Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Aktualizacja Lokal­nego Programu Rewitalizacji na lata 20162023

Uchwałą nr VIII/​69/​2019 z dnia 27 czerwca 2019 Rada Miej­ska w Pako­ści przyjęła Aktualizację Lokal­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023.

pdftreść programu…3.13 MB

Przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji na lata 20162023

Uchwałą nr XXXII/​345/​2018 z dnia 6 września 2018 r. Rada Miej­ska w Pako­ści przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023.

treść programu…

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści z dnia 18.11.2016

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści z dnia 18 listopada 2016 r. dot. kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. treść…

Zapraszamy do kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu GPR dla Gminy Pakość na lata 20162024

Szanowni Pań­stwo,

Zapraszamy do kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162024. Rewitalizacja, to proces obej­mujący swoim zasięgiem szeroki wachlarz prze­mian spo­łecz­nych, prze­strzen­nych i ekonomicz­nych na obszarze, znaj­dującym się w kryzysie. Jej celem jest przy­wrócenie do życia zdegradowanej czę­ści miasta i obszaru wiej­skiego oraz uzupeł­nienie jej o nowe funkcje.

Czytaj więcej: Zapraszamy do kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu GPR dla Gminy Pakość na lata 20162024

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD