nież gim­nazjali­ści. W tym celu projekt tego dokumentu został opublikowany. Warto się z nim zapoznać.

Nie można przeglądać archiwum pytań do Pana (nie wgrywa kolejnych stron). (2014-01-09)

Problem tech­niczny. Dziękuję za uwagę. Sprawę prze­kazałem administratorowi strony.

Czy kotoś sprawdza czym mieszkańcy pakości palą w piecach? Cała Pakość śmierdzi. (2014-01-08)

Odp. udzielono 6.10.2013

a moży by zrobić urząd nie dla petentów a dla obywateli ? (2014-01-08)

Z wyszukiwarki inter­netowej, cyt: „PETENT, to osoba ubiegająca się o coś w jakimś urzędzie lub zajęta w jakiejś mierze sprawami sądu, sądow­nic­twa. Wbrew powszech­nemu mniemaniu o pejoratyw­nym raczej znaczeniu tego słowa (petent to ktoś gor­szy niż klient) — petent to: Pleno Titulo Klient, co można tłumaczyć jako Wielce Szanowny Klient”. PS. Urzędu się nie „robi”…a nasz Urząd Miej­ski SŁUŻY Miesz­kań­com, Obywatelom, Klien­tom i…Petentom również.

Co robi Pan aby zmniejszyć bezrobocie? (2014-01-05)

Samorząd, w tym bur­mistrz, nie ma bez­pośred­niego wpływu na obniżenie poziomu bez­rob­cia w gminie. Na wysokość tego wskaź­nika ma wpływ wiele czyn­ników, w tym rów­nież skuteczne działania Powiatowego Urzędu Pracy, którego pod­stawowym zadaniem jest prze­ciw­działanie struk­tural­nemu bez­robociu. Gmina, w tym bur­mistrz, może tworzyć, i tak się dzieje, dobre warunki do roz­woju przed­siębior­czo­ści, a to w kon­sekwen­cji może prowadzić do zmniej­szenia bezrobocia.

Czy jest szansa na budowę budynków socj?Może należy zacząć od 1-2 mieszkań? (2014-01-02)

Nie­stety brak jest w naszym kraju dobrego programu, wspierającego roz­wój budow­nic­twa socjal­nego. Scedowanie tego problemu wyłącz­nie na samorządy nie daje pożądanych efek­tów, z uwagi na ograniczenia finan­sowe gmin. Uważam, że budynek socjalny z jed­nym lub dwoma miesz­kaniami, to złe rozwiązanie.

witam co nalezy zrobic by dostac zatrudnienie w przedszkolu ?dyrektor mowi ze to zalerzy od was (2013-11-07)

Zatrud­nianie pracow­ników w gmin­nych jed­nost­kach organizacyj­nych leży w kom­peten­cji ich kierowników.

Burmistrzu!Czy można by zamontować lustro weneckie obok sklepu Smerf? (2013-10-23)

Proszę złożyć stosowny wniosek wraz z dokład­nym miej­scem lokalizacji, a przede wszyst­kim zdefiniować, o jakie lustro chodzi i jakie ma ono speł­niać funkcje.

Formularz do zadawania pytań przyjmuje za mało znaków. (2013-10-22)

Nie mieliśmy dotąd takiego sygnału. Pytania powinny być krót­kie i sfor­mułowane zgod­nie z zasadami języka polskiego.

kiedy zostanie wydana decyzja w sprawie odblokowania drogi w Kościelcu wniosek 15/13/08.09.2013 (2013-10-15)

Sprawa jest w toku, upraw­niony geo­deta otrzymał zlecenie dokonania wznowienia granic.

Wie Pan, że przez Pakość będzie w poniedziałek jechał prezydent Komorowski z Inowrocławia do Żnina? (2013-10-10)

Mam infor­mację, że Prezydent będzie prze­bywał w Ino­wrocławiu i w Żninie.

Da się coś zrobić ze smrodem wydobywającym się z pakoskich gospodarstw? Od lat cała Pakość śmierdzi. (2013-10-06)

Trudno mi pod­jąć jakiekol­wiek kroki, w opar­ciu o tak sfor­mułowane pytanie. Proszę złożyć kon­kretny wniosek w Urzędzie Miejskim.

kiedy rozpatrzony zostanie email wniosek 15/13 (2013-09-27)

Postępowanie w tej sprawie zostało wsz­częte. Strony postępowania poin­for­mujemy w ter­minie ustawowym.

Czy w ramach WOŚP nie mógłby przyjechać do Pakości pociąg? Sprawą mógłby się zająć Ośrodek Kultury (2013-09-23)

Propozycja została prze­kazana do Ośrodka Kul­tury i Turystyki.

a moze by tak w koncu wybudowac hale gdzie koszykarze Sokola mogli grac mecze (2013-09-20)

Można by wybudować halę spor­tową, ale rów­nież poprawić stan dróg, wybudować miesz­kania socjalne i komunalne, roz­budować sieć kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej, konieczna jest też budowa nowego przed­szkola i potrzeba speł­nienia wielu, wielu inn­nych potrzeb i oczekiwań miesz­kań­ców. Dlatego też działania samorządu muszą być zaplanowane, a o kolej­no­ści realizacji zadań decyduje więk­szość. Zapis dotyczący budowy hali znaj­dzie się w Strategii Roz­woju Gminy na lata 20142020.

CZy by można było zrobić zadaszenie nad jedną stroną trybun na Stadionie Miejskim? (2013-09-19)

Gmina przy­gotowuje strategię roz­woju na lata 20142020. Wniosek dotyczący prze­budowy trybuny zostanie zaproponowany, jako element poprawy bazy spor­towej w gminie.

Kto odpowiada za oznakowanie ulicy Szkolnej? Chyba ktoś odkręcił znak od strony ś Jana (2013-09-10)

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Szkol­nej związana jest z prze­budową tar­gowiska i tym­czasowym prze­niesieniem miej­sca han­dlu na ul. Błonie. Jest to roz­wiązanie tymczasowe.

Fajnie by było , jak by w Pakości powstał basen lub kino (2013-09-09)

W poniedziałek, 16 września, o godz. 12 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki odbędzie się pierw­sze spo­tkanie w sprawie Strategii Roz­woju Gminy na lata 20142020. Przed­stawione zostaną główne kierunki roz­woju. Zapraszam do udziału.

Witam! Czy nowe targowisko będzie czynne codziennie czy tylko dwa razy w tygodniu? (2013-09-06)

Obec­nie trwają prace nad projek­tem regulaminu tar­gowiska, który w ostatecz­nej for­mie uchwali Rada Miej­ska. Osobi­ście uważam, że tar­gowisko powinno być czynne codziennie.

Prośba o interwencję w/s nieczynnej sygnalizacji na ul. Barcińskiej. Kiedy będzie działać? (2013-09-03)

Odp. 2.09.2013

Kiedy zostanie naprawiona sygnalizacja świetlna przy szkole? (2013-09-02)

Mamy zapew­nienia od zarządcy drogi, że do końca tygo­dnia awaria zostanie usunięta.

czy działkę 56 - droga wewnętrzna w Kościelcu mogę zagospodarować na własne potrzeby (2013-09-01)

Droga ta ma swoje prze­znaczenie, jej ewen­tualne zagospodarowanie wymaga zgody wła­ściciela, którym jest Gmina. Proszę napisać podanie i sprawa zostanie rozpatrzona.

proszę o wywóz śmieci pani z pokoju 18 będzie wiedziała o kogo chodzi (2013-08-29)

Podej­miemy stosowne działania, jed­nak takie sprawy należy zgłaszać w Biurze Obsługi Miesz­kań­ców (BOM) tel. 724 270 290 lub 523518520

ponawiam pytanie o status prawny działki nr 56 w Kościelcu w związku z graniczeniem (2013-08-29)

Odpowiedzi udzieliłem 23 sierp­nia br.i jest umiesz­czona na stronie gminy.

jaki jest status prawny działki w Kościelcu numer 56 (2013-08-23)

Przed­miotowa działka jest to droga wewnętrzna, nie posiadająca statusu drogi publicznej.

Czy istnieje możliwość załatania dziur na drodze w kierunku Mogilna (2013-08-21)

Droga w kierunku Mogilna jest drogą powiatową, którą administruje Zarząd Dróg Powiatowych w Ino­wrocławiu lub Mogil­nie. Inter­wen­cja u zarządcy drogi uzależ­niona jest od określenia odcinka tej drogi. Proszę o pisemne zgłoszenie.

czy jes mozliwosc zeby w Pakosci powstal skate park? (2013-08-17)

Jest taka moż­liwość. Kwestia oceny zasad­no­ści takiego wydatku, lokalizacji, pozyskania środ­ków finan­sowych i realizacji. Proszę złożyć wniosek do budżetu gminy na 2014 rok i zostanie rozpatrzony.

czy mam poinformowac ochrone srodowska jezeli nie wie pan o co chodzin przedstawie dowody (2013-08-06)

Sprawa została skierowana do wła­ściwych służb.

Kiedy zostanie zrobiona droga w miejscowosci mielno i zostanie podłaczona woda? (2013-08-02)

Określenie precyzyj­nego ter­minu nie jest moż­liwe. Na pewno nie w bieżącym roku, ponie­waż to zadanie nie jest umiesz­czone w wykazie zadań inwestycyj­nych na rok 2013, który stanowi integralną część budżetu gminy. Budżet gminy uchwala Rada Miej­ska. Prace, związane z uchwaleniem nowego budżetu na rok 2014, roz­poczną się we wrześniu.

Czy w Pakości jest szansa na powstanie myjni bezdotykowej? (2013-07-31)

Na pewno tak, jeśli tylko ktoś wyrazi zain­teresowanie taką inwestycją. Gmina prowadzi tradycyjną myj­nię samo­chodową w Przed­siębior­stwie Usług Gmin­nych przy ul. Inowrocławskiej.

Czy możliwe jest ustawienie ograniczenia wjazdu na ul. Dworcową pojazdom powyżej 3,5 t ? (2013-07-31)

Decyzja w sprawie ograniczenia tonażu pojaz­dów przejeż­dżających ul. Dwor­cową uzależ­niona jest od wprowadzenia zman w stałej organizacji ruchu, która pod­lega zatwier­dzeniu przez Starostwo Powiatowe, przy uwzględ­nieniu opinii wszyst­kich zain­teresowanych. Wprowadzona zmiana musi mieć swoje uzasad­nienie. Należy uwzględ­nić fakt, że droga prowadzi rów­nież przez tereny kolejowe, do punktu prze­ładun­kowego towarów. Zgłoszona sprawa pod­dana zostanie analizie.

Kiedy zostanie naprawiona droga na giebni? (2013-07-30)

Trudno mi spekulować, o którą drogę chodzi? Główna droga, prze­biegająca przez Gieb­nię, jest drogą powiatową i przy­gotowywana jest jej prze­budowa. Pozostałe drogi są drogami gmin­nymi, które obec­nie są w trak­cie napraw.

Czy jest szansa na położenie asfaltu między Kalwarią a Aleksandrowem k Piechcina (2013-07-27)

Nie mamy takich planów, roz­ważana jest natomiast sprawa budowy ścieżki rowerowej w kierunku Piech­cina. Stosowny zapis musi się jed­nak znaleźć w Strategii Roz­woju Gminy.

Czy na Jeziorze Pakoskim będzie tworzenie plaży, oczyszczanie jeziora? ? (2013-07-23)

Roz­poczęliśmy realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenów przy­brzeż­nych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m.Jankowo w celu pod­niesienia atrak­cyj­no­ści turystycz­nej oraz stworzenia miej­sca rekreacyjno-​wypoczynkowego”. Szczegółowe infor­macje będziemy umiesz­czać na naszej stronie internetowej.

czy sa wolne mieszkania dla 3 os rodziny (2013-07-16)

Na podobne pytanie odpowiadałem 1.10.2012 r. oraz 31.12.2012 r. Sprawę należy roz­począć od złożenia wniosku.

Czy w Pakości podobnie jak w innych gminach będzie można dostać worki do selektywnych odpadów? (2013-07-14)

Worki udostęp­nia PUG w cenie 1 zł+VAT

Po co segreg.śmieci jak PUG wrzuca wszystko razem?WSTYD (2013-07-13)

Według zapew­nień prowadzącego odbiór odpadów PUG-​u, usługa odbywa się w prawidłowy spo­sób. Zgodzę się jed­nak z Panią, że nie­kiedy w spo­sób „mało wychowawczy”.

CZy istnieje mozliwosc zatrudnienia w przedszkolu w Pakosci do kuchni? (2013-07-10)

Z pytaniem należy zwrócić się do Dyrek­torki Przedszkola.

Czy obietnica Pana o udestępnienie mieszkania w budynku po Sz. P. w Radłowie jest nieaktualne? (2013-07-05)

Udostęp­nienie miesz­kania pod ten kon­kretny cel, wymagałoby zgody wspól­noty miesz­kaniowej oraz zmiany spo­sobu użytkowania.

Czy to oznacza, że nikt nie stara się o przyznanie lokalu z przeznaczeniem na przedszkole???! (2013-07-05)

Tak. Należy jed­nak zauważyć, że ist­nieje koniecz­ność uregulowania statusu praw­nego budynku. Była o tym mowa na zebraniu wiejskim.

Proszę o udzielenie konkretnej odpowiedz o przedszkole w Radłowie będzie czy nie? (2013-07-05)

Należy zauważyć, że w Radłowie nie było przed­szkola, natomiast był realizowany, przez Cen­trum Opiekuńczo-​Edukacyjne s.c. z Ino­wrocławia projekt, współ­finan­sowany ze środ­ków unij­nych, pn.„Mogę osiągnąć wiele, daj mi szansę”, którego oficjalne zakoń­czenie nastąpiło 18 czerwca 2013 roku. Tym samym Gmina zakoń­czyła współ­pracę z Cen­trum. Gmina nie planuje uruchomienia przed­szkola w Radłowie, ponie­waż zapew­nia dzieciom miej­sca w Przed­szkolu Miej­skim oraz Szkole Pod­stawowej. Ponadto, nie jest mi znana inicjatywa jakiegokol­wiek innego pod­miotu, zmierzająca do uruchomienia przed­szkola na terenie Radłowa.

Czy w tym roku na Dni Pakości odbedzie sie konkurs wedkarski dla wszystkich wedkarzy? (2013-06-27)

Tak, kon­kurs węd­kar­ski odbędzie się w sobotę 6 lipca, początek o godz. 8. Program Dni Pako­ści znaj­duje się w ostat­nim numerze Wiadomo­ści Pakoskich.

Co z przedszkolem w Radłowie ?? (2013-06-26)

W Radłowie realizowany był przez Cen­trum Opiekuńczo-​Edukacyjne s.c. z Ino­wrocławia projekt pn.„Mogę osiągnąć wiele, daj mi szansę”, którego oficjalne zakoń­czenie nastąpiło 18 czerwca 2013 roku. Gmina Pakość do 30 marca 2013 r. prowadziła nabór wniosków o przyjęcie dzieci do Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści (rocz­niki 20072010). W placówce realizowana będzie opieka dla 34 lat­ków oraz 56 lat­ków (oddziały „0”). Nabór do oddziałów„0” i klas I prowadziła także od 1 marca do 30 marca 2013 r. Szkoła Pod­stawowa im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści (rocz­niki 20062008).

Slyszalem,ze w budynku przy cmentarzu sa wone stanowiska pracy. to prawda? (2013-06-25)

Nie.

Barcin, Strzelno, Łabiszyn mają ładne przystaniki główne a Pakość taki brzydki... (2013-06-17)

Podobne pytanie zostało zadane 4.03.2013 r. Proszę poszukać odpowiedzi.

Na ul Radlowskiej pojazdy znacznie przekraczaja predkosc, pisk opon itp to codziennosc. (2013-06-17)

Powyż­sze spo­strzeżenie prze­każę wła­ściwym organom Policji.

Dlaczego z roku na rok znika chodznik przy ulicy Jankowskiej ? ? Może należy go odkopać ... (2013-06-16)

Ulica Jan­kow­ska będzie prze­budowywana w ramach projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódz­kich. Zakres inwestycji ma rów­nież uwzględ­niać prze­budowę chod­ników. O ter­minie realizacji zadecyduje Samorząd Wojewódz­twa. Nasza Gmina, w ramach tego projektu, wykona odcinek kanalizacji, obej­mujący pięć ulic.

Czy planowana jest w najbliższym czasie zbiórka elektrośmieci?? (2013-06-13)

Od 1 lipca 2013r. na terenie gminy będzie funk­cjonować Punkt Selek­tyw­nej Zbiórki Odpadów Komunal­nych, w którym bez­płat­nie będzie można zostawić elek­trood­pady. Uchwała Rady Miej­skiej w sprawie określenia szczegółowego spo­sobu i zakresu świad­czenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunal­nych od wła­ścicieli nie­ruchomo­ści, na których zamiesz­kują miesz­kańcy, na terenie Gminy Pakość wskazuje na moż­liwość zor­ganizowania dodat­kowej zbiórki zużytego sprzętu elek­trycz­nego i elek­tronicz­nego w wyznaczonych miej­scach na terenie Gminy, w ter­minach i godzinach określonych w ramach funk­cjonowania PSZOK’a. Decyzja o takiej for­mie zbiórki należeć będzie do firmy wyłonionej w drodze przetargu.

Ulotki o Pakości to świetny pomysł. Kuracjusz z Gdyni:-) (2013-05-13)

Dziękuję i pozdrawiam.

Panie Burmistrzu! Kto jest odpowiedzialny imiennie za kształt stony internetowej o Pakości i za dobór zdjęć do poszczególnych imprez? (2013-05-08)

Za sprawy dotyczące promocji Gminy odpowiada Kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Urzędu Miej­skiego, a w referacie pracow­nik do spraw promocji, który współ­pracuje w tym zakresie z infor­matykiem Urzędu.

CZY PAN BĘDZIE ROBIŁ WYJĄTKI Z TYMI SZOPAMI NA MIKOŁAJA JAK WSZYSCY MAJĄ ROZEBRAĆ TO NIECH WSZYSCY SPRAWIEDLIWIE ROZBIORĄ TEN SZPECĄCE SZOPY (2013-05-07)

Nie wiem, skąd to prze­konanie, że będą stosowane jakiekol­wiek odstęp­stwa od ustaleń ze wspól­notami mieszkaniowymi?

Dlaczego policja w Pakości mimo wydanai na nich naszych gminnych pieniedzy nie podjeli interwencji 1 maja na ulicy Jankowskiej mimo kilu zgłosze (2013-05-07)

Sprawę do wyjaśnienia prze­kazałem Komen­dan­towi Komisariatu.

Co z przebudową Rynku w Pakości? Dodatkowy pas ruchu i sygnalizacja? (2013-05-07)

Inwestycję przy­gotowuje wła­ściciel drogi tzn. Samorząd Wojewódz­twa. Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódz­kich projek­tant przy­gotowuje dokumen­tację tech­niczną, której główne założenia były kon­sul­towane z miesz­kań­cami Pako­ści, m.in. na spo­tkaniu w OKiT. Ter­min zakoń­czenia prac projek­towych upływa 30 czerwca br. po którym poznamy ostateczną wer­sję projektu.

Utwardzenie ul. Przyszbyszewskiego to rozwiązanie tymczasowe. Kiedy możemy spodziewać się kostki na jednej z najstarszych dróg gruntowych? (2013-04-24)

Obecne utwar­dzenie ul. Przy­byszew­skiego, to przede wszyst­kim przy­gotowanie pod­budowy pod wła­ściwą nawierzch­nię. W tym roku chcemy jesz­cze przy­gotować dokumen­tację tech­niczną wraz z pozwoleniem. Zakoń­czenie prac moż­liwe jest w przy­szłym roku, ponie­waż budżet gminy na 2013 rok nie prze­widuje wydat­ków związanych z realizację tego przedsięwzięcia.

CZY PAN OSTATNIO WIDZIAŁ TEN CHLEW NA ULICY MIKOŁAJA CO DALEJ Z TYM WIZERUNKIEM (2013-04-22)

Chlewu nie widziałem, ale chyba chodzi o upo­rząd­kowanie terenu przy wspól­notach miesz­kaniowych przy ul. Radłow­skiej 29 i 31. Miesz­kańcy tych wspól­not, zgod­nie z wcześniej­szymi ustaleniami, likwidują dotych­czasowe „budowle”. Trochę cierpliwości…

Przydałby się w Pakości pomnik założyciela miasta Adwańca albo Kazimierza Wielkiego taki jak np w Inowrocławiu Jadwiga (2013-04-22)

Zain­teresuję tym pomysłem wła­ściwą komisję Rady Miejskiej.

Czy możliwe jest dostawienie więcej huśtawek itp. na placu zabaw przy ul. Barcińskiej?? (2013-04-22)

Nie­stety, nie planujemy w bieżącym roku roz­budowy placu zabaw przy ul. Barcińskiej.

Czy jest możliwość wstawienia ławek w parku przy ul.Mogileńskiej jest to doskonałe miejsce na spacer ale nie ma tam nawet jednej ławki .. (2013-04-19)

Postaramy się to w naj­bliż­szym czasie zmienić.

Czy w Pakości psy należy prowadzać na smyczy i w kagańcu czy tylko należy się stosować do Art. 77 kw.? (2013-04-12)

Należy dostosować się zarówno do prze­pisów Kodeksu Wykroczeń, jak rów­nież prze­pisów Regulaminu utrzymania czysto­ści i porządku na terenie gminy Pakość, wprowadzonego uchwałą Rady Miej­skiej z 27 listopada 2012 r.

Czy istnieje dokument Bezpieczeństwa Lokalnego Pakości? Mozna się z nim zapoznać? (2013-04-10)

Nic mi nie wiadomo o ist­nieniu takiego dokumentu.

czy jest prawda ze nie bedzie pracy la pan na prace interwencyjne na 8 godzin (2013-03-25)

W ramach robót publicz­nych, prac inter­wen­cyj­nych oraz prac społecznie-​użytecznych, w poro­zumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, prze­widujemy zatrud­nianie kobiet i mężczyzn.

Dlaczego samorządy Pakość Żnin Barcin nie naciskają na PKP na powrót pociągow osobowych? (2013-03-19)

Mogę odpowiadać za działania podej­mowane przez nasz Samorząd. Uważam, że decyzja PKP o wycofaniu połączenia kolejowego Inowrocław-​Żnin podyk­towana była względami ekonomicz­nymi, w związku z czym same „naciski” nie­wiele dadzą.

Dlaczego mieszkańcy bloków KSM płacą za śmieci niesegregowane i to już od 01 lutego 2013r (2013-03-19)

Człon­kowie KSM-​u z takim pytaniem powinni zwrócić się do Spół­dzielni. Gmina już wystąpiła o wyjaśnienie tej kwestii, ponie­waż pod­jęta przez Radę Miej­ską uchwała, reguluje stawki odbioru śmieci od 1 lipca 2013 roku.

DLACZEGO DROGI KALWARYJSKIE SĄ TAKIM NIE WYPAŁEM PŁOTO POD KOSTKI (2013-03-04)

Taka tech­nologia wykonania dróżek podyk­towana była zaleceniami kon­ser­watorów zabyt­ków na etapie projektowym.

Główny przystanek PKS w Pakości jest brzydki. Czy nie można postawić takiego jak w Barcinie? (2013-03-04)

Oczywi­ście jest to moż­liwe, trzeba jed­nak pamiętać, że wybudowany przed laty dworzec autobusowy w Bar­cinie został zaadop­towany do celów han­dlowych przez sieć Tesco. Stąd wniosek, że projek­tując tego typu obiekt, należy uwzględ­nić realne potrzeby.

Witam.Kiedy zostanie utwardzona nawierzchnia ul. Przybyszewskiego (2013-02-26)

Jak tylko pozwolą na to warunki atmos­feryczne, w poro­zumieniu z wykonawcą odcinka kanalizacji w ulicy Przy­byszew­skiego, wznowione zostaną prace, związane z utwar­dzeniem nawierzchni drogi.

Czy w najbliższym czasie będzie nabór na wolne stanowiska w Urzędzie w Pakości ? (2013-02-25)

Nie mamy w tej chwili wol­nych stanowisk urzęd­niczych, proszę jed­nak śledzić ogłoszenia w Biuletynie Infor­macji Publicznej.

czy są jakieś wolne miejsca na prace interwencyjne ? (2013-02-18)

Złożyliśmy stosowny wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Liczymy, że nabór na różne formy zatrud­nienia nastąpi w marcu oraz kwietniu.

Czy możliwa jest pomoc z Urzędu w formie stypendium dla uzdolnionego sportowo dziecka (2013-02-14)

Nasz samorząd wypłaca na koniec semestru stypen­dia dla uczniów szkół pod­stawowych i gim­nazjum, którzy uzyskują wysokie wyniki nauczania oraz osiągnięcia spor­towe. Wnioskodaw­cami są dyrek­torzy szkół. Jeśli mamy do czynienia z innym, szczegól­nym przy­pad­kiem, proszę o złożenie stosow­nego pisma, sprawa zostanie roz­patrzona indywidualnie.

witam,czy istnieja srodki,dofinansowania na remont przedwojennego domu (2013-02-13)

Samorząd nie dys­ponuje tego typu środkami.

Proszę o zorganizowanie spotkań w sprawie deklaracji opłat śmieciowych w godzinach popołudniowych.. (2013-02-12)

Spo­tkania w sprawie opłat „śmieciowych” dodat­kowo zor­ganizujemy w godzinach popołu­dniowych. Infor­macja zostanie umiesz­czona na naszej stronie internetowej.

Spotkania w sprawie deklaracji o wysokości opłat śmieciowych (2013-02-11)

Har­monogram spo­tkań umiesz­czony jest na naszej stronie internetowej.

Kiedy zostanie naprawiona droga w wielowsi? (2013-02-11)

Trudno mi powiedzieć, o którą drogę chodzi. W Wielowsi mamy drogę wojewódzką, powiatowe i gminne. Remont odcinka drogi gmin­nej zaplanowaliśmy na sierpień/​wrzesień.

Czemu Pakość ma takie słabe połączenie autobusowe z Bydgoszczą? (2013-02-12)

O połączeniach komunikacyj­nych między miastami w zasadzie decydują względy ekonomiczne. Innymi słowy, to prze­woź­nicy decydują o uruchomieniu linii autobusowych, kierując się rachun­kiem ekonomicznym.

Brama Jerozolimska.To nie zabytek OK,ale czy na każdy remont musi dać Unia? (2013-02-06)

Odpowiedzi udzieliłem 22.11.2012 r. Brama Jerozolim­ska wchodzi w skład kaplic odrestaurowywanych przez Kustosza Kal­warii i Fundację.

Kiedy zostanie naprawiona sygnalizacja świetlna? (2013-02-01)

Uszkodzenie zostało zgłoszone zarządcy drogi, według zapew­nień, usterka zostanie usunięta niezwłocznie.

Gdzei mogę znaleść nr telefonu do pogotowia śnieżnego? (2013-01-29)

Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg realizuje w imieniu Gminy Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści. Uwagi związane z realizacją umowy należy zgłaszać w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Czy po Nowym Roku zmieniło się coś w kwesti nowego wozu dla pakoskich strażaków? (2013-01-09)

Wydatki naszej Gminy w roku 2013 określa uchwała budżetowa, pod­jęta przez Radę Miej­ską, która publikowana jest w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej link…

czemu pakoska policja zamiast patrolowac miasto noca to spia na ulicy cmetnarnej ??i sa na to dowody (2013-01-09)

Jeśli są na to dowody, proszę o dostar­czenie ich.

Panie Burmistrzu.Jezdze tyle lat przez łacko..gdzie jest tam oswietlenie... (2013-01-07)

Lampy solarne zamon­towane są przy drodze gmin­nej w kierunku strzel­nicy myśliwskiej.

Czy jest możliwe przyznanie lub znalezienie mieszkania dla 3-osobowej rodziny? (2012-12-31)

Na podobne pytanie odpowiedziałem 1.10.2012

Czy jest szansa powrotu pociągów osobowych do Pakości?. (2012-12-24)

Na to pytanie już odpowiadałem w czerwcu br. Nie­stety nic w tej sprawie się nie zmieniło.

Czy na "Dni Pakości" 2013" mógłby być zespół Happysad? Pakość jest najlepsza ;) (2012-12-18)

Dziękuję za miłe słowa. Propozycję prze­syłam do Ośrodka Kul­tury, organizatora kon­cer­tów pod­czas Dni Pako­ści. Pozdrawiam

czy mozna zmienic lampki z choinki i tego wykonanie to jest okropne jak te kable tak wisza (2012-12-13)

Zapraszam do ratusza lub CIT, roz­ważymy nowe propozycje.

Szanowny Panie, mam pytanie, dlaczego kapliczka Brama Jerozolimska nie została odrestaurowana? (2012-11-22)

Ten obiekt nie był objęty realizowanym przez Gminę projek­tem, wchodził w skład kaplic odrestaurowywanych przez Kustosza Kal­warii i Fun­dację. Ponadto, według opinii specjalistów, jej obecny kształt odbiega w spo­sób znaczący od wer­sji pier­wot­nej, w związku z czym konieczna jest jej cał­kowita przebudowa.

Czy władze planują konsultacje społeczne w sprawie wyboru opłat za śmieci - jak w innych miastach? (2012-11-22)

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czysto­ści i porządku w gminach nakłada na nas obowiązek prze­prowadzenia kam­panii infor­macyj­nej i edukacyj­nej dotyczącej nowych zasad gospodarki odpadami. Takie działania planujemy zin­ten­syfikować od początku nowego roku. Badania ankietowe wśród miesz­kań­ców gminy w sprawie zasad zbiórki odpadów i wyboru spo­sobu naliczania opłaty prze­prowadzone zostały w dniach 21 września — 5 paź­dzier­nika br. Wzór ankiety dostępny był m.in. na stronie inter­netowej (link do badania)

Gdzie man zgłosić proceder spalania smieci j zadymiania osieiedla (2012-11-16)

Opisana sytuacja jest w myśl obowiązujących przed­pisów nie­do­pusz­czalna i stanowi wykroczenie. Zgłoszenia należy dokonać w Policji lub Urzędzie Miejskim.

Czy jest szansa na oświetlenie nowo powstałego parkingu przy ul.Mogileńskiej (2012-11-13)

Oświetlenie na terenie osiedla Kujaw­skiej Spół­dzielni Miesz­kaniowej jest jej własno­ścią, a Gmina par­tycypuje w kosz­tach utrzymania. Z pytaniem należy zwrócić się do Spółdzielni.

Kiedy wróci na ulice Ogrodową znak ograniczający tonaż, który wyrwali wandale? (2012-11-09)

Znak powrócił na swoje miejsce.

Czy gmina wybrała już sposób pobierania opłat za śmieci w związku z nową ustawą? (2012-11-08)

Pierw­sze uchwały, dotyczące nowych regulacji związanych z gospodarką odpadami, Rada Miej­ska podej­mie praw­dopodob­nie na naj­bliż­szej sesji, planowanej na koniec listopada.

Szanowny Panie, dlaczego kapliczki odnowionej Kalwarii nie są ponumerowane i opisane? (2012-10-25)

Ponie­waż realizowany projekt prze­widywał tylko główne tablice infor­macyjne. Myślę, że wspól­nie z Fun­dacją „Kal­waria Pakoska” uda się jesz­cze wiele poprawić.

Czy zadowolony jest Pan z pracy sołtysów którzy są w naszej gminie. (2012-10-25)

Tak, jestem zadowolony. To nie­łatwa spo­łeczna funkcja.

Dlaczego w Pakości nie ma karetki pogotowia ratunkowego, tak jak w Janikowie, Kruszwicy? (2012-10-25)

Pytanie można by odwrócić: dlaczego nasza Straż obsługuje rów­nież Janikowo? Uważam, że roz­wiązanie z jedną karetką ratun­kową, obsługującą Janikowo i Pakość, jest w pełni uzasad­nione ekonomicz­nie. Podob­nie ze Strażą Pożarną.

Dlaczego na pakoskim rynku wisi flaga UE? Jestem przeciwny. Czy można liczyć na jej zdjęcie? (2012-10-16)

Flaga europej­ska jest sym­bolem Unii Europej­skiej. Jej obec­ność na głów­nym placu naszego miasta świad­czy o naszej toż­samo­ści i jed­no­ści z krajami wchodzącymi w jej skład. Nasza wola przy­stąpienia do krajów Wspól­noty została potwier­dzona w referen­dum przed­ak­cesyj­nym. Proponuję uszanować wolę większości.

Dlaczego na stronie nie ma planu miasta ? (2012-10-11)

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na jego brak w pakoskim ser­wisie — poleciłem zbadanie problemu. Otrzymałem zapew­nienie o jego przy­wróceniu w ciągu naj­bliż­szych godzin. (ze strony głównej-​górne menu: Miasto i Gmina/​Plan Miasta)

Czy w Pakości powstanie kolejny market i co z drobnymi przedsiębiorcami ? (2012-10-02)

Pytanie zdaje się dotyczy prac roz­biór­kowych przy ul. Bar­ciń­skiej. Jest to teren prywatny i to wła­ściciel nie­ruchomo­ści ma pomysł na jego zagospodarowanie. Trudno mi stwier­dzić, czy to będzie mar­ket. Rozumiem kon­tekst drugiej czę­ści pytania, ale zarówno „drob­nym przed­siębior­com”, jak i wła­ścicielowi nie­ruchomo­ści przy ul. Bar­ciń­skiej, życzę samych suk­cesów w prowadzonej działalności.

Czy młode małżeństwo ma szanse na własne mieszkanie w gminie pakość?czy oraz ile trzeba czekać (2012-10-01)

Myslę, że tak, choć problem do łatwych nie należy i to nie tylko u nas. Młode mał­żeń­stwo powinno poszukiwać w zasobach spół­dziel­czych, prywat­nych oraz komunal­nych. W przy­padku ubiegania się o miesz­kanie z zasobów komunal­nych stosowne podanie należy złożyć w Urzędzie Miej­skim i sprawa roz­patrywana jest indywidual­nie. Po zakwalifikowaniu się na listę przy­działu miesz­kań należy nie­stety czekać na propozycję przy­działu mieszkania.

Czy inwestycja na Kalwarii bedzie w jakiś sposób chroniona myślę tu o monitoringu ? (2012-09-24)

Gmina ze swej strony zapewni sys­tem ochrony Parku. Obser­wując jed­nak dotych­czasowe „osiągnięcia wan­dali” obawiam się, że bez szeroko pojętej pomocy wszyst­kich miesz­kań­ców, korzystających z Parku, skuteczna jego ochrona nie jest możliwa.

Stare budynki i kamienice w Pakości wyglądają coraz gorzej. Czy można coś z tym zrobić? (2012-09-24)

Miasto może inwestować jedynie we własny zasób nie­ruchomo­ści. Problem polega na tym, że więk­szość starych kamienic jest własno­ścią prywatną lub wspól­not miesz­kań­ców, które decydują, na jakie cele należy prze­znaczyć fun­dusz remontowy.

Czy mogę liczyć na pomoc od miasta w celu otwarcia małej hali produkcyjnej ? (2012-09-24)

Tak, ale zależy o jaką formę pomocy chodzi. Miasto nie dys­ponuje wol­nymi halami. Proszę o osobiste skon­tak­towanie się w celu omówienia szczegółów.

Kiedy zostanie otwarte Centrum Informacji Turystycznej? (2012-09-03)

Oficjalne otwar­cie CIT nastąpi po zakoń­czeniu realizacji projektu pn. „Utworzenie Parku Kul­turowego…” Już dzisiaj jed­nak prze­niósł swoją siedzibę Referat Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy i można odwiedzać to miej­sce w godzinach pracy Urzędu.

Jak Pan ocenia działania Stowarzyszenia z Wielowsi. (2012-09-03)

Bar­dzo pochlebnie.

Czy da się jakoś uatrakcyjnić Pakość w tzw. małą architekturę? (2012-09-03)

Proszę o kon­kretne propozycje.

Kiedy w końcu wejdzie nowa Tv kablowa?? (2012-08-31)

Pytanie skierujemy do inwestora, z prośbą o podanie ter­minów realizacji inwestycji.

Dlaczego w naszym mieście idąc z bloków na miasto nie ma żadnej ławki? (2012-08-30)

Problem polega na braku wła­ściwej lokalizacji. Miej­sce przy ul. Lipowej, to prywatny teren a wła­ściciel nie wyraża zgody. Jesteśmy otwarci na propozycje. Pozdrawiam

Co pakosc planuje na zakonczenie lata? (2012-08-09)

W sprawie imprez planowanych w sierp­niu odsyłam do strony OKiT-​u. Pozdrawiam.

Czy można dokładnie określić kiedy nastąpi zwieńczenie prac odnośnie stadionu. (2012-07-27)

Nie jest określony ter­min budowy zadaszenia trybun. Realizacja uzależ­niona jest od przy­gotowania stosow­nej dokumen­tacji, zgromadzenia określonych środ­ków finan­sowych oraz wprowadzenia zadania do budżetu gminy. Należy śledzić uchwalany corocz­nie w grud­niu budżet gminy.

Od kilku lat słyszy się o powstaniu w Pakości straży miejskiej. Czy to rzeczywiście jest w planach? (2012-07-25)

Od kilku lat, jako bur­mistrz Pako­ści, odczuwam potrzebę funk­cjonowania takiej jed­nostki, przede wszyst­kim dla realizacji zadań o charak­terze porząd­kowym. Szacun­kowy koszt powołania takiej instytucji o minimal­nym wymiarze, to ok. 400 tys. zł w pierw­szym roku, dlatego też brak jest ostatecz­nej decyzji w tej sprawie.

Czy w pakości będzie kiedyś wybudowany basen (2012-07-25)

Są takie pomysły i plany. Określenie dokład­nego ter­miu realizacji na tym etapie nie jest możliwe.

Czy Pakoski Stadion Miejski doczeka się zadaszonych trybun? (2012-07-25)

Kon­sekwent­nie od kilku lat prze­budowujemy obiekt Stadionu Miej­skiego, wyposażając zarówno płytę boiska, jak i zaplecze w nowe elementy. Zwień­czeniem tych działań powinno być wybudowanie zadaszenia głów­nej trybuny.

Czy zasobach gminnych są działki budowlane (2012-07-08)

Ilu obecnie mieszkańców liczy miasto Pakość? (2012-07-04)

Dane statystyczne dotyczące gminy — między innymi liczba miesz­kań­ców, znaj­dują się w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej: http://​bip​.pakosc​.pl/​?​c​i​d​=​8

Szopy na Mikołaja kiedy rozbiórka (2012-07-02)

Teren, o którym mowa, jest terenem wspól­not miesz­kaniowych. Zebranie człon­ków tych wspól­not odbędzie sie 11 lipca 2012 r, po którym zapadną stosowne decyzje.

Czy znajdą się pieniądze na zakup nowego wozu dla pakoskich strażaków? (2012-06-29)

Na funk­cjonowanie OSP w 2011 roku Gmina prze­znaczyła kwotę 315 tys. zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia, w tym łodzi płaskoden­nej, 66 tys. zł. Remont remizy, prowadzony od 2007 roku, pochłonął kwotę ponad 150 tys. zł. i to był nasz priorytet, jeśli chodzi o wydat­kowanie środ­ków na cele bez­pieczeń­stwa ppoż. Obec­nie, wspól­nie z zarządem OSP, należy skupić się na dal­szym doposażaniu jed­nostki, w tym rów­nież pozyskaniu środ­ków na zakup wozu bojowego.

Kiedy pani Przychodzka wróci do MGOK-u tak jak to obiecywał jeden z polityków PSL? (2012-06-27)

Pytanie należałoby skierować do Dyrek­torki OKiT-​u, która zatrud­nia i zwal­nia pracow­ników tej instytucji.

Po jakiej szkole jest pan Nieznalski i jakie ma kompetencje ze bez konkursu pracuje w gminie (2012-06-26)

Odpowiedzi już udzieliłem. Stanowisko, które zaj­muje Pan Nie­znal­ski nie jest stanowiskiem urzęd­niczym, w związku z czym nie pod­lega trybowi naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Kiedy ul. Kwiatowa doczeka się kanalizacji? (2012-06-26)

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Pakość, obej­mujący lata 20072013, nie prze­widuje budowy kanalizacji ul. Kwiatowej. Obec­nie, z ulic Osiedla 600-​lecia i przy­ległych (ogłoszony prze­targ na II etap), w przy­szłym roku planujemy przejść z roz­budową sieci kanalizacyj­nej do Rybitw i terenów byłych zakładów lniarskich.

Czy miasto kiedyś będzie się starać o przywrócenie połączenia kolejowego z innymi miastami? (2012-06-28)

Zapew­nienie trans­portu kolejowego nie jest zadaniem samorządu gmin­nego. Ponadto myślę, że o zamknięciu połączenia kolejowego relacji Ino­wrocław — Wągrowiec zadecydowały względy ekonomiczne oraz zły stan tech­niczny tego szlaku kolejowego. Propozycja pod­jęcia starań o przy­wrócenie połączenia jest jed­nak ciekawa i warta rozważenia.

Panie Burmistrzu interesuje mnie kwestia zatrudnienia Pana Nieznalskiego (2012-06-21)

Pan Marek Nie­znal­ski zatrud­niony jest na stanowisku asystenta ds. rol­nych. Nie jest to stanowisko urzęd­nicze, na które obligatoryj­nie ogłasza się kon­kursy. Zaj­muje się m.in. sprawami wykorzystania środ­ków w ramach PROW, roz­liczaniem fun­duszu sołec­kiego i szeroko pojętej współ­pracy z sołec­twami, przy­gotowywaniem dokumen­tacji dot. strat w rol­nic­twie. O ocenę Jego pracy warto byłoby zapytać soł­tysów. Osobi­ście uważam, że mieliśmy lukę, którą Pan Nie­znal­ski wła­ściwie wypełnił.

ul. Różana kiedy doczekamy się kanalizacji i kiedy zostanie ułożona nawierzchnia ? (2012-06-20)

Wieloletni Plan Inwestycyjny, obowiązujący do roku 2013, nie prze­widuje realizacji tych inwestycji. Z ulic Osiedla 600-​lecia i przy­ległych (ogłoszony prze­targ na II etap), w przy­szłym roku planujemy przejść z roz­budową sieci kanalizacyj­nej do Rybitw i terenów byłych zakładów lniar­skich. Kolejny Plan będzie obej­mował lata 20142015.

Panie Burmistrzu, Czy możliwa jest budowa krytej pływalni w Pakości w niedalekiej przyszłości? (2012-06-20)

Pytanie podobne do tego, dotyczącego budowy hali spor­towej. Budowa krytej pływalni jest moż­liwa, ale musimy pod­jąć taką decyzję pod­czas opracowywania, na początku przy­szłego roku, nowej strategii roz­woju gminy, wybierając inwestycje naj­bar­dziej potrzebne. Ser­decz­nie pozdrawiam.

Kim trzeba być i jakie mieć znajomości by dostać w Pakości mieszkanie? (2012-06-18)

Trzeba być miesz­kań­cem Pako­ści. Jed­nym z warun­ków otrzymania miesz­kania komunal­nego, zgod­nie z uchwałą Rady Miej­skiej, jest minimum 5-​letni okres zamel­dowania na terenie gminy. Każdy wniosek pod­lega zaopiniowaniu przez komisję miesz­kaniową, która ustala listę przy­działu miesz­kań. Problemem jest ich brak na rynku mieszkaniowym.

Czy można przyłączyć Ludkowo do Pakości (2012-06-15)

Teo­retycz­nie taka moż­liwość ist­nieje, decyzje podej­muje Rada Ministrów. Osobi­ście jestem prze­ciwny takim zabiegom, z uwagi na odręb­ność historyczną Ludkowa.

Panie Burmistrzu czy w najbliższej przyszłości zostanie wybudowana hala sportowa? (2012-06-15)

Dziękuję, to pierw­sze zadanie pytanie. To, czy powstanie hala spor­towa zależy od naszej wspól­nej decyzji, którą podej­miemy pod­czas opracowywania nowej strategii roz­woju gminy. Prace nad nią roz­poczną się na początku przy­szłego roku. Osobi­ście uważam, że jest ona potrzebna.

Zaproszenie do skorzystania z bez­płat­nej pomocy prawnej

Uprzej­mie infor­mujemy, iż w dniach 2227 września 2014r. odbędzie się ogól­nopol­ska akcja „Nie­bieski Parasol” – Dni Bez­płat­nych Porad Praw­nych pod hasłem: „Bądź mądry przed szkodą. Praca – Rodzina — Biz­nes”. Towarzyszyć jej będzie szeroka kam­pania infor­macyjna o zasięgu ogól­nopol­skim i lokalnym.

Czytaj więcej: Zaproszenie do skorzystania z bez­płat­nej pomocy praw­nej

KontaktyCen­trala Urzędu

525665024
525666073
525666074Sekretariat

525666072
525666076
fax 525666075

Bur­mistrz — Zyg­munt Groń

525666072

Z-​ca Bur­mistrza — Szymon Łepski

525666072

Sekretarz Gminy — Joanna Zemełka

525666085

Skarb­nik — Anna Kruszka

525666077

Księgowość

525666078

Kasa

525666079

Płace

525666080


Podatki, opłaty lokalne

525666081
525666082

Ewiden­cja lud­no­ści, wydawanie dowodów osobistych

525666083

Urząd Stanu Cywil­nego, ochrona danych osobowych, współ­praca z zagranicą, roz­wiązywanie problemów alkoholowych, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ochrona zabytków

525666084

Biuro Rady Miej­skiej, Kadry

525666086

Peł­nomoc­nik Bur­mistrza ds. rolnych

525666087

Leśnic­two, gospodarka wodna, roz­wój gospodar­czy, gospodarka miesz­kaniowa

Ochrona środowiska, ochrona przy­rody, inwestycje, gospodarka komunalna

525666088

525666089

Budow­nic­two, planowanie prze­strzenne, inwestycje

525666090

Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

525666093

Roz­liczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

525666094

Oświata i kul­tura, sport i turystyka, promocja Gminy

523569041

Referaty

 1. Organizacyjno — Prawny
 2. Komunalno — Inwestycyjny, Rol­nic­twa i Ochrony Środowiska
 3. Spraw Obywatel­skich, Obron­nych i Ochrony Zdrowia
 4. Finan­sowy
 5. Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy
 6. Urząd Stanu Cywilnego

Szer­sza infor­macja o referatach oraz spo­sobie załatwiania spraw w Biuletynie Infor­macji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD