Twój urząd

Przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji na lata 20162023

Uchwałą nr XXXII/​345/​2018 z dnia 6 września 2018 r. Rada Miej­ska w Pako­ści przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023.

treść programu…

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści ws konsultacji

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje o spo­rządzeniu projektu Lokal­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023 i planowanych kon­sul­tacjach spo­łecz­nych ww. dokumentu. Kon­sul­tacje prze­prowadzone będą w okresie od 16 kwiet­nia 2018 r. do 30 kwiet­nia 2018 r.

Czytaj więcej: Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści ws kon­sul­tacji

Przyjęto uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rada Miej­ska w Pako­ści w dniu 28 lutego 2017 przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Treść uchwały…

Raport z kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162014 oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Raport z kon­sul­tacji spo­łecz­nych w sprawie projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 20162024

Czytaj więcej: Raport z kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata…

Rewitalizacja Gminy Pakość — kon­sul­tacje społeczne

Dnia 1 grud­nia 2016 r. o godz. 13.00 oraz 8 grud­nia 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści (sala nr 17, I piętro) odbędą się spo­tkania kon­sul­tacyjne w sprawie projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zapraszamy wszyst­kich zain­teresowanych na spotkanie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD