Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Przy­pominamy o obowiązku spisania swojego gospodar­stwa w Spisie Rol­nym 2020

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycz­nym dostar­czającym szerokiego zakresu infor­macji o gospodar­stwach rol­nych na wszyst­kich szczeblach podziału terytorial­nego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspól­nej Polityki Rolnej.

Udział w spisie rol­nym jest obowiąz­kowy, a użyt­kow­nicy gospodarstw rol­nych są zobowiązani do udzielania dokład­nych, wyczer­pujących i zgod­nych z prawdą odpowiedzi.

Od 1 paź­dzier­nika br. rach­mistrzowie spisowi roz­poczynają wywiady telefoniczne, w ten spo­sób pomogą rol­nikom wypeł­nić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicz­nym jest taki sam jak w for­mularzu do samospisu dostęp­nym na stronie spisrolny​.gov​.pl.

Wszel­kich infor­macji na temat Spisu Rol­nego udziela gminny koor­dynator — nr tel. (52) 566 60 87. Ponadto w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści znaj­duje się wyznaczone stanowisko do samospisu dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Plakat zachęcający do spisania się w Powszechnym Spisie Rolnym

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD