Twój urząd

Radni uchwalili Budżet Obywatel­ski na 2019 rok

W tym roku, podob­nie jak w roku ubiegłym, miesz­kańcy Pako­ści zdecydują bez­pośred­nio o tym, na jakie pomysły prze­znaczone zostanie 200 000,00 złotych z gmin­nego budżetu. Zeszłoroczna edycja budżetu obywatel­skiego cieszyła się dużym zaan­gażowaniem miesz­kań­ców, a wybrane projekty zrealizowane zostaną w bieżącym roku.

We wtorek, 27 marca 2018 r. pod­czas XXIX sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści radni pod­jęli uchwałę w sprawie prze­prowadzenia kon­sul­tacji z miesz­kań­cami gminy Pakość, dotyczących realizacji projektu pn. budżet obywatel­ski Gminy Pakość na 2019 r. Projekt uchwały w tej sprawie, określający zasady i tryb prze­prowadzania kon­sul­tacji, przed­stawił zastępca bur­mistrza Szymon Łepski.

W 2019 roku do roz­dysponowania będzie 200 000,00 zł, w tym kwotę 116 000,00 zł prze­znacza się na realizację zadań na obszarze miasta Pakość, a kwotę 84 000,00 zł. na realizację zadań na obszarze wiej­skim. Zmiany, jakie zostały wprowadzone w tegorocz­nej edycji, głów­nie dotyczą spo­sobu zgłaszania propozycji. W tym roku Miesz­kańcy, oprócz składania wniosków w wer­sji papierowej, będą mogli zgłaszać swoje pomysły w for­mie elek­tronicz­nej poprzez zeskanowanie for­mularza oraz wysłanie na wskazany adres e-​mailowy. Ter­min składania propozycji do budżetu określony został w pod­jętej uchwale od 30 kwiet­nia do 15 czerwca 2018 r., natomiast głosowanie odbędzie się po weryfikacji formalno-​merytorycznej zgłoszonych zadań, w ter­minie od 13 sierp­nia do 17 września 2018 r.

Radni złożyli inter­pelacje, które dotyczyły w głów­nej mierze cząst­kowych napraw dróg gmin­nych, przy­cinania drzew i krzewów oraz zmiany organizacji ruchu w kilku miej­scach miasta oraz gminy, a jedna z inter­pelacji dotyczyła wymiany donic z kwiatami przy par­kingu Urzędu Miej­skiego. Odpowiedzi na zgłoszone inter­pelacje oraz zapytania rad­nych udzielił bur­mistrz Pako­ści Wiesław Kończal.


Pod­czas sesji Rada Miej­ska pod­jęła 11 uchwał, radni zapoznali się z 2 sprawozdaniami.

IMG 6219

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD