Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Przy­stąpiliśmy do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

W dniu wczoraj­szym w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej.

Po stwier­dzeniu prawomoc­no­ści i zatwier­dzeniu proponowanego porządku obrad Radni zgłosili swoje inter­pelacje m.in. o braku chod­nika od strony dom­ków jed­norodzin­nych obok nowo wybudowanego ronda czy usunięcie krzaków w Jan­kowie.

Pod­czas wczoraj­szej sesji radni pod­jęli uchwałę w sprawie przy­stąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby nie­peł­nospraw­nej” – edycja 20192020 w ramach Solidar­no­ściowego Fun­duszu Wspar­cia Osób Nie­peł­nospraw­nych. Program prze­widuje, że osoba nie­peł­nosprawna w stop­niu znacz­nym lub umiar­kowanym będzie mogła skorzystać z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codzien­nych czyn­no­ści, załatwieniu spraw urzędowych czy podej­mowaniu aktyw­no­ści spo­łecz­nej. Program ma na celu rów­nież prze­ciw­działaniu dys­kryminacji i wykluczeniu spo­łecz­nemu osób nie­peł­nospraw­nych poprzez umoż­liwienie im uczest­nic­twa w wydarzeniach spo­łecz­nych, kul­tural­nych czy spor­towych. Środki na realizację programu w wysoko­ści 55 350,00 zł zostaną nam prze­kazane w roku bieżącym. Osoba korzystająca z pomocy nie ponosi żad­nych odpłat­no­ści.

Radni łącz­nie uchwalili 7 uchwał.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD