Twój urząd

Spo­tkanie infor­macyjne dla firm

Minister­stwo Przed­siębior­czo­ści i Tech­nologii oraz Pol­ska Agen­cja Roz­woju Przed­siębior­czo­ści we współ­pracy z Minister­stwem Finan­sów oraz Krajową Administracją Skar­bową ser­decz­nie zapraszają na spo­tkanie infor­macyjne, które odbędzie się 30 lipca 2018 roku w Ino­wrocławiu, w Hotelu Solanki Uzdrowisko, ul. Wil­koń­skiego 23.


W trak­cie spo­tkania będą Pań­stwo mieli moż­liwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Kon­stytucję Biz­nesu, zmianach w zakresie prawa podat­kowego, a także o ofer­cie wspar­cia dla małych i śred­nich firm.

pdfSzczegóły w załączeniu. 104.14 KB