Twój urząd

Roz­poczynamy realizację inwestycji i zadań

Szanowni Pań­stwo,

Zgod­nie z wcześniej­szym planem roz­poczynamy realizację długo oczekiwanych inwestycji i zadań, których pomyślne wdrożenie w znaczący spo­sób wpłynie na pod­niesienie jako­ści życia miesz­kań­ców naszej gminy, a także pod­niesie jej war­tość mająt­kową. Na pierw­szy plan wysuwa się sprawa prze­budowy drogi wojewódz­kiej Pakość-​Strzelno. Jest to dla wszyst­kich nas kluczowa inwestycja. Zadanie realizowane w poro­zumieniu między Zarządem Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego a Gminą Pakość. Zgod­nie z przyjętym har­monogramem inwestor roz­pocz­nie postępowanie prze­tar­gowe w maju br. Łączne koszty tego przed­się­wzięcia, to kwota ponad 14 mln zł. po stronie Samorządu Wojewódz­twa oraz prawie 4 mln zł. po stronie Gminy Pakość. Rów­nocześnie Powiat Ino­wrocław­ski zakoń­czył postępowanie dotyczące remontu drogi relacji Tuczno-​Rybitwy, którego koszt oszacowany został na kwotę ok. 1 ml 300 tys. zł. przy współ­udziale naszego Samorządu. W połączeniu z gmin­nymi inwestycjami, począw­szy od budowy przed­szkola, aż po mniej­sze zadania, finan­sowane z tzw. fun­duszu sołec­kiego, zakres rzeczowy i finan­sowy tegorocz­nych inwestycji można ocenić jako wyjąt­kowo wysoki, a tym samym i wymagający od Gminy spo­rego wysiłku. Prezen­towane tabelaryczne zestawienie inwestycji obrazuje skalę planowanych zadań, opis ich aktual­nego stanu realizacji oraz mon­taż finansowy.


Wiesław Koń­czal

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD