Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Punkt konsultacyjno-​informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Aby ułatwić miesz­kań­com przy­stąpienie do Programu Czyste Powietrze i umoż­liwić załatwienie for­mal­no­ści na miej­scu, bez koniecz­no­ści udawania się do siedziby WFOŚiGW w Toruniu, kilka miesięcy temu w Urzędzie Miej­skim powstał punkt konsultacyjno-​informacyjny.

Miesz­kańcy mogą skorzystać z bez­płat­nej pomocy w przy­gotowaniu wniosku o dofinan­sowanie na zakup i mon­taż jed­nego źródła ciepła lub ter­momoder­nizację domu.

Wniosek można złożyć za pośred­nic­twem Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, a ich roz­patrzeniem zaj­mie się Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu.

Punkt konsultacyjno-​informacyjny czynny jest w godzinach:
Poniedziałek, środa, czwar­tek od 13.00 do 15.00;
Wtorek od 13.00 do 16.00;
Piątek od 13.00 do 14.00.

Z uwagi na czas potrzebny na złożenie wniosku należy przyjść z minimum 30 minutowym wyprzedzeniem.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD