Twój urząd

Roboty drogowe w Węgiercach

Trwają prace związane z moder­nizacją drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych, polegające na prze­budowie drogi gmin­nej nr 150450C relacji Węgierce-​Centrum.

Realizowane zadanie polega na wykonaniu poszerzenia ist­niejącej pod­budowy do szeroko­ści 6,0 m, ułożeniu war­stwy wiążącej z betonu asfal­towego, wykonaniu war­stwy ścieral­nej z betonu asfal­towego, wykonaniu pod­budowy na zjaz­dach i nawierzchni z betonu asfal­towego, umoc­nieniu poboczy kruszywem łamanym oraz odtworzeniu rowu na długo­ści 84 mb, a także wykonaniu dwóch prze­pustów drogo­wych i wykonaniu odwod­nienia poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni.

Moder­nizowana droga prze­biega przez cen­trum wsi Węgierce i jest jedyną, główną drogą dojaz­dową do pól upraw­nych. Dzięki uzyskanej przez gminę Pakość dotacji z Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego w wysoko­ści 117 000,00 zł. zmoder­nizowana zostanie droga gminna na odcinku 0,641 km. Koszt wykonania cało­ści robót wynosi 579 369,41 zł. Zadanie realizuje Zakład Usług Drogo­wych Marek Smorczyński.

Należy nad­mienić, że przed dwoma miesiącami Powiat Ino­wrocław­ski prze­budował znaczny odcinek drogi powiatowej, prowadzącej w kierunku Węgierc i Gorzan, na terenie Gminy Pakość, co wpłynęło na poprawę warun­ków podróżowania miesz­kań­ców Węgierc w kierunku Kościelca i Janikowa.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD