Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Rol­niku przy­pominamy o zwrocie podatku akcyzowego

Przy­pominamy o moż­liwo­ści odzyskania podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do bur­mistrza Pako­ści w ter­minie od 1 sierp­nia do 31 sierp­nia 2022 r. Do wniosku należy załączyć fak­tury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. oraz oświadczenie.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użyt­ków rol­nych oraz 40,00 zł * śred­nia roczna liczba dużych jed­nostek prze­liczeniowych bydła.

cornfield 6550630 1920

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD