Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­poczęły się prace na drodze w Wielowsi

W tym tygo­dniu roz­poczęły się roboty budow­lane związane z prze­budową drogi gmin­nej nr 150452C relacji Wielowieś-​Wiatrak.

W ramach zadania prze­budowana zostanie droga o długo­ści 700 m. W zakresie robót ujęto wykonanie poszerzenia ist­niejącej pod­budowy do szeroko­ści 4,6 m, wykonanie war­stwy wyrów­naw­czej z kruszywa łamanego, ułożenie war­stwy wiążącej z betonu asfal­towego, umoc­nienie poboczy kruszywem łamanym, odwod­nienie poprzez projek­towane spadki podłużne i poprzeczne oraz wykonanie nawierzchni zjaz­dów z betonu asfal­towego.

Roboty budow­lane wykonuje Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych „INODROG” Sp. z o. o

Cał­kowity koszt zadania wynosi 264.449,95 zł. Na realizację inwestycji Gmina Pakość pozyskała dofinan­sowanie z wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego w wysoko­ści 126 000,00 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD