Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­poczęły się prace przy prze­budowie drogi w Mielnie

Roz­poczęły się prace przy­gotowaw­cze przy prze­budowie drogi gmin­nej nr 150437C relacji Mielno Centrum.

Dzięki uzyskanej przez gminę Pakość dotacji na dofinan­sowanie moder­nizacji dróg dojaz­dowych do grun­tów rol­nych z Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego w wysoko­ści 51 300,00 zł. zmoder­nizowana zostanie droga gminna na odcinku 0,264 km. Koszt wykonania cało­ści robót wynosi 161 460,37 zł.

Inwestycje realizuje firma Zakład Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski z Mogilna, który wygrał prze­targ nieograniczony na wykonanie tego zadania.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD