Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Aktualizacja Lokal­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023

Uchwałą nr XIII/​115/​2020 z dnia 23 stycz­nia 2020 Rada Miej­ska w Pako­ści przyjęła Aktualizację Lokal­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023.

pdfZalacznik_Aktualizacja_LPR_dla_Gminy_Pakosc_na_lata_2016-2023.pdf3.35 MB

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści z dnia 18.11.2016

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści z dnia 18 listopada 2016 r. dot. kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. treść…

Zapraszamy do kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu GPR dla Gminy Pakość na lata 20162024

Szanowni Pań­stwo,

Zapraszamy do kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162024. Rewitalizacja, to proces obej­mujący swoim zasięgiem szeroki wachlarz prze­mian spo­łecz­nych, prze­strzen­nych i ekonomicz­nych na obszarze, znaj­dującym się w kryzysie. Jej celem jest przy­wrócenie do życia zdegradowanej czę­ści miasta i obszaru wiej­skiego oraz uzupeł­nienie jej o nowe funkcje.

Czytaj więcej: Zapraszamy do kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu GPR dla Gminy Pakość na lata 20162024

Ter­min kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162024

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści z dnia 10.11.2016 r. o ter­minie prze­prowadzenia kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162024. treść…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD