Twój urząd

Sesja absolutoryjna za nami

Sesja absolutoryjna, czyli jedno z naj­waż­niej­szych posiedzeń Rad­nych odbyło się w czwar­tek 29 czerwca w Sali Sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pakości.

Sesja roz­poczęła się od wystąpienia Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala, który przed­stawił sprawoz­danie finan­sowe za 2016 rok, a także wystąpieniem Skarb­nika Gminy Anny Kruszka, który przed­stawił sprawoz­danie z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016 rok.

W swoim wystąpieniu Skarb­nik Gminy przed­stawiła rów­nież uchwałę Składu Orzekającego Regional­nej Izby Obrachun­kowej w Byd­gosz­czy w sprawie wyrażenia opinii o przed­łożonym przez Bur­mistrza Pako­ści sprawoz­daniu z wykonania Budżetu Gminy Pakość za 2016 rok. Warto zaznaczyć, iż Regionalna Izba Obrachun­kowa nie miała zastrzeżeń do przed­łożonych dokumen­tów.

- „Z analizy sprawoz­dań wynika, że w 2016 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 35 013 190,63 zł, z czego 744 070,33 zł czyli 2,1% dochodów ogółem stanowią dochody mająt­kowe. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 97,4%. W okresie sprawoz­daw­czym Gmina trzymała środki na finan­sowanie programów i projek­tów z udziałem środ­ków z budżetu Unii Europej­skiej w wysoko­ści 177 814,19 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środ­ków budżetu UE i budżetu krajowego w omawianym okresie wyniosły 392 060,60 zł. (…) Z ogól­nej kwoty wydat­ków wykonanych w kwocie 34 040 672,08 zł tj. 94,7% planu, wydatki bieżące stanowią 32 518 326,31 zł tj. 95,5 % ogółu wydat­ków, natomiast wydatki mająt­kowe wynoszą 1522 345,77 zł tj. 4,5% wydat­ków ogółem. Wykonanie wydat­ków bieżących stanowi 95,9% ich planu, a wydat­ków mająt­kowych 73,0%. Z analizy planu i wykonania wydat­ków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dys­cypliny finan­sów publicz­nych w zakresie prze­kroczenia upo­waż­nienia do dokonywania wydat­ków budżetowych. W wyniku realizacji dochodów i wydat­ków budżet Gminy Pakość za 2016 r. zamknął się nad­wyżką budżetu w kwocie 972 518,55 zł., przy planowanym budżecie zrów­noważonym. Sąd orzekający ocenia, że sprawoz­danie z wykonania budżetu za 2016 r. jest zgodne z wymogami ustawy i finan­sach publicz­nych” — czytamy w uchwale Regional­nej Izby Obrachun­kowej.

Następ­nie prze­wod­niczący Komisji Rewizyj­nej Rady Miej­skiej w Pako­ści Zyg­munt Groń przed­stawił pozytywną opinię do sprawoz­dania z wykonania budżetu Gminy Pakość za rok 2016 oraz przed­stawił uchwałę Składu Orzekającego Regional­nej Izby Obrachun­kowej w Byd­gosz­czy dotyczącej wyrażenia pozytyw­nej opinii o wniosku Komisji Rewizyj­nej w sprawie absolutorium dla Bur­mistrza Pako­ści. Radni pod­czas głosowania byli jed­nomyślni i wszyscy, Ci, którzy byli obecni na posiedzeniu (12 rad­nych), zagłosowali za udzieleniem absolutorium bur­mistrzowi.

- „Komisja Rewizyjna Rady Miej­skiej w Pako­ści po roz­patrzeniu sprawoz­dania finan­sowego, sprawoz­dania z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016 rok wraz z infor­macją o stanie mienia komunal­nego oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regional­nej Izby Obrachun­kowej w Byd­gosz­czy stwier­dza, że założenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok realizowano w spo­sób prawidłowy. Sytuacja finan­sowa gminy jest stabilna. Zachowana została płyn­ność finan­sowa” — powiedział Zyg­munt Groń.

W dal­szej czę­ści sesji Radni zapoznali się z infor­macją na temat działal­no­ści Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych w Pako­ści w 2016 roku oraz z infor­macją na temat przy­gotowań gmin­nych placówek oświatowo-​wychowawczych do okresu wakacyj­nego z uwzględ­nieniem organizacji czasu wol­nego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także pod­jęli 10 uchwał.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD