Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Przy­pominamy o złożeniu deklaracji do CEEB

Przy­pominamy, że do 30 czerwca 2022 r. każdy wła­ściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Cen­tral­nej Ewiden­cji Emisyj­no­ści Budyn­ków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budyn­kach miesz­kal­nych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiąz­kowe. Deklarację można złożyć w for­mie elek­tronicz­nej, czyli przez inter­net lub w for­mie papierowej – wypeł­niony dokument można wysłać listem lub złożyć osobi­ście w Urzędzie Miej­skim w Pakości.

Druki do pobrania dostępne pod adresem: http://​www​.pakosc​.pl/​d​o​m​-​m​i​e​s​z​k​a​n​i​e​-​s​r​o​d​o​w​i​s​k​o​/​o​b​o​w​i​a​z​e​k​-​z​l​o​z​e​n​i​a​-​d​e​k​l​a​r​a​c​j​i​-​o​-​z​r​o​d​l​a​c​h​-​c​i​e​p​l​a​-​2​.​h​t​m​l

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD