Twój urząd

Ścieżką do Piechcina…

Trwają prace, związane z przy­gotowaniem budowy odcinka ścieżki pieszo-​rowerowej z Pako­ści w kierunku Piech­cina, gm. Bar­cin. 31 marca br. bur­mistrzowie Pako­ści, Wiesław Koń­czal i Bar­cina, Michał Pęziak, przy kontr­asygnacie swoich skarb­ników, pod­pisali „Poro­zumienie w sprawie współ­pracy przy realizacji dokumen­tacji projek­towej na budowę ścieżki rowerowej”. Zgod­nie z zapisami poro­zumienia Gmina Pakość pod­jęła się czyn­no­ści, mających na celu prze­prowadzenie stosow­nej procedury w celu wyłonienia wykonawcy dokumen­tacji projek­towej, która opracowana zostanie do 15 grud­nia br.

- Ten odcinek ścieżki jest bar­dzo potrzebny, nie tylko ze względów bez­pieczeń­stwa, ale także z prze­słanek czysto prak­tycz­nych. Budując po kilometrowym odcinku, od strony Pako­ści i Piech­cina, zyskujemy połączenie między Pako­ścią a Bar­cinem. Miesz­kańcy Piech­cina będą mieli udogod­niony dostęp np. do Parku Kul­turowego, a Pako­ścianie połączenie spacerowo-​rowerowe z sąsied­nią gminą – stwier­dził Wiesław Kończal.

Inwestycja zaplanowana została na 2015 rok, pod warun­kiem, że wszyst­kie prace przy­gotowaw­cze i projek­towe ukoń­czone zostaną w ter­minie określonym w pod­pisanym porozumieniu.

P1280404