Twój urząd

Regionalny Punkt Informacyjno-​Doradczy w Inowrocławiu

Angażując się w pomoc dla uchodź­ców z Ukrainy Wyż­sza Szkoła Gospodarki w Byd­gosz­czy, Kolegium Nauk Spo­łecz­nych w Ino­wrocławiu uruchomił Regionalny Punkt Informacyjno-​Doradczy.

W punk­cie miesz­czącym się przy ul. Świętokrzyskiej 6 w Ino­wrocławiu, interesanci uzyskają wspar­cie w pozyskiwaniu infor­macji na temat pomocy praw­nej, medycz­nej oraz psychologicz­nej. Otrzymają wskazówki dotyczące poszukiwania legal­nej pracy, założenia numeru PESEL oraz konta w banku.

Zdjęcie: Kolegium Nauk Spo­łecz­nych w Ino­wrocławiu WSG

puntk info