Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Remonty na drogach gminnych

Wiosna ruszyła, a więc na drogach gmin­nych roz­poczęły się remonty cząst­kowe nawierzchni zarówno grun­towych, jak i asfaltowych.

Suk­cesyw­nie, w miarę posiadanych materiałów drogo­wych oraz środ­ków finan­sowych zabez­pieczonych na ten cel w budżecie Gminy Pakość na 2020rok, prowadzone są działania mające na celu uzupeł­nianie ubyt­ków w nawierzchni, a także ich wyrów­nanie i profilowanie. W bieżącym roku remonty cząst­kowe utwar­dzonych nawierzchni dróg, ulic i placów realizuje Zakład Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski z siedzibą w Mogil­nie.

Ponadto dzięki nawiązanej przez Bur­mistrza współ­pracy z dyrek­cją Lafarge Cement S.A. udało nam się utwar­dzić drogi grun­towe w sołec­twie Radłowo na odcin­kach dróg gmin­nych relacji Radłowo — Piech­cin i Radłowo — Szeroki Kamień. W miesiącu maju otrzymaliśmy od spółki Lafarge 800t kruszywa wapien­nego, które zostało roz­dysponowane na naszych drogach.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD