Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ruszyła budowa budynku komunalnego

Ruszyły prace przy ulicy Fabrycz­nej, gdzie powstaje wielorodzinny budynek komunalny.

Budynek komunalny składać się będzie z 12 lokali miesz­kal­nych oraz pomiesz­czeń pomoc­niczych wraz z zagospodarowaniem terenu, w skład którego wchodzi budowa altany śmiet­nikowej oraz budowa par­kingu na 12 miejsc postojowych. Do pomiesz­czeń pomoc­niczych wliczają się pomiesz­czenia tech­niczne, pomiesz­czenie wóz­kowni oraz 12 komórek lokator­skich przynależ­nych do lokali miesz­kal­nych. W poziomie par­teru budynku zlokalizowane będzie miesz­kanie przy­stosowane dla osób nie­peł­nospraw­nych i star­szych.

Miesz­kania zlokalizowane na par­terze będą posiadały własny ogródek, natomiast miesz­kania na par­terze bal­kon. Wiel­kość miesz­kań oscylować będzie w granicach od 31m2 do 75m2.

Będzie nie tylko ład­nie, ale też ener­goosz­częd­nie i ekologicz­nie. Wody opadowe odprowadzane będą do 3 zbior­ników na wodę desz­czową o pojem­no­ści 3000 l każdy. W obiek­cie prze­widziano instalację fotowol­taiczną mającą na celu zasilanie budynku w ener­gię elek­tryczną wykorzystującą ener­gię słoneczną. Produk­cja ener­gii elek­trycz­nej z odnawial­nego źródła będzie wykorzystana na bieżące potrzeby własne obiektu.

Na to zadanie Gmina Pakość pozyskała wspar­cie finan­sowe w ramach Rządowego Fun­duszu Inwestycji Lokal­nych w wysoko­ści 1 632 000,00 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD