Twój urząd

Roz­poczęcie prac nad projek­tem Budżetu Gminy Pakość na 2018 r.

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że roz­poczęły się prace nad przy­gotowaniem projektu budżetu Gminy Pakość na 2018 r. Wszyscy zain­teresowani miesz­kańcy gminy, organizacje spo­łeczne oraz przed­siębiorcy mogą składać do projektu propozycje zadań, które ewen­tual­nie miałyby być realizowane w 2018 r.

Stosowne wnioski należy składać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści w ter­minie do 30 września 2017 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD