Twój urząd

Są pieniądze na inwestycje

Gmina Pakość stoi przed koniecz­no­ścią roz­dzielenia kanalizacji ogól­nospław­nej na sanitarną i desz­czową. Z kilku powodów jest to bez­względna koniecz­ność, przede wszyst­kim taki obowiązek nakładają restryk­cyjne prze­pisy ochrony środowiska, ale także jest to potrzeba wymuszona względami ekonomicz­nymi. Z uwagi na zbliżającą się prze­budowę drogi wojewódz­kiej Pakość-​Strzelno, prze­biegającej przez nasze miasto, władze Gminy zmuszone były pil­nie zaplanować to zadanie inwestycyjne i co naj­waż­niej­sze, znaleźć odpowied­niej wysoko­ści środki finansowe.

W ramach Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko 20142020, zasilanego ze środ­ków Fun­duszu Spój­no­ści, Narodowy Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w War­szawie ogłosił w ubiegłym roku kon­kurs projek­tów w ramach działania Gospodarka Wodno-​Ściekowa w Aglomeracjach. Po kil­kunastu miesiącach oczekiwań i speł­nieniu restryk­cyj­nych warun­ków Gmina Pakość otrzymała z War­szawy, jako jedna z nie­licz­nych, dofinan­sowanie w wysoko­ści 85% kosz­tów kwalifikowanych zadania tj. ok. 2.100.000 zł. W ramach zadania, którego cał­kowita war­tość kosz­torysowa prze­kracza 3 mln 600 tys. zł. chcemy prze­budować i wyremon­tować odcinki sieci kanalizacyj­nej w cen­trum miasta, część odcin­ków wybudować, w tym rów­nież w ulicy Różanej, wyremon­tować odcinki sieci wodociągowej, szczegól­nie w miej­scach narażonych na ciągłe awarie. Logistycz­nie, jak i pod względem tech­nicz­nym, nie jest to łatwe zadanie. Cieszę się bar­dzo, że udało się nam zbudować mon­taż finan­sowy, bo prze­cież nie posiadamy zbyt dużo własnych środ­ków, a bez nich trudno marzyć o roz­wiązaniu problemu – stwier­dził Wiesław Koń­czal, bur­mistrz Pako­ści.
Dzięki pod­pisanej przez bur­mistrza Koń­czala umowie z NFOŚiGW w War­szawie można było roz­począć postępowanie prze­tar­gowe. Już wkrótce na ulicach Pako­ści roz­poczną się roboty budowlane.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD