Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­poczęła się prze­budowa boiska spor­towego w Dziarnowie

Gmina Pakość pozyskała dofinan­sowanie z Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego w wysoko­ści 1.058946,38 zł na moder­nizację boiska spor­towego w Dziar­nowie. Cał­kowity koszt zadania na chwilę obecną wynosi 1.625 065,49 zł.

W ramach inwestycji pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej prze­strzeni wiej­skiej w Dziar­nowie” prze­budowane zostanie ist­niejące boisko spor­towe na boisko wielofunk­cyjne ze sztucz­nej trawy, które posłuży rów­nież do innych aktyw­no­ści fizycz­nych jak np. aerobik, biegi czy ćwiczenia wzmac­niające. Wybudowane zostanie rów­nież zaplecze socjalno-​sportowe wraz z towarzyszącą infrastruk­turą tech­niczną.

- Jest to kolejna inwestycja realizowana na wsi, z czego się bar­dzo cieszę. Przy­czyniamy się do poprawy kom­fortu życia okolicz­nych miesz­kań­ców, zwłasz­cza tych naj­młod­szych, którzy będą mogli aktyw­nie spędzać czas na boisku, a nie przed kom­puterem. Dzięki takim inwestycjom małymi krokami nasze wsie pięk­nieją – powiedział bur­mistrz Zyg­munt Groń.

Realizacja projektu ma na celu umoż­liwienie realizacji projek­tów spo­łecz­nych skierowanych do osób z obszaru rewitalizacji wsi Dziar­nowo: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo­łecz­nym, w szczegól­no­ści korzystających ze świad­czeń pomocy spo­łecz­nej oraz dzieci i młodzieży, dorastających w rodzinach, których nie stać na zapew­nienie dodat­kowych zajęć i treningów.

Zadanie realizowane jest w ramach Działania 7.1 Roz­wój lokalny kierowany przez spo­łecz­ność, Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

logo do dziarnowa

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD