Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Przy­pominamy o moż­liwo­ści skorzystania z bonifikaty

Zgod­nie z uchwałą Nr IV/​37/​2019 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jed­norazowo za prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów, stanowiących dotych­czas własność Gminy Pakość (Dzien­nik Urzędowy Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego z 2019 r. poz. 1206), w przy­padku zain­teresowania skorzystaniem z 40% bonifikaty od opłaty jed­norazowej za prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów, należy złożyć w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jed­norazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (druk w załącz­niku i do pobrania w wer­sji papierowej w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści) oraz uiścić opłatę jed­norazową w ter­minie do 31 grud­nia 2020 r.

Warun­kiem udzielenia bonifikaty jest brak zadłużenia w opłacie rocz­nej z tytułu użyt­kowania wieczystego.

W przy­padku pytań, infor­macji udziela Inspek­tor ds. gospodarki nie­ruchomo­ściami i roz­woju gospodar­czego – nr telefonu: 52 566 60 88.

pdfWzór zgłoszenia166.37 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD