Twój urząd

Roz­poczną się pierw­sze prace na drodze wojewódzkiej

Zgod­nie z infor­macją prze­kazaną przez Wykonawcę robót związanych z prze­budową drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno na odcinku od km 0+005 do km 2+220, o długo­ści 2,215 km, od 9 lipca br. roz­poczną się prace przy­gotowaw­cze oraz roboty związane z usuwaniem kolizji z sieciami.

Tym­czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona przez firmę Przed­siębior­stwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLAR­NIA S.A., po wcześniej­szym poin­for­mowaniu mieszkańców.

Jed­nocześnie infor­mujemy, że w dniu 12 lipca 2018r. o godz.10.00 przy Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, odbędzie się uroczyste roz­poczęcie realizacji ww. inwestycji. Swój udział zapowiedzieli m.in. Mar­szałek Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego p. Piotr Cał­becki oraz Wicemar­szałek Wojewódz­twa p. Dariusz Kurzawa. Ser­decz­nie zapraszamy miesz­kań­ców Pakości.

DJI 0123.MOV snapshot 02.04

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD