Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­poczęły się prace w Ludwińcu

Roz­poczęła się prze­budowa drogi gmin­nej relacji Ludwiniec-​Dobieszewiczki, polegająca na ułożeniu na odcinku 450 m nawierzchni bitumicz­nej oraz przy­gotowaniu zjaz­dów do pól.

W chwili obec­nej poszerzane jest koryto drogi. Kwota otrzymanej dotacji na dofinan­sowanie moder­nizacji dróg dojaz­dowych do grun­tów rol­nych z Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego wynosi 81 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji — 194 274,47 zł.

DSC 2292

DSC 2298

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD