Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Specjalne infolinie dla obywateli Ukrainy

Kujawsko-​Pomorski Urząd Wojewódzki w Byd­gosz­czy infor­muje, że wszyst­kie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Pol­sce, nie muszą obawiać się o legal­ność swojego pobytu, ani rejestrować się w punk­tach recepcyjnych.

Uchodźcy wojenni, którzy nie mają zapew­nionego miej­sca pobytu (noc­legu) w Pol­sce, mogą, ale NIE MUSZĄ udać się do punktu recep­cyj­nego. Otrzymają tam infor­macje na temat pobytu w Pol­sce, posiłek, pod­stawową opiekę medyczną, miej­sce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tym­czasowe zakwaterowanie.

Na dwor­cach głów­nych PKP w Byd­gosz­czy i Toruniu działają punkty infor­macyjne dla uchodź­ców wojen­nych z Ukrainy. Tam są prze­kazywane danej osobie infor­macje, gdzie może dalej się zgłosić, a jeżeli nie posiada takiej moż­liwo­ści, będzie z tego miej­sca zawieziona do miej­sca gdzie znaj­dzie schronienie, gdzie będzie mogła uzyskać pomoc medyczną, wyżywienie, wszystko to co w tej chwili jest niezbędne.

Punkty infor­macyjne w woj. kujawsko-​pomorskim:
• Byd­goszcz — Dworzec Główny PKP przy ul. Zyg­munta Augusta 7,
• Toruń Dworzec Główny PKP przy ul. Kujaw­skiej 1.
Punkty recep­cyjne w woj. kujawsko-​pomorskim:
• Byd­goszcz – ul. Zyg­munta Augusta 20 (od 4 marca br.),
• Toruń – Hotel Koper­nik przy ul. Wola Zam­kowa 16.

Wszyst­kie osoby uciekające z Ukrainy przed kon­flik­tem zbroj­nym są wpusz­czane do Pol­ski. Nasz kraj udziela schronienia każ­dej osobie, której życie jest zagrożone — bez względu na jej narodowość.
Wszyst­kie osoby wpusz­czane do Pol­ski są weryfikowane przez Straż Graniczną.

Infolinia Urzędu do spraw Cudzoziem­ców: +48 47 721 75 75.

Pomoc dla obywateli Ukrainy: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​u​d​s​c​/​u​k​r​a​i​n​a

Dodat­kowe infolinie uruchomione przez Wojewodę Kujawsko-​Pomorskiego:

Infolinie dla cudzoziemców/​język ukraiński:

+48 52 349 74 61

+48 52 349 78 02

Infolinie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:0022:00.

1460x616

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD