Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie Bur­mistrza z sołtysami.

W dniu 25 kwiet­nia br. w sali kon­feren­cyj­nej Urzędu odbyło się spo­tkanie Bur­mistrza z soł­tysami Gminy Pakość, mające na celu zapoznanie nowo wybranych a także wybranych na kolejną kaden­cję soł­tysów z funk­cjonowaniem Gminy, jej finan­sami oraz zadaniami.

W spo­tkaniu czyn­nie uczest­niczyli przed­stawiciele Fun­dacji Demokracji Lokal­nej; doszło m. in. do pod­pisania pomiędzy Bur­mistrzem a środowiskami sołectw sym­bolicz­nej deklaracji w sprawie działań na terenie Gminy Pakość.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD