Twój urząd

Ścieżka rowerowa odebrana

W dniu 23 listopada 2018r. odbył się odbiór tech­niczny ścieżki pieszo — rowerowej w miej­scowo­ści Rybitwy, gm. Pakość. Ścieżka zostanie udostęp­niona do użyt­kowania z chwilą zatwier­dzenia przez Starostę Ino­wrocław­skiego opracowanego projektu stałej organizacji ruchu.

W odbiorze udział wzięli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, sekretarz Gminy Joanna Zemełka, kierow­nik referatu oświaty, kul­tury i promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, inspek­tor ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusław Kawka, peł­nomoc­nik ds. roz­woju obszarów wiej­skich Marek Nie­znal­ski, inspek­tor nad­zoru Włodzimierz Nowaczyk, wykonawca inwestycji — wła­ściciel firmy DOM-​BRUK p. Paweł Domagała z kierow­nikiem budowy p. Rafałem Późniak.

Roboty budow­lane polegały na budowie ścieżki pieszo — rowerowej o nawierzchni asfal­towej obramowanej obrzeżem betonowym, na odcinku prze­biegającym wzdłuż drogi powiatowej nr 2507C w miej­scowo­ści Rybitwy, o powierzchni 1636 m² i szeroko­ści 2,5 m.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD