Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­szerzenie współ­pracy z Ukrainą

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prezes firmy Magic Gar­den Daniel Gacek oraz dyrek­tor wykonaw­czy Stowarzyszenia Regional­nego Połtawy Wołodymyr Mykichuk pod­pisali w dniu wczoraj­szym memoran­dum o wzajem­nym poro­zumieniu i współ­pracy. Dla Gminy Pakość jest to drugie poro­zumienie zawarte z Ukrainą. Pierw­sze pod­pisane zostało 24 września 2018 r.

Celem memoran­dum jest roz­wój dobrego sąsiedz­twa, przyjaznych relacji i współ­pracy poprzez wspieranie i realizację wspól­nych wydarzeń, projek­tów, wymianę infor­macji i doświad­czeń między człon­kami Regional­nego Stowarzyszenia Organów Samorządowych Połtawy, Obwód Połtaw­ski, jed­nost­kami samorządu terytorial­nego, organizacjami i przed­siębior­stwami Rzeczypospolitej Polskiej.

Współ­praca między pakoską firmą Magic Gar­den, a obwodem Połtaw­skim polegać będzie przyjęciu studen­tów z Ukrainy na 3 lub 5-​cio miesięczne prak­tyki w celu zdobywania wiedzy i doświad­czenia.

W uroczysto­ści pod­pisania memoran­dum udział wzięło także 16 bur­mistrzów z Ukrainy. Pod­czas wizyty w Pako­ści mieli okazję zapoznać się ze struk­turą funk­cjonowania samorządu terytorial­nego w Pol­sce, odwiedzić placówki oświatowe oraz zobaczyć Kal­warię Pakoską.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD