Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Rewitalizacja Rynku zakończona

Prace przy rewitalizacji rynku zostały zakoń­czone, a jego odbiór miał miej­sce w dniu dzisiej­szym. W ramach rewitalizacji powstała nie tylko nowa nawierzch­nia ale także elementy małej architektury.

Całość placu wyłożona została kostką betonową o kolorze szaro-​czarnym, wyznaczono nowe chod­niki. Nowy rynek zyskał też sporo zieleni – dookoła dokonano nowych nasadzeń, przez co płyta rynku pomniej­szyła się. Posadzono róże, roz­plenice japoń­skie, miskanty chiń­skie, buksz­pany, lipy oraz ber­genie. Wykonano nawod­nienie kropel­kowe oraz przy­łącze wodociągowe wraz ze stud­nią wodomierzową oraz studzien­kami. Spacerowiczów ucieszy rów­nież mała architektura.

- Rynek to serce miasta, miej­sce szczególne dla jego miesz­kań­ców. Mam nadzieję, że rewitalizacja przy­ciągnie na rynek wiele osób, będąc praw­dziwym miej­scem odpoczynku, zarówno dla star­szych, jak i naj­młod­szych miesz­kań­ców. Nie­pod­ważalną zaletą jest też zupeł­nie nowy i estetyczny wygląd tej czę­ści miasta, której piękno będziemy obser­wować szczegól­nie w okresie wiosenno – let­nim - powiedział bur­mistrz Zyg­munt Groń.
Gmina Pakość na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści” otrzymała łączne dofinan­sowanie w wysoko­ści 478 654,59 zł, ze środ­ków Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020 oraz budżetu Pań­stwa. Cał­kowity koszt realizacji robót budow­lanych wynikających z umowy zawar­tej przez Gminę Pakość z Firmą DOMBRUK Paweł Domagała z Janusz­kowa to 947 087,29 zł.

poziom kolor

DSC 3887

DSC 3890

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD