Twój urząd

Roz­poczęcie prac nad projek­tem budżetu Gminy Pakość na 2022 r.

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że roz­poczęły się prace nad przy­gotowaniem projektu budżetu Gminy Pakość na 2022r. Wszyscy zain­teresowani miesz­kańcy gminy, organizacje spo­łeczne oraz przed­siębiorcy mogą składać do projektu propozycje zadań, które ewen­tual­nie miałyby być realizowane w 2022r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści w ter­minie do 30 września 2021r. w for­mie papierowej, na adres email: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. lub na elek­troniczną skrzynkę podaw­czą EPUAP: /​UMPAKOSC/​SkrytkaESP.
Wnioski pod­pisane przez wnioskodawcę winny określać: rodzaj przed­się­wzięcia, uzasad­nienie celowo­ści jego realizacji, wysokość nakładów finan­sowych oraz źródła finansowania.

Bur­mistrz Pako­ści
/​-​/​Zyg­munt Groń