Twój urząd

Spo­tkanie grupy projektu „Elek­tronizacja procesów obsługi przed­siębior­ców w 10 JST woj. kujawsko-​pomorskiego”

Przed­stawiciele Gminy Pakość w dniu 5 czerwca 2018 r. brali udział w spo­tkaniu grupy projektu „Elek­tronizacja procesów obsługi przed­siębior­ców w 10 JST woj. kujawsko-​pomorskiego” mającym na celu omówienie kwestii ostatecz­nej integracji sys­temów podatkowych.

Aktual­nie trwają testy usługi ePodatki adresowanej dla miesz­kań­ców i przed­siębior­ców, którzy chcą prze­glądać i regulować swoje zobowiązania podat­kowe wobec gminy. Roz­wiązanie służyć będzie do infor­mowania, monitorowania i zarządzania własnymi zobowiązaniami podat­kowym, dzięki niemu użyt­kow­nik ma zawsze dostęp do aktual­nych infor­macji z każ­dego kom­putera pod­łączonego do sieci Inter­net. Prezen­towane będą infor­macje dotyczące podatku od nie­ruchomo­ści, podatku rol­nego i leśnego, podatku od środ­ków trans­por­towych, opłat z tytułu dzier­żaw i użyt­kowania wieczystego. Ponadto, wyświetlane będą infor­macje dotyczące bieżących roz­liczeń księgowych podat­ków i opłat, z moż­liwo­ścią dokonanie płat­no­ści on-​line.
Projekt part­ner­ski realizowany jest przez: Euro Innowacje sp. z o.o. – Part­nera wiodącego, Gminę Bar­cin, Gminę Gąsawę, Gminę Janowiec Wlkp., Gminę Łabiszyn, Gminę Rogowo, Gminę Żnin, Gminę Janikowo, Gminę Pakość, Gminę Dąbrowa, Gminę Szubin, Cen­trum Wspierania Administracji „Pro Publico” sp. z o.o. — w ramach działania powstał por­tal inwestora oraz wykonane zostały elek­troniczne wzory deklaracji i infor­macji podat­kowych na plat­for­mie ePUAP.

War­tość projektu wynosi: 1 920 493,98 zł, a dofinan­sowanie projektu z UE: 1 618 592,33 zł.

POWER

Pakosc

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD