Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­poczęcie prac nad projek­tem budżetu Gminy Pakość na 2021r.

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że roz­poczęły się prace nad przy­gotowaniem projektu budżetu Gminy Pakość na 2021r.

Wszyscy zain­teresowani miesz­kańcy gminy, organizacje spo­łeczne oraz przed­siębiorcy mogą składać do projektu propozycje zadań, które ewen­tual­nie miałyby być realizowane w 2021r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści w ter­minie do 30 września 2020 r.

Wnioski winny określać: rodzaj przed­się­wzięcia, uzasad­nienie celowo­ści jego realizacji, wysokość nakładów finan­sowych oraz źródła finansowania.

Bur­mistrz Pako­ści
/​-​/​Zyg­munt Groń

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD