Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Soł­tysi koń­czą swoją kadencję

Władze gminy Pakość doceniły pracę swoich soł­tysów, honorując ich pamiąt­kowymi listami gratulacyj­nymi na koniec mijającej kaden­cji. W czwar­tek, 7 marca br., bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń spo­tkał się z soł­tysami w restauracji Rybka w Pakości.

W spo­tkaniu uczest­niczyli rów­nież: zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, skarb­nik Gminy Anna Kruszka, sekretarz Gminy Joanna Zemełka, star­szy specjalista — peł­nomoc­nik ds. infor­macji publicz­nej i kon­tak­tów z jed­nost­kami organizacyj­nymi gminy Syl­wia Rygiel­ska, specjalista — peł­nomoc­nik ds. roz­woju obszarów wiej­skich Marek Nie­znal­ski oraz goście honorowi – Soł­tysi: p. Bar­bara Białecka, p. Wanda Piotrow­ska, p. Anna Trześniew­ska, p. Piotr Małetka, p. Lidia Cecelon, p. Beata Szulc, p. Tomasz Oset, p. Halina Kędra, p. Cyryla Wlekliń­ska, p. Roman Kac­przak, p. Elż­bieta Woź­niak, p. Wioletta Krawczyk

Gospodarz Gminy Pakość złożył ser­deczne podziękowania za owocną współ­prace, zaan­gażowanie oraz sumienne wypeł­nianie obowiąz­ków. Przy okazji zbliżającego się święta, którym jest dzień kobiet, Bur­mistrz Pako­ści obdarował Panie bukietem kwiatów.

Raz jesz­cze dziękujemy Wam Soł­tysi za dotych­czasową pracę i życzymy dal­szych sukcesów!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD