Twój urząd

Rewitalizacyjne plany w Pakości

Nie­spełna kilka dni temu Zarząd Wojewódz­twa Kujaw­sko Pomor­skiego zaopiniował pozytyw­nie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 20162023.

Priorytetowym zadaniem w ramach Programu, które nasz samorząd zamierza realizować w naj­bliż­szym czasie będzie zadanie pn.: Adap­tacja budynku po Przed­szkolu Publicz­nym w Pako­ści na potrzeby utworzenia domu dzien­nego pobytu i terapii dla osób star­szych w Pakości.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, przede wszyst­kim naj­star­szych miesz­kań­ców Pako­ści i sołectw. Przy­po­mnieć należy, iż już nie­długo zakoń­czy się budowa nowego przed­szkola miej­skiego, natomiast dotych­czasowy budynek przed­szkolny, po prze­prowadzeniu odpowied­niej moder­nizacji, stanowić będzie dla naszych seniorów idealne miej­sce spo­tkań, wypoczynku, udziału w róż­nych zajęciach o charak­terze rekreacyj­nym oraz poprawiającym m.in. spraw­ność fizyczną.

Projekt zakłada m.in. wykonanie w adap­towanym budynku: sali klubowej, pokoju wypoczyn­kowego, pomiesz­czenia dla potrzeb terapeutyczno – rehabilitacyj­nych, jadalni, kuchni wraz z zapleczem, pod­jazdu dla osób nie­peł­nospraw­nych, prze­budowy wej­ścia w celu dostosowania do potrzeb osób nie­peł­nospraw­nych oraz remontu elewacji budynku. Ponadto
w ramach projektu prze­widuje się rów­nież zakup wyposażenia nie­zbęd­nego do planowanych zajęć.

Szacun­kowa war­tość projektu to kwota 2 069 412,00 zł., w tym dofinan­sowanie ze środ­ków unij­nych stanowić będzie ok 85% war­to­ści zadania, tj. kwotę 1 759 000,00 zł.

DSC07760

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD